Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Videoovervågning i strid med aftale om kontrolforanstaltninger

Et ølbryggeri blev af Arbejdsretten pålagt at betale en bod på 25.000 til 3F for at have tilsidesat Aftale om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO (nu FHO).

Bodspålægget skete på trods af, at ølbryggeriet havde opsat videoovervågningen for at få klarlagt, om en mistanke holdt stik om, at en eller flere af virksomhedens medarbejdere i strid med virksomhedens alkoholpolitik drak øl i bryggeriets såkaldte ”borgerstue”, som var indrettet med borde, stole og et køleskab med øl.

Både de ansatte bryggeriarbejdere og elektrikere, ansat hos bryggeriet, færdedes undertiden i det område, hvor tv- overvågningen fandt sted.

Overvågningen af ”borgerstuen” fandt sted i en periode på lidt over en måned uden, at medarbejderne var orienteret herom.

Hvad gælder ifølge aftalen om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO?

Det følger af Aftale om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO, at man som arbejdsgiver som en del af sin ledelsesret kan iværksætte kontrolforanstaltninger overfor sine medarbejdere under forudsætning af, at foranstaltningerne er sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og ikke er krænkende overfor medarbejderne og, at de ikke forvolder medarbejderne tab eller nævneværdige ulemper.

Det følger også af aftalen om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO, at kontrolforanstaltninger som udgangspunkt skal varsles overfor medarbejderne med 6 uger, inden de iværksættes med mindre, at formålet med kontrolforanstaltningen vil gå tabt, hvis den ikke gennemføres straks. I så fald skal medarbejderne underrettes efterfølgende.

Videoovervågning er udtrykkeligt nævnt som et eksempel på en kontrolforanstaltning i aftalen mellem DA og LO.

Hvorfor var overvågningen sket i strid med aftalen om kontrolforanstaltninger?

Arbejdsgiversiden var af den opfattelse, at overvågningen var sket på et fuldt ud legitimt grundlag.

Videoovervågningen var ikke blevet sat op af forebyggende hensyn, men derimod som følge af en begrundet mistanke om overtrædelse af virksomhedens alkoholpolitik, ligesom der var en formodning om, at der fandt tyveri sted af virksomhedens produkter.

Formålet med overvågningen ville således være forspildt, hvis medarbejderne skulle have været orienteret om den påtænkte overvågning med 6 ugers varsel.

Der var dog et enkelte forhold, som arbejdsgiveren ikke havde taget højde for, nemlig lov om tv-overvågning. Det følger nemlig af denne lov, at private, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom. Denne bestemmelse kan ikke fraviges ved aftale.

Da reglen om skiltning på private arbejdspladser blev indført i lov om tv-overvågning blev det blandt andet anført, at kravet om skiltning ”vil indebære, at de ansatte sikres kendskab til en eventuel overvågning af arbejdspladsen og derved kan indrette deres adfærd derefter. Fornemmelsen af utryghed samt det krænkende ved at være genstand for skjult overvågning vil på den måde kunne imødegås”.

I følge Arbejdsretten kan der således ikke være tvivl om, at det har været lovgivers intention, at man ikke uden skiltning må foretage tv-overvågning på blandt andet en arbejdsplads, og at aftalen om kontrolforanstaltninger må fortolkes i overensstemmelse hermed således, at selv i de tilfælde, hvor formålet med en tv-overvågning på en arbejdsplads vil forspildes, hvis dette skal varsles med 6 uger, hvorfor grundlaget for at iværksætte tv-overvågningen straks er til stede, er lovligheden heraf betinget af, at man som arbejdsgiver samtidig sørger for at skilte med at det specifikke område er tv-overvåget.

På den baggrund fandt Arbejdsretten, at den iværksatte tv-overvågning var sket i strid med lov om tv-overvågning og dermed også af Aftale om kontrolforanstaltninger, og arbejdsgiveren blev i den forbindelse pålagt at betale en bod på 25.000 kr. til 3F.  

Ved fastsættelse af bodens størrelse udtalte Arbejdsretten, at det på den ene side var en skærpende omstændighed, at bryggeriet i strid med loven om tv-overvågning havde gennemført en skjult overvågning af de ansatte. På den anden side var det en formildende omstændighed, at lovgivningens forbud mod skjult tv-overvågning af de ansatte ikke er kommet klart til udtryk i aftalen om kontrolforanstaltninger og, at der i den konkrete situation var tale om et afsides beliggende lokale, hvor medarbejderne ikke jævnligt havde et tjenstligt ærinde.

Kontakt SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og vi kan yde dig rådgivning om såvel ledelsesretten og kontrolforanstaltninger. Du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har brug for vores rådgivning.   

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Opsigelse af medarbejder efter at test viste spor af kokain

I en sag, anlagt for Afskedigelsesnævnet af 3F mod Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (arbejdsgiveren), ...»

Videoovervågning i strid med aftale om kontrolforanstaltninger

Et ølbryggeri blev af Arbejdsretten pålagt at betale en bod på 25.000 til 3F for at have tilsidesat Aftale ...»