Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Byggeriets parter – bygherre, entreprenør, teknisk rådgiver og juridisk rådgiver

Af Selskabsadvokaterne

Denne artikel har til formål at gøre dig klogere på byggeriets parter, hvem disse er og hvilke roller de forskellige parter har under byggesagen.

Bygherren

Bygherren er først og fremmest den der ønsker et bygge- eller anlægsarbejde udført, og den der betaler for byggesagen. Bygherren kan være en fysisk person eller en juridisk person (et selskab).

Bygherren har en række pligter under byggesagen. Hvis der er tale om en større entreprise skal bygherren bl.a. sørge for at arbejdsmiljøloven overholdes. Derudover skal byggeherre undersøge om bygningen indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer i bygningsdelene og anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen.

Bygherrens rolle og pligter under byggesagen afhænger af valget af entrepriseform (fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise). Bygherren har en stor rolle under byggesagen hvis entreprisen udbydes som fagentreprise.

Entreprenøren

Entreprenøren er den person eller det firma der påtager sig at udføre entreprisen for bygherren. Der findes mange forskellige typer entreprenører inden for hvert deres fagområde. Hvis entreprisen udbydes som en hovedentreprise eller totalentreprise, vil hovedentreprenøren og totalentreprenøren typisk benytte sig af underentreprenører inden for andre fagområder (f.eks. malere, VVS’ere, elektrikere mv.)

Den tekniske rådgiver

Den tekniske rådgiver vil typisk være en arkitekt eller en ingeniør der hjælper bygherre med at få bygherrens idéer ned på papir. Den tekniske rådgiver står for at udarbejde tegninger, beskrivelser, statiske beregninger og i øvrigt det materiale, der danner grundlag for projektet der skal sendes i udbud til de bydende entreprenører. Derudover vil den tekniske rådgiver kunne bistå bygherre i forbindelse med myndighedsprojektet, når bygherre skal søge om byggetilladelse. Den tekniske rådgiver vil kunne føre tilsyn med entreprenøren når byggesagen går i gang, og hjælpe bygherre med at sikre, at kvaliteten lever op til det aftalte.

Den juridiske rådgiver

Det er vigtigt at bygherre får juridisk bistand i forbindelse med indgåelse af kontrakter med såvel entreprenøren som med den tekniske rådgiver. Det er ofte store summer bygherren skal betale til entreprenøren og teknisk rådgiver, og derfor er det vigtigt, at kontrakterne er fyldestgørende.

Den juridiske rådgiver vil i første led gennemgå teknikeraftalen og sikre, at alle de ønskede ydelser er inkluderet heri. Derudover vil særligt betalingsbetingelser blive gennemgået, da bygherre er sikret bedre, hvis betalingsterminerne fordeles ud over byggeperioden i stedet for, at hele honoraret forfalder i den indledende fase. Når teknikeraftalen er gennemgået, vil den juridiske rådgiver derefter gennemgå udbudsmaterialet. Ofte vil den juridiske rådgiver komme med tilføjelser og fravigelser til AB 18, hvis disse bestemmelser er en del af udbudsmaterialet.

Når sagen har været i udbud og bygherre har valgt en entreprenør, vil den juridiske rådgiver udarbejde en entreprisekontrakt / eller gennemgå et af entreprenøren fremsendt udkast til entreprisekontrakt. Den juridiske rådgiver vil sikre, at bygherre står bedst muligt, og at entreprisekontrakten er fyldestgørende. En uklar entreprisekontrakt giver ofte anledning til tvister under byggesagen, og det er derfor vigtigt, at der er en klar aftale om ansvarsfordelingen og entreprenørens pligter inden byggeriet gået i gang. Den juridiske rådgiver vil bl.a. sikre at entreprenøren stiller garanti, at bygherre har ret til dagbog ved entreprenørens forsinkelse, og at entreprenøren først kan kræve betaling for materialer når disse er leveret og monteret.

Under byggesagen vil den juridiske rådgiver bistå bygherre, hvis der opstår tvister undervejs. Dette kan både være i forhold til entreprenøren og den tekniske rådgiver. Hvis der ikke kan findes en mindelig løsning med den pågældende part, vil den juridiske rådgiver kunne repræsentere bygherre ved en senere voldgifts- eller retssag.

Når byggesagen når sin afslutning vil den juridiske rådgiver bistå bygherre ved afleveringsforretningen, særligt med henblik på konstatering og afhjælpning af eventuelle mangler ved entreprenørens ydelse. Den juridiske rådgiver vil afslutningsvist kunne bistå bygherre når der skal afholdes 1-års og 5-års gennemgang.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i såvel større som mindre byggesager. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»