Opsætning af altaner i boligforeninger

Opsætning af altaner i boligforeninger

Læs mere her
Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Læs mere her
Planlægning af byggesag

Planlægning af byggesag

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsætning af altaner i andelsboligforeninger og ejerforeninger

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i at rådgive andelsboligforeninger og ejerforeninger i altanprojekter.

Vi har mange års erfaring med at gennemføre altanprojekter og kender til de udfordringer der kan opstå undervejs. Vi rådgiver såvel store som små foreninger gennem hele byggesagens forløb fra de indledende drøftelser, til altanerne er opsat og kan tages i brug.

Hvad skal vi gøre, hvis vi ønsker at få opsat altaner i vores andelsboligforening eller ejerforening?

Undersøg først om der er regler eller servitutter I skal tage højde for

Det første I skal gøre, er at undersøge om der er servitutter eller lignende som kan påvirke jeres altanprojekt. Hvis jeres ejendom f.eks. er fredet, er det ikke sikkert at I kan få godkendelse til at opsætte altaner. I kan med fordel kontakte kommunen, hvis I er i tvivl om, hvilke regler der gælder i jeres område.

Hvor mange ønsker altan

Inden i går i gang med et altanprojekt bør I undersøge, hvor mange i jeres forening der er interesserede i at få opsat altan. Hvis der er en bred tilslutning til opsætning af altaner, har I gode forudsætninger for at få vedtaget projektet, så drømmen om altaner kan blive realiseret.

Indhent tilbud på altaner

Når I ved hvor mange der ønsker altaner, kan I indhente et tilbud på opsætning af altaner hos et altanfirma. Derved får I en indikation af hvad der er muligt, og et estimat på, hvad det totalt set vil koste at få opført altaner i jeres forening.

Økonomi, udarbejdelse af budget og finansiering

Altanprojekter er bekostelige, og det er derfor vigtigt, at I får belyst økonomien ordentligt inden projektet går i gang. Hos SelskabsAdvokaterne kan vi hjælpe jer med dette, og lave en beregning af, hvad det vil koste hver enkelt andelshaver eller ejer månedligt, hvis I vælger at finansiere altanerne via et fælleslån i foreningen.

En anden mulighed er, at hver enkelt ejer eller andelshaver selv finansierer altanen, dette vil dog typisk være en dyrere løsning.

Hvis I beslutter at foreningen skal finansiere altanerne, kan vi hjælpe jer med at gå i dialog med jeres bank omkring jeres finansieringsmuligheder og drøfte om en eventuel lånomlægning vil være relevant samtidig.

Vedtagelse af altanprojektet på generalforsamlingen

For at I kan gennemføre et altanprojekt, skal det vedtages på jeres generalforsamling.

Hos SelskabsAdvokaterne kan vi hjælpe jer med at lave et forslag til generalforsamlingen om projektet. Forslaget vil typisk være bilagt et budget, så hver enkelt andelshaver eller ejer ved, hvad projektet vil koste, hvis de tilslutter sig.

Der er mange måder at vedtage et altanprojekt på, og mange aspekter der skal tages højde for ved vedtagelsen af et altanprojekt.

Hos SelskabsAdvokaterne kan vi hjælpe jer med jeres forslag om opsætning af altaner, og sørge for at dette er juridisk korrekt formuleret.

Det er vores klare anbefaling, at der foruden et forslag om altaner, tillige stilles forslag om en vedtægtsændring, hvor der tages stilling til vedligeholdelsesforpligtelsen på altanerne. Vi kan hjælpe jer med dette, så der er fuldstændig klarhed over om det er foreningen eller andelshaver / ejer der skal sørge for den fornødne vedligeholdelse af altanen.

Altantilsagn

Når projektet er vedtaget på jeres generalforsamling, kan vi hjælpe jer med at lave altantilsagn. Tilsagnene er bindende, og er en forudsætning for, at I kan gå videre med projektet. Tilsagn vil ikke være nødvendige, hvis det er vedtaget, at alle i foreningen skal have opsat altan.

Entreprisekontrakt med altanfirma

Når I kender antallet af altaner, vil der skulle indgås en entreprisekontrakt med det valgte altanfirma. Det er vigtigt, at denne kontrakt er fyldestgørende, så I er sikret bedst muligt under byggesagens forløb.

Hos SelskabsAdvokaterne har vi mange års erfaring med udarbejdelse og gennemgang af entreprisekontrakter. I kan derfor trygt overlade denne opgave til os. Vi sørger for, at altanentreprenørens pligter er tydeligt formuleret i kontrakten, og at entreprisekontrakten i sin helhed tilgodeser jer som bygherre.

Aftale med teknisk rådgiver

I bør overveje, om I vil have en teknisk rådgiver tilknyttet til jeres altanprojekt. Dette kan være en god idé, da denne sørger for at holde øje med om altanentreprenøren udfører sit arbejde korrekt. Den tekniske rådgiver vil typisk sørge for kvalitetssikring og føre tilsyn med projektets fremdrift.

Hvis I vælger at tilknytte en teknisk rådgiver, kan vi hos SelskabsAdvokaterne bistår jer med en gennemgang af kontrakten inden denne underskrives.

Byggetilladelse

I skal søge om byggetilladelse hos kommunen inden altanprojektet kan gå i gang. Dette vil typisk ske i samarbejde med altanfirmaet. Byggetilladelsesprocessen kan desværre være tidskrævende alt afhængigt af kommunens aktuelle sagsbehandlingstid.

Projektet går i gang

Når I har fået byggetilladelse, kan opsætningen af altaner gå i gang. Typisk vil der løbende blive afholdt byggemøder, hvor projektets fremdrift vurderes.

Hvis der opstår uenigheder undervejs, projektet forsinkes, eller der sker noget uforudset, kan vi hos SelskabsAdvokaterne bistå jer juridisk. Det samme gælder når altanerne er opført, og der skal afholdes en afleveringsforretning.

Aflevering og afslutning af altanprojektet

Ved aflevering af altanprojektet overgår risikoen til jer. Det er derfor vigtigt, at I først godtager en aflevering, når eventuelle væsentlige mangler er udbedret. Hos SelskabsAdvokaterne kan vi bistå jer ved afleveringsforretningen, og hjælpe med at kræve mangler udbedret, hvis altanfirmaet ikke gør det af egen drift.

1 og 5 års gennemgang

Det er vigtigt, at I indkalder til 1 års gennemgang inden der er forløbet 1 år efter altanprojektet er afleveret til jer. Ved 1 års gennemgangen kan I gøre eventuelle mangler gældende overfor entreprenøren, og kræve at disse udbedres. Det samme gælder ved 5 års gennemgangen. Hos SelskabsAdvokaterne kan vi bistå jer juridisk både ved 1- og 5 års gennemgang, så I ikke fortaber  jeres ret til at kræve mangler udbedret.

Kontakt SelskabsAvokaterne hvis I drømmer om at få opsat altaner i jeres forening

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter inden for entreprise, og har mange års erfaring i at rådgive foreninger omkring opsætning af altaner.

Vi sørger for at I er klædt ordentligt på juridisk og økonomisk inden I går i gang med jeres altanprojekt. Vi kan hjælpe jer fra start til slut, og bistår jer endvidere hvis der opstår uoverensstemmelser undervejs i projektet.

I meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres altanprojekt.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som Airbnb gør det let at ...»

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af