Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

AB 18, ABT 18 og ABR 18 - byggeriets regler

Af Selskabsadvokaterne

AB bestemmelserne er byggeriets regler og er velkendte aftalevilkår i byggebranchen. Bestemmelserne er resultatet af forhandlinger mellem repræsentanter for bygherrer og repræsentanter for entreprenører. Formålet med AB bestemmelserne er at finde en fornuftig fordeling af rettigheder og pligter mellem byggeriets parter. AB bestemmelserne skal aftales mellem parterne for at få virkning og har karakter af såkaldte ”agreed documents”.

AB bestemmelserne er senest opdateret i 2018 og byggeriets regler består nu af AB 18 (tidligere AB 92), ABR 18 (tidligere ABR 89) og ABT 18 (tidligere ABT 93). Formålet med revisionen af AB bestemmelserne er at sikre et velfungerende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem i entrepriseforhold.

Ved offentliggørelsen af de nye AB bestemmelser den 21. juni 2018 introducerede AB-udvalget de forenklede bestemmelser kaldet AB forenklet og ABR forenklet som nye tiltag, samt fire appendikser som man kan tilvælge til AB bestemmelserne.

Hvad er AB 18?

AB 18 (”almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”) er et standardiseret aftalesæt som ofte indgår som en del af entreprisekontrakten. Det skal dog aftales mellem parterne at AB 18 skal gælde. AB 18 erstatter det tidligere AB 92 og formålet med bestemmelserne er at regulere forholdet mellem bygherren og entreprenøren. AB 18 benyttes ofte i større byggesager som f.eks. når en boligforening indgår aftale om tagudskiftning eller skal have skiftet faldstammer.

Kan man lave fravigelser til AB 18?

Det fremgår af AB 18 betænkningen at fravigelser kun bør ske i tilfælde, hvor fravigelsen er velbegrundet og nødvendig i aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenøren. Det er således muligt at lave både fravigelser og tilføjelser til AB 18, man skal blot sikre sig at disse er formuleret klart og tydeligt og er velbegrundet. Det er både bygherre og entreprenør der kan ønske at komme med fravigelser eller tilføjelser til AB 18.

Gælder AB 18 i forbrugeraftaler?

AB 18 finder som udgangspunkt ikke anvendelse i forbrugerforhold, da AB 18 indeholder bestemmelser som strider imod de forbrugerpræceptive regler i blandt andet forældelsesloven og købeloven. Hvis man alligevel ønsker at aftale at AB 18 skal gælde i et forbrugerforhold, vil de bestemmelser i AB 18, der er i strid med de forbrugerpræceptive regler, ikke gælde mellem parterne. I forbrugerforhold bruger man derfor i stedet ofte AB forbruger (”almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere”).  

Hvad er ABR 18?

ABR 18 (”almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed”) er et standardiseret aftalesæt som finder anvendelse når der indgås aftale med en rådgiver. Det er ligesom ved AB 18 en forudsætning, at ABR 18 aftales mellem parterne. ABR 18 finder som udgangspunkt ikke anvendelse i forbrugerforhold. ABR 18 egner sig primært til aftaler om større og mere komplekse rådgivningsopgaver, og reglerne er noget mere komplekse end de gamle regler i ABR 89.

Hvad er den tekniske rådgivers rolle?

En bygherre vil i en byggesag oftest indgå aftale med en teknisk rådgiver (f.eks. en arkitekt eller ingeniør) der kan hjælpe bygherren med projektering, da bygherre ikke selv har den fornødne tekniske ekspertise. Rådgiveren vil bistå bygherre med at udarbejde udbudsmateriale som danner grundlag for entreprenørens senere arbejde.

Hvad er ABT 18?

ABT 18 (”almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed”) er som AB 18 og ABR 18 ligeledes et standardiseret aftalesæt. ABT 18 finder anvendelse i totalentreprise hvor bygherre indgår entreprisekontrakt med en enkelt totalentreprenør, der både projekterer og bygger. ABT 18 skal aftales mellem parterne for at gælde. ABT 18 erstatter det tidligere ABT 93 og bestemmelserne finder som udgangspunkt ikke anvendelse i forbrugerforhold.

Hvad er AB forenklet og ABR forenklet?

AB forenklet og ABR forenklet er standardiserede aftalevilkår der tager udgangspunkt i de centrale elementer fra henholdsvis AB 18 og ABR 18. Forskellen er dog, at mange af de detaljerede procesregler er udeladt. Mange elementer er således overladt til bygherre, rådgiver og entreprenør selv at tilrettelægge, så de kan tilpasses til den konkrete byggesag. 

Hensigten med de forenklede bestemmelser er, at disse kan benyttes ved mindre bygge- og anlægsarbejder med begrænset projektering. AB forenklet og ABR forenklet skal som de øvrige AB bestemmelser aftales mellem parterne for at gælde.

Hvad er de fire appendikser?

De fire appendikser blev introduceret som et nyt tiltag i forbindelse med revisionen af AB bestemmelserne. Appendikserne er tænkt som kontrakttillæg som kan anvendes sammen med AB 18, ABR 18 og ABT 18. Appendikserne regulerer forhold som ikke er aktuelle ved alle byggesager, men som dog ofte forekommer. Appendikserne kan tilvælges når de er relevante for den konkrete byggesag.

De fire appendikser er benævnt:

1.      APP Projektudvikling

2.     APP Projektoptimering

3.     APP Driftskrav

4.     APP Incitamenter

Aftaler hvor AB bestemmelserne ikke er aftalt mellem parterne:

I langt de fleste byggesager vedtages AB bestemmelserne, da bestemmelserne regulerer de fleste af de juridiske situationer som man kan komme ud for under byggesagen. I tilfælde hvor det besluttes at AB bestemmelserne ikke skal gælde, er det derfor vigtigt at parterne forholder sig til en række forhold som ellers vil være reguleret i AB bestemmelserne. I modsat fald risikerer parterne at miste rettigheder som de ellers havde forudsat da projektet gik i gang.

Hvis AB ikke er vedtaget, og der er forhold som parterne ikke har taget stilling til, må det undersøges hvad der følger af sædvanlige retskilder såsom love, praksis, juridisk litteratur og sædvane.

Har du brug for juridisk rådgivning om AB bestemmelserne?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter inden for entrepriseret, og kan bistå dig med rådgivning om AB 18, ABR 18 og ABT 18 så du er sikret bedst muligt under byggesagen, og der er klarhed over hvilke rettigheder og pligter hver af byggeriets parter har påtaget sig. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde entreprisekontrakten og heri implementere de relevante AB bestemmelser, samt lave tilføjelser eller fravigelser alt efter dine ønsker. Hvis du indgår aftale med en teknisk rådgiver, kan vi hjælpe med en juridisk gennemgang af rådgiveraftalen og sikre at ABR 18 stiller dig bedst muligt. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»