Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere her
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere her
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere her
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere her
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere her
Forrige
Næste

Fordringsprøvelse

Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode hos det konkursramte selskab, anmelde deres krav over for konkursboet. Kravet bliver herefter indsat i konkursboets gældbog, der er en samlet oversigt over alle anmeldte krav.

Hvis der under konkursbehandlingen viser sig at være tilstrækkeligt med midler i boet til, at alle kreditorer inden for den samme konkursklasse kan få hel eller delvis dækning (dividende) for deres krav, vil kurator fordringsprøve samtlige af kravene.

Hvad er en fordringsprøvelse?

Under en fordringsprøvelse vurderer kurator, om de krav, der er optaget i konkursboets gældbog, er korrekte. Herunder vurderer kurator om der overhovedet eksisterer et krav mod konkursboet, om kravet er opgjort korrekt, samt om kravet er anmeldt i den rigtige konkursklasse. 

Kurator bestrider kravets eksistens

Dette kan være tilfældet i sager, hvor den tidligere ledelse i det konkursramte selskab eller kurator selv ikke mener, at den kreditor, der har anmeldt et krav, faktisk har et tilgodehavende, eksempelvis fordi det af kreditoren leverede var behæftet med sådanne mangler, at der ikke bør ske betaling. Derudover kan der være tale om tilfælde, hvor en kreditor har anmeldt et krav i et konkursbo, men ikke vedlagt kravet behørig dokumentation, hvorfor kurator ikke kan vurdere kravets berettigelse.

Kravet er opgjort forkert

En kreditor skal ved anmeldelsen opgøre sit krav over for konkursboet. Dette betyder eksempelvis, at kreditor alene kan kræve renter op til dekretdagen. Hvis kravet derimod er beregnet med tillæg af renter, der er opgjort til en dato, der ligger efter dekretdagen, vil kravet være opgjort forkert. Der kan tillige være uenighed mellem kurator og kreditor om, hvilken rentesats, der må kræves. 

Anmeldelse i forkert konkursklasse

Hvis man eksempelvis har anmeldt et krav som massekrav i medfør af konkurslovens § 93, skal man betales forud for alle øvrige kreditorer. En udlejer kan eksempelvis mene, at hans krav på leje bør optages som et massekrav i boet, fordi kurator stiltiende er indtrådt i lejemålet under konkursen. Kurator kan imidlertid være af den overbevisning, at konkursboet ikke er indtrådt i lejemålet, og at udlejers krav derfor er et simpelt krav i medfør af § 97, hvorfor udlejers krav bør afvises som massekrav.

Skal jeg møde op til fordringsprøvelsen?

Når kurator har vurderet kravene, fremsendes en indkaldelse til fordringsprøvelse til samtlige kreditorer inden for den konkursklasse, der fordringsprøves. I indkaldelsen vil det stå, om kravet accepteres, accepteres delvist eller afvises.

Hvis kravet accepteres af kurator, er der i praksis ikke nogen grund for kreditoren til at møde op til fordringsprøvelsen, da kravet så i alle tilfælde er blevet accepteret og derfor giver ret til hel eller delvis dækning.

Hvis kravet derimod alene bliver delvist accepteret eller helt afvist, skal man som kreditor overveje, om man ønsker at bestride kurators vurdering. Forud for fremmødet på fordringsprøvelsen, kan kreditoren fremsende yderligere dokumentation til støtte for sit krav samt afgive en redegørelse over for kurator, der angiver af hvilke grunde kreditoren fortsat mener kravet bør accepteres.

Fordringsprøvelsessag

Hvis man efter fremmøde på kurators kontor til fordringsprøvelse fortsat er uenig i kurators indstilling, skal man inden 4 uger efter afholdelsen af fordringsprøvelsen anlægge sag mod konkursboet. Sagen skal anlægges ved den skifteret, der behandler konkursboet.

Vores rådgivning

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i insolvensret. Såfremt du har brug for rådgivning i forhold til anmeldelse af et krav i et konkursbo eller førelse af en fordringsprøvelsessag, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Fordringsprøvelse

Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode hos det konkursramte selskab, ...»

Omstødelse af gaver

Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen har givet en gave, kan ...»

Skyldner

Skyldner En skyldner er betegnelsen for en person eller en virksomhed, der skylder en anden virksomhed ...»

Fordringshaver

Fordringshaver En fordringshaver er en person eller en virksomhed, der har et økonomisk retskrav hos ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af