Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Forsinkelse i entreprise - hvornår har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse?

Af Selskabsadvokaterne

Forsinkelse fra entreprenørens side vil typisk være ansvarspådragende, da det kan have store konsekvenser for bygherren, at aflevering ikke sker til det aftalte tidspunkt. Hvis parterne har aftalt dagbod vil bygherren kunne kræve et beløb for hver dag entreprenøren er forsinket.

Entreprenøren kan dog risikere at blive mødt af forhold, som han ikke kunne forudse såsom usædvanlige naturbegivenheder, brand eller lignende. I disse tilfælde vil entreprenøren have ret til at få tidsfristforlængelse.

Tidsfristforlængelse medfører, at entreprenøren ikke ifalder ansvar for forsinkelsen, da forsinkelsen ikke skyldes entreprenørens forhold. Entreprenøren tilkendes i stedet en forlænget frist til at færdiggøre sit arbejde.

Hvilke regler gælder der om tidsfristforlængelse?

Reglerne omkring entreprenørens ret til at få tidsfristforlængelsen er reguleret i AB 18 § 39. Det er dog en forudsætning for anvendelse af bestemmelsen, at parterne har aftalt at AB bestemmelserne skal gælde i deres aftaleforhold, da entreprisekontrakten blev indgået.

Hvad skal entreprenøren gøre når han bliver forsinket?

Det er vigtigt, at entreprenøren reagerer med det samme, så snart han har en formodning om at forsinkelse vil indtræde. Hvis forsinkelse ikke kan undgås, skal entreprenøren hurtigst muligt give bygherren skriftlig besked om, at han bliver forsinket, årsagen til forsinkelsen, og at entreprenøren selv mener, at han er berettiget til tidsfristforlængelse. Bygherren skal derefter svare entreprenøren hurtigst muligt på hans henvendelse.

Hvornår vil entreprenøren have ret til at få tidsfristforlængelse?

Efter AB 18 § 39 vil entreprenøren være berettiget til at få tidsfristforlængelse i følgende situationer:

1)
Når forsinkelse skyldes at bygherren kræver ændringer i entreprenørens arbejde

2)
Når forsinkelse skyldes bygherrens forhold eller en anden entreprenørs forsinkelse

3)
Når forsinkelse skyldes krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden entreprenøren er skyld i dette

4)
Når forsinkelse skyldes nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig som forhindrer eller forsinker arbejdet, når vejrliget forekommer i væsentligt større omfang end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn

5)
Når forsinkelse skyldes offentlige påbud eller forbud som ikke skyldes entreprenørens forhold

Nedenfor vil entreprenørens muligheder for at få tidsfristforlængelse blive uddybet nærmere

1) Ændringer krævet af bygherren

Det sker at bygherren kræver ændringer i arbejdets art og omfang som kan have betydning for tidsplanen (f.eks. kræver en anden type tagkonstruktion eller at der skal isættes flere vinduer). I disse tilfælde vil entreprenøren være berettiget til at få tidsfristforlængelse.

2) Bygherrens forhold eller en anden entreprenørs forsinkelse

Entreprenøren vil bære berettiget til tidsfristforlængelse, hvis forsinkelsens skyldes bygherrens forhold. Det kan f.eks. være tilfældet hvis bygherren står for levering af materialer til entreprisen og bygherreleverancen er forsinket.

3) Krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke mv.

Når der er tale om force majeure lignende forhold (såsom krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke mv.) kan entreprenøren få tidsfristforlængelse, hvis forholdet er opstået uden entreprenøren er skyld i det. Det er derudover et krav, at der skal være tale om forhold som entreprenøren ikke er herre over.

4) Vejrlig

Entreprenøren vil have ret til tidsfristforlængelse, hvis hans forsinkelse skyldes dårligt vejr såsom stærk vind eller andre forhold der forsinket arbejdet. Det er dog et krav, at vejrliget skal forekomme i væsentligt større omfang end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.

5) Offentlige forbud eller påbud

Hvis et offentligt forbud eller påbud medfører forsinkelse, vil entreprenøren være berettiget til tidsfristforlængelse. Som eksempel kan nævnes tilfældet hvor en myndighed stiller særlige krav som følge af forurening. Det er dog et krav, at påbuddet eller forbuddet ikke skyldes entreprenørens egne forhold.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive omkring forsinkelse i entrepriseforhold. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 ...»