Opsætning af altaner i boligforeninger

Opsætning af altaner i boligforeninger

Læs mere her
Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Læs mere her
Planlægning af byggesag

Planlægning af byggesag

Læs mere her
Forrige
Næste

Udlejning af erhvervslejemål i boligforeninger

Andelsboligforeninger og ejerforeninger har ofte et eller flere lokaler i stue eller kælderplan som foreningen vælger at udleje til erhvervsmæssig brug.

Fordelen ved at udleje en del af foreningens areal er, at foreningen får en indtægt der bidrager positivt til driften af foreningen. Hvis foreningens beliggenhed er god, vil en indtægt fra et erhvervslejemål ofte kunne finansiere en stor del af foreningens drift og udgifter.

Det er dog vigtigt at foreningen er opmærksom på, at rollen som udlejer kan medføre mere arbejde for foreningens bestyrelse, særligt hvis der er stor udskiftning i erhvervslejemålet.

Derudover er det ligeledes vigtigt, at foreningen forinden udlejning, tager stilling til, hvilken type erhvervsmæssig drift foreningen kan acceptere, så driften ikke er til gene for ejendommens beboere.

Ligeledes bør foreningen overveje, om erhvervslejekontrakten skal være tidsbegrænset, og om erhvervslejeren skal have ret til fremleje.

Hvad må erhvervslejemålet anvendes til?

Erhvervslejekontraktens anvendelsesbestemmelse bestemmer hvilken type virksomhed der må drives fra erhvervslejemålet i foreningen. Der vil være stor forskel på om der f.eks. drives restaurationsvirksomhed, butik eller en produktionsvirksomhed. En restaurant kan medføre meget trafik ude foran ejendommen og potentielt støj- og lugtgener, hvorimod en butik eller et værksted med en begrænset åbningstid kan være til mindre gene for ejendommens beboere. Det er derfor vigtigt at foreningen gør sig tanker om, hvad erhvervslejemålet må anvendes til, og hvor længe der må holdes åbent.

Hvor længe skal erhvervslejekontrakten gælde?

For at sikre indtægten kan foreningen overveje om erhvervslejemålet skal være uopsigeligt fra lejers side i en periode. På den måde er foreningen sikret indtægt i en årrække. Det kan ligeledes overvejes at gøre erhvervslejemålet tidsbegrænset, så foreningen frit kan disponere over lokalerne når tidsperioden udløber.

Skal erhvervslejeren have ret til fremleje?

Foreningen bør overveje om erhvervslejeren skal have ret til fremleje. Hvis foreningen vil give erhvervslejeren ret til at leje ud til 3. mand bør foreningen sikre sig, at det er en betingelse, at foreningen forinden godkender fremlejetager.

Hvornår kan foreningen som udlejer opsige erhvervslejemålet?

Erhvervslejeloven opstiller i § 61 stk. 2 en række krav til opsigelsen af et erhvervslejemål. Foreningen vil kun kunne opsige erhvervslejemålet i følgende tilfælde:

- Når foreningen selv ønsker at benytte det lejede

- Når der skal ske nedrivning eller ombygning af den lejede ejendom

- Når erhvervslejeren ikke har iagttaget god skik og orden

- Når vægte grunde i øvrigt tilsiger en opsigelse

Foreningens mulighed for at opsige et erhvervslejemål er dermed begrænset af disse bestemmelser. Foreningen bør derfor nøje overveje, om erhvervslejekontrakten skal løbe ubegrænset eller om der skal sættes en slutdato på hvornår lejeforholdet stopper.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i erhvervslejeret og har mange års erfaring med at rådgive boligforeninger i forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakter. Har du brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Louise Lyck

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Finansiering af altanprojekter i andelsboligforeninger og ejerforeninger

Altaner er mere populære end nogensinde før, og mange foreninger ønsker at få stablet et altanprojekt ...»

Vedtægter i foreninger - hvad skal vedtægterne indeholde?

Foreningens vedtægter er vigtige, da disse regulerer de interne forhold i andels- eller ejerforeningen ...»

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Det følger af selskabslovgivningen, at hvis et selskab de sidste 3 år gennemsnitligt har beskæftiget ...»

Funktionærlignende ansættelse

En funktionærlignende ansættelse af en medarbejder indebærer, at arbejdsgiveren, på trods af, at medarbejderen ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Andelshaver ekskluderet fra sin andelsbolig efter at have udlejet andelsboligen erhvervsmæssigt gennem Airbnb

Sag BS-30451/2020-HJR (1. afdeling) A (advokat Thomas Rysgaard Rasmussen) mod B (advokat Jeppe Holt) I ...»

Vi er medlemmer af