Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Fusion af kapitalselskaber A/S eller ApS

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

Et kapitalselskab (hovedsageligt anpartsselskaber og aktieselskaber) kan i henhold til selskabsloven fusionere med et andet kapitalselskab.

Der findes flere forskellige typer af fusioner alt efter, hvilke selskaber, der deltager, og hvilke selskaber, der opløses og fortsætter.

En uegentlig fusion er en fusion, hvor et selskab opløses uden likvidation ved overdragelse af kapitalselskabets aktiver og forpligtelser som helhed til et andet kapitalselskab mod vederlag til de ophørende kapitalselskabers kapitalejere.

En egentlig fusion er, når to eller flere kapitalselskaber sammensmeltes til et nyt kapitalselskab.

En lodret fusion er, når et datterselskab opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser som helhed til et moderselskab, der ejer samtlige kapitalandele i datterselskabet.

Derudover bruges begrebet en vandret fusion, når to søsterselskaber fusionerer.

Fusionsplan

Hvis der indgår et aktieselskab i fusionen, skal der udarbejdes en fusionsplan. Hvis der alene indgår anpartsselskaber i fusionen, kan denne fusionsplan fravælges.

Fusionsplanen skal bl.a. indeholde oplysninger om (listen er ikke udtømmende, da selskabsloven opstiller yderligere krav).

- Selskabernes navne og eventuelle binavne, herunder ændringer som følge af fusionen. Det er f.eks. meget typisk, at det fortsættende selskab overtager det ophørende selskabs navn som enten hovednavn eller binavn.

- Selskabernes hjemsted.

- Vederlaget for kapitalandelene i et ophørende selskab.

- Tidspunktet fra hvilket et ophørende kapitalselskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået.

- Udkast til vedtægter, hvis der ved fusionen dannes et nyt kapitalselskab.

Det er det centrale ledelsesorgan i alle fortsættende selskaber, der skal oprette og underskrive fusionsplanen, der oprettes i forening mellem de fortsættende selskaber.

Fusionsplanen skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. Overskrides fristen, kan modtagelsen af fusionsplanen ikke offentliggøres, og fusionen dermed ikke vedtages.

Fusionsredegørelse

De fortsættende selskaber skal udarbejde en skriftlig redegørelse, hvor den påtænkte fusion og fusionsplan, forklares og begrundes. Fusionsredegørelsen skal indeholde oplysning om fastsættelsen af vederlaget for kapitalandelene i de ophørende kapitalselskaber, herunder særlige vanskeligheder forbundet med fastsættelsen og oplysning om udarbejdelse af vurderingsberetning, hvis denne skal udarbejdes.

Fusionsredegørelsen kan dog i enighed mellem kapitalejerne fraviges, hvilket meget ofte sker i praksis.

Mellembalance

Hvis fusionsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som kapitalselskabets seneste årsrapport vedrører, skal der for det pågældende kapitalselskab, der deltager i fusionen, udarbejdes en mellembalance.

Mellembalancen kan dog i enighed mellem kapitalejerne fraviges, hvilket meget ofte sker i praksis.

Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og erklæring om kreditorernes stilling

Er det fortsættende selskab et aktieselskab, og sker der i forbindelse med fusionen en kapitalforhøjelse i dette, eller opstår der et nyt aktieselskab som led i fusionen, skal der som led i fusionen indhentes en beretning fra en vurderingsmand. Vurderingsberetningen kan undlades, hvis der i stedet udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling.

I hvert af selskaberne, der deltager i fusionen, udarbejder en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd en skriftlig udtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget. I en fusion, hvor udarbejdelsen af en fusionsplan er fravalgt, skal vurderingsmanden afgive en skriftlig udtalelse om den påtænkte fusion, herunder vederlaget. Kapitalejerne kan dog i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en sådan udtalelse fra en vurderingsmand om den påtænkte fusion. Såfremt der udarbejdes en udtalelse, skal den indeholde erklæring om, hvorvidt vederlaget for kapitalandelene i et ophørende kapitalselskab er rimeligt og sagligt begrundet.

Vurderingsmændene skal ud over den nævnte udtalelse ovenfor tillige afgive erklæring om, hvorvidt kreditorerne i det enkelte kapitalselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til selskabets nuværende situation.  Kapitalejerne kan dog i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en sådan erklæring fra en vurderingsmand om kreditorernes stilling.

I små og mellemstore ejerledede selskaber er det typiske, at kapitalejerne i enighed fravælger både fusionsredegørelse, mellembalance, vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og erklæring om kreditorernes stilling

Anmeldelse af den påtænkte fusion

Hvis der er udarbejdet en fusionsplan, skal denne sendes i kopi til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter, at den er underskrevet. Overskrides fristen, kan modtagelsen af fusionsplanen ikke offentliggøres, og fusionen dermed ikke vedtages.

Hvis fusionsplan er fravalgt, skal dette oplyses til Erhvervsstyrelsen sammen med oplysning om de deltagende selskabers navne og CVR-numre.

Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, medmindre den er fravalgt. I så fald skal dette oplyses til Erhvervsstyrelsen sammen med navne og CVR-numre for de deltagende selskaber.

Erhvervsstyrelsen offentliggør de modtagne oplysninger sammen med eventuelle dokumenter, som herefter kan indhentes på cvr.dk. Hvis kreditorerne har ret til at anmelde deres krav, indeholder Erhvervsstyrelsens offentliggørelse tillige informationer herom.

Beslutning om gennemførelse af fusionen og anmeldelse heraf

Hvis der deltager aktieselskaber i en fusion, må beslutningen om gennemførelse af en fusion tidligst træffes 4 uger efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort modtagelsen af oplysningerne om den påtænkte fusion, herunder en eventuel fusionsplan. I en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, kan denne frist fraviges, således at der kan besluttes en straksfusion.

Beslutning om fusion i det ophørende selskab træffes som udgangspunkt på generalforsamlingen med dobbelt 2/3 flertal og tillige i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

Beslutning om fusion i det fortsættende selskab træffes af det centrale ledelsesorgan. Dog vil der ofte tillige foretages ændringer i selskabets vedtægter (herunder navneændring, kapitalændringer m.v.), hvorfor beslutningen skal træffes på generalforsamlingen med dobbelt 2/3 flertal og tillige i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

Retsvirkninger af fusionen

Ved en fusion er det vigtigt at afgøre, hvornår den præcist har retsvirkninger, herunder hvornår det ophørende selskab skal anses for opløst, og hvornår rettigheder og forpligtelser skal anses for overgået til det fortsættende selskab.

En fusion anses for gennemført, når de formelle betingelser for fusionen er opfyldt sammen med eventuelt valg af ledelse i et nyt selskab. I praksis anses fusionen derfor ofte for gennemført, når den besluttes ved en straksfusion eller ved udløbet af 4 ugers fristen og endelig fusion gennemføres.

Konklusion

Selskabsadvokaterne har speciale i selskabsret, herunder fusioner, og vi bistår gerne med en vurdering af mulighederne for en fusion i dit konkrete tilfælde, ligesom vi gerne bistår med udarbejdelse af de nødvendige dokumenter og anmeldelsen heraf, eventuelt i samarbejde med selskabets revisor.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af mulighederne for en fusion. Kontakt os på advokat@selskabsadvokaterne.dk eller på telefon 45 23 00 10.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»