Ejeraftale - Fortolkning og tvist

Ejeraftale - Fortolkning og tvist

Læs mere
Ejeraftale

Ejeraftale

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Ægtepagt for ejerleder

Ægtepagt for ejerleder

Læs mere
Forrige
Næste

Omregistrering af IVS til ApS

Senest den 15. oktober 2021 skal samtlige iværksætterselskaber (IVS’er), der ikke allerede er taget under konkurs, likvidation eller tvangsopløsning, omdannes til anpartsselskaber (ApS’er).

Hos SelskabsAdvokaterne har vi stor erfaring i at omdanne IVS’er til ApS’er, og står derfor klar til at hjælpe med omregistreringen inden udløbet af fristen.

Hvorfor udfases IVS’er?

Folketinget besluttede ved en ændring af selskabsloven den 19. april 2019 at udfase IVS’et som selskabsform. Udfasningen indebærer dels, at det ikke er muligt at stifte nye IVS’er, hverken gennem formel stiftelse eller som led i en fusion eller spaltning, ligesom ændringen betyder, at alle eksisterende IVS’er skal omdannes til anpartsselskaber (ApS’er) for ikke at blive tvangsopløst.

Baggrunden for Folketingets beslutning var, at IVS’er medførte en betydeligt forhøjet risiko for svig og konkurser med store tab for det offentlige til følge, idet der ofte i IVS’er blev opbygget store restancer til skatter og moms. Tabene forbundet med IVS’er var således omkring dobbelt så store som de konstaterede tab ved drift af enkeltmandsvirksomheder.

Samtidig med beslutningen om udfasning af IVS’er, blev minimumskapitalkravet i ApS’er nedsat fra DKK 50.000 til DKK 40.000 for fortsat at imødekomme hensynet til iværksættere i Danmark.

Proceduren for omregistrering af IVS til ApS

Når et selskab skal omregistreres fra et IVS til ApS, er der en række dokumenter, der skal være på plads.

- Generalforsamlingsprotokollat: Beslutningen om omdannelsen fra IVS til ApS skal besluttes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

- Kapitalforhøjelse: På generalforsamlingen skal det også besluttes at forhøje selskabets kapital til minimum DKK 40.000, hvilket er minimumskapitalkravet for et ApS. Er selskabets kapital på tidspunktet for omdannelsen DKK 1, skal kapitalen således forhøjes med DKK 39.999. En kapitalforhøjelse er alene nødvendig, hvis selskabets kapital på tidspunktet for omregistreringen er mindre end DKK 40.000.

- Nye vedtægter: Vedtægterne skal ændres i overensstemmelse med beslutningerne i generalforsamlingsprotokollatet om ændring af selskabsformen samt den eventuelle forhøjelse af selskabets kapital.

Hvad hvis mit IVS er taget under tvangsopløsning eller likvidation?

Hvis du ønsker at genoptage dit IVS og samtidig omdanne det til et ApS, er det et krav, at selskabets samlede egenkapital skal udgøre minimum DKK 40.000. I dette tilfælde er det således ikke tilstrækkeligt at forhøje selskabskapitalen.

Nye krav til kontante kapitalforhøjelser

Pr. 1. januar 2021 er der indført krav om, at der skal indsendes dokumentation for kontante kapitalforhøjelser. Dette betyder i praksis, at det skal kunne dokumenteres, at kapitalen er indbetalt til selskabet. Dokumentationskravet kan opfyldes på følgende måder:

- Erklæring fra advokat om, at kapitalen er indestående på advokatens klientkonto,

- Erklæring fra godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en konto tilhørende selskabet,

- Et bankbilag fra selskabets konto, der beviser at kapitalen er indført,

- Et udskrift fra en advokats klientkonto, der viser at kapitalen er indsat på advokatens klientkonto.

Hvad sker der hvis jeg ikke omregistrerer mit IVS?

Hvis man ikke har fået omregistreret sit IVS senest den 15. oktober 2021, vil Erhvervsstyrelsen indledningsvist tildele selskabet en frist til at foretage omregistreringen. Såfremt IVS’et ikke efter udløbet af denne frist er omregistreret til et ApS, vil Erhvervsstyrelsen kunne kræve IVS’et tvangsopløst.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i selskabsret, herunder omregistrering eller opløsning af IVS’er. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse på telefon 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Omregistrering af IVS til ApS

Senest den 15. oktober 2021 skal samtlige iværksætterselskaber (IVS’er), der ikke allerede er taget under ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af warrants HØJESTERETS ...»

Vi er medlemmer af