Opsigelse af gravid medarbejder

Opsigelse af gravid medarbejder

Læs mere her
Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Corona - Varsling af ferie

Corona har været på dagsordenen i mange virksomheder siden marts, og corona vil formentlig berøre din virksomhed i mange måneder eller år fremover. 

Sommerferien er for de fleste allerede planlagt, men hvad gælder egentlig i forhold til varsling af ferie og flytning heraf? 

Læs mere om ferielovens regler herunder. 

Indledning

Fra 1. september 2020 træder den nye ferielov endeligt i kraft. I perioden fra 1. maj 2020 til 31. august (eventuelt forlænget til ultimo september) 2020 vil de fleste medarbejdere have mulighed for at holde 16,64 feriedage. 

Hvis din medarbejder har fået overført feriedage fra tidligere ferieår, har feriefridage eller ikke har været ansat i hele optjeningsperioden (1. januar - 31. august 2019), kan saldoen være større eller mindre. 

For de fleste medarbejdere har ferien for sommeren 2020 været fastsat og planlagt længe. Men så kom coronavirusset, og nu ønsker dine medarbejdere måske at ændre allerede planlagt ferie - eller du har måske det behov. 

Og hvad gælder så egentlig lige? Bliv klogere i denne artikel. 

Varsling af ferien

Ferielovens § 15, stk. 2, bestemmer, at ferie skal varsles så tidligt som muligt, dog mindst med 3 måneders varsel for hovedferie og 1 måneds varsel for restferie. Indtil den nye ferielov træder endeligt i kraft den 1. september 2020, kan man fortsat, jfr. ferielovens § 21, stk. 2, fravige fristerne ved aftale. Derfor vil et eventuelt kontraktvilkår om, at hovedferien kan varsles med en måned og restferie med 14 dage fortsat være gyldigt indtil 1. september 2020. 

På nuværende tidspunkt vil det formentlig være svært at overholde de nævnte varslingsregler, hvis du ikke allerede sammen med medarbejderen har fastsat, hvornår ferien skal holdes. 

Derfor bør du være opmærksom på, at ferieloven åbner op for, at du kan give et kortere varsel, hvis særlige omstændigheder hindrer det sædvanlige varsel. Om du konkret kan benytte denne mulighed, vil afhænge af en konkret vurdering, herunder hvor længe du har vidst eller burde have vist, at varsling af ferie var relevant, samt hvorledes virksomhedens situation er m.v. 

Som udgangspunkt vil arbejdsgivers økonomiske sammenbrud hindre varslets iagttagelse. 

Ændring af allerede fastsat ferie

Er ferien allerede fastsat, er udgangspunktet, at denne kan holdes som aftalt. 

Dog indeholder ferielovens § 15, stk. 3, en mulighed for, at du kan ændre tidligere fastsat ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I øvrigt skal du erstatte medarbejderens eventuelle økonomiske tab, der følger af udskydelsen. 

Om disse betingelser er opfyldt, vil afhænge af en konkret vurdering, herunder i forhold til hvorfor ferien skal flyttes, hvorledes virksomhedens økonomiske sitaution er, hvor hurtigt informationen gives m.v.  

Muligheden for at ændre allerede fastlagt ferie vil bortfalde ved feriens begyndelse. 

Kan medarbejderen kræve ferien flyttet?

Ifølge ferieloven skal hoved ferien (3 ugers ferie) holdes i perioden 1. maj - 31. september. Dette kan medarbejderen, som udgangspunkt kræve. 

Ifølge ferieloven skal ferien fastsættes efter forhandling mellem arbejdsgiver og medarbejder. Når du som arbejdsgiver fastsætter ferien, der tager udgangspunkt i virksomhedens drift, skal dette ske således, at du så vidt muligt imødekommer medarbejderens ønsker. 

I sidste ende er det dog din virksomheds drift, som er afgørende for, hvornår ferien skal afholdes. 

Hvis din medarbejder ønsker at ændre allerede fastsat og aftalt ferie, vil udgangspunktet være, at du træffer beslutning om, hvorvidt dette kan godkendes. Kan en ændring af ferietidspunktet ikke godkendes, f.eks. som følge af selskabets drift, kan medarbejderen ikke kræve, at ferien flyttes. Dette uanset at medarbejderen pga. corona/Covid-19 ikke kan komme til udlandet i sin sommerferie. 

Din afvisning af ændring af ferietidspunktet må naturligvis ikke bære præg af chikane ove rfor medarbejderen, ligesom du bør overveje, om det er muligt at flytte ferien, herunder om flytning af ferietidspunktet vil give værdi for dig såvel som medarbejderen. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret og har mangeårig erfaring med håndtering af problemstillinger i forhold til ferieloven. Har du konkrete spørgsmål eller brug for konkret rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»

Sygdom i forbindelse med ferieafholdelse – hvad gælder?

Er du i tvivl om, hvad der gælder, hvis du har en medarbejder, som bliver syg i forbindelse med sin ferie, ...»

Ferieloven

Ferieloven fastlægger vilkårene for lønmodtageres ret til ferie, herunder ret til ferie med betaling ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af