Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Konkurs - Egenbegæring

Af Selskabsadvokaterne

Når et selskab kommer i så store økonomiske vanskeligheder, at det ikke bliver muligt at fortsætte, skal selskabet afvikles. Så længe der ikke er penge nok til at betale selskabets kreditorer, er det nødvendigt at lade selskabet afvikle gennem en konkurs.

En konkursbehandling kan enten indledes ved, at en kreditor indgiver en konkursbegæring til skifteretten for denne ikke har fået sine penge, men den kan også indledes ved, at ledelsen i det insolvente selskab selv indleverer en konkursbegæring – en såkaldt egenbegæring.

Der er flere fordele ved som ledelse i et insolvent selskab selv at indlevere en egenbegæring om konkurs. Dels kan det have betydning i sager om konkurskarantæne, at ledelsen selv stoppede driften i selskabet, da ledelsen indså driften ikke kunne fortsætte uden tab for kreditorerne. Dels er det ofte en kæmpe omvæltning for ledelsen, når deres selskab går konkurs, og det kan derfor være mere trygt selv at være herre over hvornår selskabet tages under konkursbehandling. På denne måde får selskabets ledelse mulighed for på forhånd at række ud til sine samarbejdspartnere, kunder m.v. og selv oplyse dem om konkursen.

Konkursbegæringen

En egenbegæring om konkurs skal indeholde en række forskellige oplysninger for at blive behandlet af skifteretten, og det er således et krav, at følgende oplysninger fremgår:

- Selskabets navn, CVR-nummer og adresse

- Fuldstændig udskrift fra CVR

- Liste over selskabets aktiver og passiver

- Liste over selskabets kreditorer

Derudover kan en egenbegæring indeholde en meddelelse om, at ledelsen ønsker at pege på en specifik advokat som kurator. Skifteretten er ikke bundet af ledelsens eller eventuelle kreditorers ønske til en kurator, men i praksis vil den kurator, der peges på, blive valgt. Såfremt en kreditor peger på en anden kurator en ledelsen i det nødlidende selskab, vil skifteretten som hovedregel vælge den kurator, kreditor har peget på. Dette skyldes, at kurator under konkursbehandlingen arbejder for kreditorerne.

Samtidig med indsendelsen af egenbegæringen, skal selskabet stille sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling på i alt DKK 30.000 (DKK 40.000 ved behandling i Sø- og Handelsretten). Sikkerheden bliver kun aktualiseret, såfremt der ikke i selskabet er aktiver nok til at dække omkostningerne ved boets behandling.

Konkursbetingelserne

Det er en betingelse for, at skifteretten afsiger konkursdekret, at selskabet er insolvent. Ved insolvens forstås, at selskabet er ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Ved egenbegæringer lægger skifteretten dog uden videre til grund, at selskabet er insolvent. Dette skyldes blandt andet, at ingen kan tvinge ledelsen i et selskab til at fortsætte driften, hvis denne ønskes indstillet.

Mødet i skifteretten

Når skifteretten har modtaget egenbegæringen, indkaldes ledelsen til at møde op i skifteretten. Idet der ikke i praksis sker en prøvelse af, om selskabet er insolvent ved en egenbegæring, vil ledelsens rolle hovedsageligt bestå i at afgive oplysninger om selskabets økonomiske forhold. Dette inkluderer blandt andet uddybende oplysning om selskabets aktiver og passiver, oplysninger om selskabets løbende aftaler m.v.

Såfremt selskabet selv ikke har peget på en kurator, vil skifteretten udpege en kurator af egen drift.

Indsættelse af kurator

Når skifteretten har afsagt konkursdekret og udpeget en kurator, mister ledelsen i selskabet deres tegningsret. De afskæres således fra afsigelsen af konkursdekretet enhver råderet over selskabet. Rent praktisk afmeldes ledelsen tillige af Erhvervsstyrelsen, samtidig med at kurator indsættes.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i insolvensret, herunder udarbejelse af egenbegæringer. Har du brug for rådgivning om insolvensretlige emner, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Fordringsprøvelse

Af Selskabsadvokaterne Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode ...»

Omstødelse af gaver

Af Selskabsadvokaterne Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen ...»