Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Konfliktløsningstrappen i AB 18, ABR 18 og ABT 18 – hvad er det?

Af Selskabsadvokaterne

I AB 18, ABR 18 og ABT 18 er der som noget nyt blevet introduceret konfliktløsningstrappen. Formålet med konfliktløsningstrappen er, at denne skal afklare uenigheder mellem byggeriets parter løst hurtigst muligt.

Reglerne omkring konfliktløsning er blevet ændret og udvidet betydeligt i forhold til de tidligere udgaver af AB bestemmelserne. Tidligere var den traditionelle vej ved uenigheder gennem syn og skøn og efterfølgende en voldgiftssag. Den nye konfliktløsningstrappe indebærer blandt andet, at parterne først skal igennem en obligatorisk forhandlingsprocedure for at søge deres konflikt løst hurtigst muligt. I det gamle system blev tvisten først løst mange måneder efter dens opståen, hvor de nye regler ligger op til en tidlig løsning af konflikten.

 Konfliktloesningstrappen

Hvornår skal konflikten løses efter konfliktløsningstrappen?

Udgangspunktet er, at konflikten skal løses efter konfliktløsningstrappen hvis byggeriets parter har aftalt at AB 18, ABR 18 eller ABT 18 skal gælde i deres aftaleforhold.

Det er dog muligt at fravige AB bestemmelserne om konfliktløsningstrappen, hvis byggeriets parter ønsker at skride direkte til en voldgiftssag i tilfælde af konflikt.

Hvordan løses en konflikt efter konfliktløsningstrappen?

Konfliktløsningstrappen består af 5 trin

1) første forhandling

2) anden forhandling

3) mediation/mægling

4) hurtig afgørelse

5) voldgift

Trin 1 – første forhandling

Når uenigheden opstår mellem parterne, skal tvisten først søges afklaret og forligt mellem parterne ved forhandling.

Den første forhandling skal foregå senest 5 arbejdsdage efter, at en af parterne har anmodet herom

(AB 18 § 64 stk. 1, ABR 18 § 59 stk. 1, ABT 18 § 62 stk. 1)

Trin 2 – anden forhandling

Hvis tvisten ikke kan løses på første forhandlingsmøde, skal parternes ledelsesrepræsentanter forsøge at søge tvisten forligt ved et yderligere forhandlingsmøde.

Hvis tvisten ikke bliver forligt ved andet forhandlingsmøde, skal ledelsesrepræsentanterne drøfte det næste skridt til løsning af tvisten. Her kan parterne vælge at gå i mediation/mægling, til hurtig afgørelse eller til voldgift. Mediation/mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke iværksættes før de to forhandlingsmøder har fundet sted.

(AB 18 § 64 stk. 2, ABR 18 § 59 stk. 2, ABT 18 § 62 stk. 2)

Trin 3 – mediation / mægling

Tvisten kan søges løst ved mediation/mægling hvis blot én af parterne ønsker det, eller hvis voldgiftsnævnet anbefaler det.

Mediation er en moderne konfliktmæglingsmetode, hvor parterne selv løser konflikten med bistand fra en upartisk uddannet mediator, der sikrer en god dialog. Ofte resulterer mediation i hurtigere, billigere og bedre løsninger for parterne, og mange sager kan løses på en enkelt dag.

Mediation kan dog ikke gennemføres, hvis en af parterne ønsker tvisten afgjort under hurtig afgørelse.

(AB 18 § 65, ABR 18 § 60, ABT 18 § 63)

Trin 4 – hurtig afgørelse

Ved hurtig afgørelse udpeger voldgiftsnævnet en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om parternes tvist. Afgørelsen vil være bindende medmindre en af parterne indbringer den for voldgift senest 8 uger efter afgørelsen er truffet.

Hurtig afgørelse kan ikke iværksættes hvis der allerede verserer en voldgiftssag om samme tvist.

(AB 18 § 68, ABR 18 § 62, ABT 18 § 66)

Trin 5 – voldgift

Parterne kan anlægge en voldgiftssag hvis tvisten ikke er løst ved mediation/mægling eller ved hurtig afgørelse eller når forhandlingerne er afsluttet. Voldgiftssagen kan først anlægges 4 uger efter forhandlingsmøderne er afsluttet.

En voldgiftssag er et alternativ til en retssag ved domstolene. Ved voldgift får parterne typisk mere indflydelse på sagens gang end ved domstolene og det foregår for lukkede døre. Derudover er parterne selv med til at fastsætte voldgiftsretten og udvælge voldgiftsdommerne. Voldgiftskendelsen er endelig og kan ikke ankes efterfølgende.

Voldgiftssager kan ikke anlægges hvis der verserer en sag om mediation/mægling eller hurtig afgørelse om samme tvist.

(AB 18 § 69, ABR 18 § 63, ABT 18 § 67)

Vores bistand

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive ved tvister under en byggesag. Har du brug for rådgivning omkring tvister og konfliktløsning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 ...»