Oversigt

Uberettiget bortvisning af skibsansat

Dom afsagt 12. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Rederiets bortvisning af en skibsansat i hans ferie efter sømandslovens § 17 stk. 1 nr. 3, på grundlag af en urinprøve, der var testet positiv for cannabis, var uberettiget. Uanset at ansættelsesforholdet ith. overenskomst ophørte, da han afmønstrede for at gå på ferie, var der mellem rederiet og ham en fælles forståelse om genansættelse efter ferien, hvorefter alm. opsigelsesregler i sømandslovens § 5 skulle overholdes

Beskyttelse mod efterligning

Dom afsagt 11. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Viby Jern Danmark A/S´s gravskovle, med særlig udformning af drænhuller, havde særpræg og var beskyttet mod efterligning. Der var ikke godtgjort tab eller markedsforstyrrelse og dermed ikke grundlag for erstatning. 

Varemærket Carmen

Dom afsagt 16. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Der var ikke grundlag for at slette varemærket CARMEN, da indehaveren havde gjort reel brug af mærket inden for 5 år. Efter varemærkelovens § 25 var der ikke krav om, at brugen skulle være af betydeligt omfang.

Varemærkeforfalskede støvler

Dom afsagt 19. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Uanset at transportøren, Arco Air & Sea A/S, var anført som køber på fakturaer fra Kina, var det ikke godtgjort, at selskabet var rette varemodtager af to partier varemærkeforfalskede støvler, som var tilbageholdt af told & skat i lufthavnen.

Overtrædelse af konkurrenceklausul

Dom afsagt 19. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Direktør med bestemmende indflydelse i et fragtselskab blev idømt bod for overtrædelse af en konkurrenceklausul, som han havde påtaget sig i forbindelse med en delvis overdragelse af selskabets aktiver. boden blev nedsat til ½ af det aftalte jf. aftalelovens § 36.

Pizza Hut - Pizza Hot - registreret varemærke

Dom afsagt 25. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Brugen af navnene Pizza Hot og Pizza American Hot var en krænkelse af det registrerede varemærke Pizza Hut. Sagsøger havde ingen rimelig tid taget skridt til at hindre brugen, og betingelserne for at navnene kunne bestå ved siden mærket var således ikke opfyldt jf. varemærkelovens § 9.

Krænkelse af varemærket BR

Dom afsagt 30. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af domænenavnet www.br.dk var en krænkelse af det velkendte og indarbejdede varemærke BR og skulle vederlagsfrit overdrages til rettighedshaveren.

Se og Hør - Krænkelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 30. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Se og Hør´s brug af billeder af en kendt forboldspiller til idolplakat i bladet og intensive markedsføring heraf på forsiden var en krænkelse af spillerens rettigheder og i strid med markedsføringsloven. Erstatning skønsmæssigt fastsat til kr. 50.000.

Registrering af ordmærket CLASSIC - Vejle Margarinefabrik

Dom afsagt 30. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Vejle Margarinefabrik A/S´s registrering af ordmærket CLASSIC for smør og margarine kunne ikke ophæves jf. varemærkelovens § 13 stk. 2 nr. 2, da mærket ikke blev anvendt som sædvanlig betegnelse for disse varegrupper

Reolsystemet Team - Montana

Dom afsagt 17. maj 2002 ved Sø- og Handelsretten

I en tidligere dom var det fastslået, at Denka Møbler A/S´s reolsystem, Team, var en efterligning af Montana Møbler A/S´s reolsystem. I den efterfølgende erstatningssag lagde retten til grund, at substituion og markedsfortrængning udgjorde en ikke betydelig del af salget af Team og fastsatte erstatning til 6 mio. kr.

Ret til varemærket Eternit

Dom afsagt 21. maj 2002 ved Sø- og Handelsretten

Licensindehavers, Dansk Eternit A/S´s, eneret til de registrerede figurmærker ETERNIT var suppleret af en ordmærkeret stiftet ved ibrugtagning. Varemærkeretten var ikke degenereret, da registreringen var løbende fornyet, og brug af navnet Skanit Eternit var retsstridig.

Eneret til at udgive spil

Dom afsagt 23. maj 2002 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes eneret til at udgive spil m.v., baseret på en kendt tv-udsendelse, var iht. licensaftale med TV-selskabet begrænset til samme geografiske område, som TV-selskabets rettigheder iht. licensaftale med indehaveren af rettighederne til konceptet og formatet. 

Krav om vareafgift i Nakskov Havn

Dom afsagt 24. maj 2002 ved Sø- og Handelsretten

Efter regulativet for Nakskov Havn kunne havnen kræve vareafgift for varer losset fra et skib, der lå dok ejet af skibsværftet, da dokken lå på havnens område. Indtægten medførte ikke uberettiget overdækning af havnens driftsudgifter jf. princippet i havnelovens § 4 stk. 1 og § 9 stk. 2 jf. § 10 stk. 1

Varemærkerne Metosoc/Metosok og SELO-ZOK

Dom afsagt 27. maj 2002 ved Sø- og Handelsretten

A/S GEA Farmaceutiske Fabrik´s brug af varemærket Metosoc/Metosok for et lægemiddel svarende til et lægemiddel markedsført af AstraZeneca under varemærket SELO-ZOK var retsstridig, da mærker og produkter var forvekslige.

Figurmærket "net-DIALOG"

Dom afsagt 28. maj 2002 ved Sø- og Handelsretten

Registrering og anvendelse af figurmærket "net-DIALOG" var i strid med varemærkeretten til ordmærket DIALOG på området elektronisk nyhedsformidling, hvor der var vareartslighed. 

Uretmæssig bortvisning

Dom afsagt 3. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt anmelderen, Richard Johansen, den 4. juni 1999 uretmæssigt blev bortvist af den selvejende institution Københavns Søfartskursus, og om han som følge heraf har krav på godtgørelse. Der skal herunder tages stilling til, om anmelderen indtog en ledende stilling. Endelig er der i sagen rejst spørgsmål om, hvorvidt anmelderen har krav på erstatning for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Ansvar ifm. containers kontrolvejning

Dom afsagt 30. maj 2002 ved Sø- og Handelsretten

Fragtføreren/Transportøren havde jf. NSAB ikke pligt til kontrolvejning af en forseglet container og var ikke ansvarlig for, at containeren, der ifølge transportdokumenterne havde betydelig overvægt, i stedet for havde betydelig undervægt. Dissens.

Erstatning jfr. luftfartslovens § 113

Dom afsagt 4. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

Da der ikke kunne bortses fra, at en forsendelse kunne være bortkommet på anden måde end ved tyveri hos transportøren, DHL Worldwide Express A/S, var vareassurandøren ikke berettiget til fuld erstatning jf. luftfartslovens § 113

Godtgørelse efter erstatningsloven

Dom afsagt 6. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

En butiksansat, der var afskediget, efter hun var blevet overfaldet af en kunde opfyldte ikke de anciennitetsmæssige betingelser for godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, men blev tilkendt godtgørelse efter erstatningsloven

Ophævelse - samtykke - varemærkebetegnelse - JET

Dom afsagt 11. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

Rettighedshaver til varemærket JET var berettiget til at kræve varemærket JEL ophævet på grund af manglende brug, men skulle i henhold til en tidliger aftale mellem parterne samtykke til registrering af mærket påny. 

Efterligning af Diesel design - Bestseller Retail

Dom afsagt 13. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

Diesel Denmark ApS´s streetwear buksedesign havde særpræg og var udtryk for en selvstændig skabende indsats. Designet var efter markedsføringsloven beskyttet mod Bestseller Retail A/S´s m.fl. efterligning

Ophør af handelsagentaftale

Dom afsagt 13. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

Ved ophør af parternes samarbejde i et handelsagentforhold skulle det økonomiske mellemværende opgøres iht. de oprindelige aftaler, da det ikke var godtgjort, at en senere honoraraftale var tiltrådt af handelsagenten. Rentepåkrav fremsat forud for sagsanlægget opfyldte ikke rentelovens krav. 

Fejlagtigt ansættelsesbevis

Dom afsagt 14. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

OBS Danmark A/S havde, ved i sagsøgers ansættelsesbevis fejlagtigt at angive en løn der ikke svarede til overenskomsten, tilsidesat sin oplysningspligt og blev herfor idømt en godtgørelse på 10.000 kr., jf. ansættelseslovens § 2, stk. 2, nr. 8.

NETTOPRISER - uberettiget markedsføring

Dom afsagt 18. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

ET benzinselskab var iht. forlig mellem parterne uberettiget til ved markedsføring af dagligvarer at anvende ordene NETTO og NETTOPRISER

Varemærket RKI krænket

Dom afsagt 25. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

Registrering af selskabsnavnet PKI og brug af mærket i forbindelse med kreditoplysningsvirksomhed, var en krænkelse af varemærket RKI iht. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens § 5.

Erstatning til "hjem og fix"

Dom afsagt 28. juni 2002 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte idømt straf og erstatning for anvendelse af betegnelsen "Hjem og Fusk" i strid med rettighederne til varemærket "jem og fix".

Ikke saglig afskedigelse

Dom afsagt 11. juli 2002 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at afskedigelse begrundet i driftsmæssigt rationalisering var saglig, og medarbejderen havde krav på godtgørelse iht. funktionærlovens § 2b.

Paranova - krænkelse af rettigheder til varemærker

Dom afsagt 18. juli 2002 ved Sø- og Handelsretten

Paranovas ompakning af parellelimporterede lægemidler var ikke nødvendig for at skaffe produkterne reel adgang til det danske marked og udgjorde en krænkelse af den oprindelse importørs rettigheder til en række varemærker.

Konkursskyldners pantegæld-

Dom afsagt 22. juli 2002 ved Sø- og Handelsretten

Konkursskyldners pantegæld, udstedt for lån til samleveren, var udlignet i forbindelse med dennes overtagelse af den pantsatte ejendom på tvangsauktion. Pantsætningen havde karakter af en proformaretshandel og kravet kunne ikke gørels gældende i boet

Ophævelse af rettigher BLUES og BLUES CLUB

Dom afsagt 13. august 2002 ved Sø- og Handelsretten

Indehaveren af de registrerede varemærker BLUES og BLUES CLUB, havde ikke gjort reel brug af mærkerne inden 5 år og rettighederne kunne ophæves efter varemærkelovens § 25 jf. § 61, stk. 3 jf. EF-varemærkedirektivet. 

Markedsføringslovens 1 og 2

Dom afsagt 13. august 2002 ved Sø- og Handelsretten

Konkurrentens fremsendelse af sagsøgers sikkerhedsdatablad til en fælles kunde, der udarbejde en sammenlignende analyse af produkterne, var ikke i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2. 

MASAI - Beskyttelse af plagiat

Dom afsagt 21. august 2002 ved Sø- og Handelsretten

En jakke designet af Masai Clothing Company ApS havde fornødent særpræg og var beskyttet mod plagiat jf. markedsføringsloven

Ansvarlig for bortkommet gods

Dom afsagt 22. august 2002 ved Sø- og Handelsretten

Gods, der ikke var udleveret til rette modtager i Moskva, et højrisikoområde, blev anset for bortkommet og den kontraherende transportør var ansvarlig jf. CMR-lovens § 24, stk. 1, jf. § 24, stk. 2. Sælger var søgsmålsberettiget, da betingelserne for at han kunne modregne sit krav i forsikringsydelsen var opfyldt.

Erhvervshemmeligheder

Dom afsagt 28. august 2002 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at visse ligheder mellem 2 producenters møbelserier skyldtes videregivelse af erhvervshemmeligheder, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 3, og 10, stk. 4. 

Eksportstøtte i konkursbo

Dom afsagt 10. september 2002 ved Sø- og Handelsretten

Eksportstøtte indgået i konkursboet uden sikringsakt skulle ikke jf. konkurslovens § 82 udbetales til en anmelder, der var subrogeret i kravet.

Strid om rettigheder til selskabsnavn

Dom afsagt 25. september 2002 ved Sø- og Handelsretten

Brug af navnet Aston Group A/S som selskabsnavn, domænenavn og E-mailadresse var i strid med rettighederne til det registrerede selskabsnavn ASTON APS DENMARK, jf. aktieselskabslovens § 153, stk. 2.

Fejl ved leverance ?

Dom afsagt 27. september 2002 ved Sø- og Handelsretten

En levering af standtransformatorer, som indgik i sagsøgtes produktion

Parallelimport - varemærket ETALPHA

Dom afsagt 4. november 2002 ved Sø- og Handelsretten

Paranovas ompakning og markedsføring af parallelimporterede lægemiddelprodukter fra EU under varemærket ETALPHA var kommercielt begrundet, og dermed en krænkelse af producentens, Løvens, rettigheder.

I strid med konkurrenceloven

Dom afsagt 3. oktober 2002 ved Sø- og Handelsretten

Opkrævning af omkostningstillæg ved levering af hårde hvidevarer, fra kunder der ikke deltog i et kædesamarbejde i branchen, var i strid med konkurrenceloven.

Priviligeret lønkrav efter konkurslovens § 95

Dom afsagt 4. november 2002 ved Sø- og Handelsretten

Et lønkrav, der forfaldt mere end 6 mdr. før fristdagen, var priviligeret efter konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5 jf. nr. 1, da anmelderen reagerede straks og vedholdende over for likvidator.

Salg i strid med forhandleraftale

Dom afsagt 5. november 2002 ved Sø- og Handelsretten

Producenten Holtab AB´s salg af teknikhuse til TeleDanmark var i strid med forhandlerens rettigheder til salg i Danmark selvom parternes forhandleraftale ikke var eksklusiv.

Releaseaftale

Dom afsagt 6. november 2002 ved Sø- og Handelsretten

Topdanmark Forsikring A/S´s betaling fra et insolvent datterselskab, blev under konkursbehandlingen frivilligt tilbagebetalt, hvorefter det fulde krav iht. parternes releaseaftale kunne anmeldes efter konkurslovens § 97.

Lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 19. november 2002 ved Sø- og Handelsretten

På baggrund af bl.a. finanstilsynets afgørelse om, at selskaberne Option Invest Danmark A/S og Stock Invest A/S´s drift var i strid med værdipapirhandelsloven blev anmeldte lønkrav i konkursboerne anset som stridende mod lov og ærbarhed jf. Danske Lovs 5-1-2.

Rettigheder til navn - Nykøbing Mors Sparekasse

Dom afsagt 3. december 2002 ved Sø- og Handelsretten

Brug af navnene "Nykøbing M. Sparekasse" og "Nykøbing Mors Sparekasse" var ikke en krænkelse af rettighederne til det beskyttede mærke "Morsø Sparekasse", tidligere "Spare- og Lånekassen for Nykøbing Mors og Omegn".

Efterligning af møbelknop - Furnipart - Häfele

Dom afsagt 6. december 2002 ved Sø- og Handelsretten

Efterligning af en møbelknop var en krænkelse af producentens rettigheder iht. markedsføringsloven men ikke iht. ophavsretsloven. 

Sikkerhedsforskrifter til søs

Dom afsagt 6. december 2002 ved Sø- og Handelsretten

Et rederi blev frifundet for overtrædelse af en række sikkerhedsforskrifter til søs, da myndigheden umiddelbart inden domsforhandlingen havde givet frist til forholdenes udbedring, som endnu ikke var udløbet.

Gældsbrevslovens § 31

Dom afsagt 17. december 2002 ved Sø- og Handelsretten

Et pladeselskabs krav på et fast beløb pr. solgt enhed var inden selskabets konkurs gyldigt transporteret til kreditor jf. gældsbrevslovens § 31. 

Svensk kendelse ikke retskraftig i Danmark

Dom afsagt 7. januar 2003 ved Sø- og Handelsretten

En dansk voldgiftsret var kompetent, da udlejning af et svensk fartøj til et lettisk datterselskab var omfattet af investeringsaftale mellem landene, og dermed volgiftsaftale om behandling iht. UNCITRAL´s Arbitration Rules. En svensk retsafgørelse om kendelsens eksegibilitet var ikke retskraftig i Danmark.

God markedsføringsskik

Dom afsagt 14. januar 2003 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, der i opsigelsesperioden etablerede konkurrerende virksomhed, havde optrådt illoyalt og handlet i strid med god markedsføringsskik. Ikke godtgjort at han havde gjort brug af erhvervshemmeligheder jf. Markedsføringslovens § 10, stk. 2.

Ophævelse af samarbejdsaftale

Dom afsagt 17. januar 2001 ved Sø- og Handelsretten

En sagsøgt designer var berettiget til at hæve en samarbejdsaftale p.g.a. forsinkelse med betaling af royalty. Ikke godtgjort, at hans salg af afviste design og andres design omkring aftalens ophør var uberettiget. 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af