Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Afhjælpning af mangler - hvad indebærer entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt?

Af Selskabsadvokaterne

Spørgsmålet omkring afhjælpning opstår, når der påvises mangler ved entreprenørens ydelse. Bygherren har krav på at modtage en mangelfri ydelse, og hvis det konstateres at ydelsen er mangelfuld, har entreprenøren ret og pligt til at udbedre manglerne. Mangler kan konstateres både ved afleveringen og efter aflevering er sket.

Reglerne omkring entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt er reguleret i AB 18 §§ 48-51. For at disse regler finder anvendelse, er det en forudsætning, at parterne har aftalt det, da entreprisekontrakten blev indgået.

Hvad betyder afhjælpningsret?

Afhjælpningsret betyder, at entreprenøren har ret til at udbedre mangler ved sin ydelse, når det kan ske uden væsentlig ulempe for bygherren. Mangler kan enten forekomme fordi entreprenørens arbejde er mangelfuldt udført eller hvis de anvendte materialer er mangelfulde.

Entreprenørens afhjælpningsret betyder, at entreprenøren er berettiget til helt eller delvist at afværge bygherrens misligholdelsesbeføjelser ved at foretage afhjælpning.

Mangler påvist ved afleveringen

Entreprenøren har pligt og ret til at udbedre mangler der påvises ved afleveringen. Bygherren skal fastsætte en frist for, hvornår afhjælpningen skal være gennemført. Entreprenøren skal have en rimelig og realistisk frist til at udbedre manglerne.

Derudover skal bygherren fastsætte et tidspunkt hvor bygherren og entreprenøren sammen kan gennemgå afhjælpningen. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiges en afhjælpningsprotokol hvori bygherren anfører om manglerne er afhjulpet.

Mangler påvist efter afleveringen

Entreprenøren hæfter for mangler i 5 år efter aflevering er sket. Hvis der i denne periode konstateres mangler, har entreprenøren ret og pligt til at afhjælpe disse. Bygherren skal dog huske at reklamere til entreprenøren hurtigst muligt, når manglerne konstateres. Bygherrens reklamation skal ske skriftligt og inden for rimelig tid, eller risikerer bygherren at fortabe sin ret til at få manglerne afhjulpet.

Når bygherren reklamerer over manglerne, skal bygherren fastsætte en frist for afhjælpning. Entreprenøren kan dog vælge at udskyde afhjælpningen og foretage en samlet afhjælpning ved 1 års gennemgangen, forudsat at manglerne ikke forværres og det ikke er til gene for bygherren.

Hvad betyder afhjælpningspligt?

Afhjælpningspligt betyder, at entreprenøren er forpligtet til at afhjælpe påviste mangler. Dette gælder som ovenfornævnt både for mangler der er påvist ved afleveringen og efter afleveringen.

Hvornår bortfalder entreprenørens afhjælpningsret?

Entreprenøren har som hovedregel kun et forsøg til at afhjælpe påviste mangler. Entreprenøren risikerer derfor at miste afhjælpningsretten, hvis der ikke foretages korrekt udbedring af de påviste mangler.

Hvis entreprenøren ikke afhjælper inden for fristen bygherre har fastsat, eller hvis der stadig er mangler efter afhjælpning er sket, skal bygherren inden 10 dage efter afhjælpningen er udført eller efter fristen er overskredet, skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der fortsat er til stede. Dette følger af AB 18 § 50 stk. 1.

Bygherren har herefter som udgangspunkt ret til at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller kræve et afslag i entreprisesummen.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive omkring mangler i entrepriseforhold. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»