Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Konkurskarantæne

Af Selskabsadvokaterne

Generelt om konkurskarantæne

Kurator kan i et konkursbo anmode skifteretten om at pålægge konkurskarantæne til et eller flere ledelsesmedlemmer (direktør eller bestyrelsesmedlem) i det selskab, der er under konkursbehandling. Konkurskarantæne kan pålægges et ledelsesmedlem, hvis det må antages, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed på grund af den pågældendes groft uforsvarlige forretningsførelse.

Ved afgørelsen skal der lægges vægt på, om det under hensyn til den pågældendes handlemåde og omstændighederne i øvrigt er rimeligt at pålægge konkurskarantæne, hvorfor det altid vil være et helt konkret skøn, om den pågældende person har handlet på en sådan måde, at betingelserne for en konkurskarantæne er opfyldt.

Beføjelsen til at begære konkurskarantæne tilkommer kun kurator personligt, hvorfor hverken kreditorerne eller skifteretten kan pålægge kurator at anlægge en sag om konkurskarantæne.

Konsekvenserne af en konkurskarantæne

Konkurskarantæne pålægges ledelsesmedlemmet for 3 år. Dog kan konkurskarantæne pålægges for en kortere periode end 3 år, hvis særlige grunde taler for det.

Hvis personen tidligere er pålagt konkurskarantæne, som endnu ikke er udløbet, regnes konkurskarantænen tidligst fra udløbet af den senest pålagte konkurskarantæne, således at en ny 3-års karantæneperiode tidligst løber fra udløbet af en eksisterende 3-års periode. Konkurskarantænen udløber dog senest 10 år efter den oprindelige afgørelse.

Den, der er pålagt konkurskarantæne, må ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, hvilket som udgangspunkt alene er muligt gennem en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S. Hvis den pågældende tidligere er pålagt konkurskarantæne, der ikke er udløbet på fristdagen, og den groft uforsvarlige forretningsførelse, der begrunder nyt pålæg af konkurskarantæne, er foregået efter, at den tidligere konkurskarantæne fik virkning, bestemmes det i afgørelsen om konkurskarantæne, at den pågældende heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser, hvilket betyder, at den pågældende person slet ikke må drive erhvervsvirksomhed.

Processen for pålæggelse af konkurskarantæne

Skifteretten afgør på grundlag af kurators anmodning om konkurskarantæne, om der skal startes en sag om konkurskarantæne. Skifterettens beslutning om at indlede en sag om konkurskarantæne kan ikke appelleres.

Hvis skifteretten beslutter at indlede en sag om konkurskarantæne, skal kurator indlevere et processkrift, som skal indeholde kurators påstand, sagsfremstilling og de retlige omstændigheder samt angivelse af bevisførelse, som ønskes ført.

Herefter vil skifteretten lade sagen forkynde for den, der begæres pålagt konkurskarantæne, og skifteretten vil i samme omgang fastsætte en frist, inden for hvilken der er mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger til anmodningen om konkurskarantæne. Sagerne om konkurskarantæne bliver som udgangspunkt ført på skriftligt grundlag, men man kan i sit svarskrift anmode skifteretten om, at der skal være en egentlig mundtlig forhandling hos skifteretten.

Skifteretten kan tillige efter anmodning fra kurator indkalde den, der begæres pålagt konkurskarantæne, til at afgive forklaring for skifteretten. Hvis man nægter dette, kan det være til skade for sagen.

Skifterettens afgørelse om, hvorvidt konkurskarantæne skal pålægges, træffes ved kendelse, som kan kæres (appelleres) til Landsretten. Hvis en kendelse kæres, har det såkaldt opsættende virkning, således at der ikke er pålagt konkurskarantæne, før der foreligger en endelig afgørelse fra Landsretten.

Advokatbeskikkelse, omkostningerne og hæftelse for øvrig gæld

Skifteretten beskikker en advokat for den, der begæres pålagt konkurskarantæne, hvis den pågældende anmoder om det, eller skifteretten i øvrigt finder det nødvendigt.

Skifteretten træffer bestemmelse om sagsomkostninger forbundet med konkurskarantænesager.

Hvis den, der begæres pålagt konkurskarantæne, eller den, der pålægges konkurskarantæne, skal have sagsomkostninger betalt eller erstattet, afholdes disse udgifter af statskassen. Men den, der pålægges konkurskarantæne, skal som udgangspunkt erstatte eller betale statskassens udgifter i forbindelse med konkurskarantænesagens førelse, herunder udgifterne til kurators vederlag og den beskikkede advokat, medmindre helt særlige grunde taler herfor.

Hvis man handler i strid med en pålagt konkurskarantæne og har deltaget i ledelsen af en virksomhed, kan man komme til at hæfte for den del af gælden, som ikke i sidste ende dækkes af selskabet og konkursmassen – dvs. en personlig og ubegrænset hæftelse - selvom virksomheden drives i et ApS eller A/S.

Registrering af konkurskarantæne

Erhvervsstyrelsen fører et register over pålagte konkurskarantæner, men registeret er ikke offentligt, hvorfor det kun er til brug for offentlige myndigheder, herunder naturligvis Erhvervsstyrelsen, men også SKAT og politiet kan søge oplysninger i registeret.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i insolvensret, herunder sager om konkurskarantæne, og vi bistår gerne med førelse af sager om konkurskarantæner, herunder som beskikket advokat. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uformel drøftelse, herunder om muligheden for at vi bliver udpeget af skifteretten som beskikkede advokater, og dermed kan føre konkurskarantænesagen for dig.

Kontakt os på advokat@selskabsadvokaterne.dk eller på telefon 45 23 00 10.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Jeg er stævnet i en sag om konkurskarantæne – hvad gør jeg?

Af Selskabsadvokaterne Hvad er konkurskarantæne? Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen ...»

Konkurskarantæne

Af Selskabsadvokaterne Generelt om konkurskarantæne Kurator kan i et konkursbo anmode skifteretten om ...»