Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Vedtagelse af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 mv.

Den 19. november 2020 har Folketinget vedtaget lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19

Loven medfører, at man som arbejdsgiver kan pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet for COVID-19, og at den ansatte skal oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen.

Det er en betingelse for at arbejdsgiver kan pålægge den ansatte at blive testet, at dette er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredning med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Pålægges en ansat uden saglig grund at blive testet, kan den ansætte rejse krav overfor arbejdsgiveren om en godtgørelse.

Skriftligt pålæg

Pålægget om test skal gives overfor den ansatte på skrift sammen med en begrundelse for, hvorfor den ansatte skal testes.

Testen skal i videst mulige omfang gennemføres indenfor den ansattes normale arbejdstid. Er dette ikke muligt, skal arbejdsgiver kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen, ligesom arbejdsgiveren skal refundere den ansatte for rimelige udgifter, som afholdes i forbindelse med gennemførelsen af testen.

Hvis den ansatte nægter at tage en test

Loven fastsætter, at en ansat, som ikke efterkommer et pålæg om at få foretaget en test, kan blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner (opsigelse/bortvisning), hvis den pågældende skriftligt er blevet advaret herom.

Retsstillingen mens man venter på svar på en test af ansat, som har været udsat for smitte eller oplever symptomer

Under det lovforberedende arbejde er Beskæftigelsesministeren blevet bedt om at redegøre for retsstillingen for ansatte, som enten har været udsat for COVID-19 smitte eller oplever symptomer og venter på at blive testet eller modtage svar i forhold til, om arbejdsgiver kan pålægge den ansatte at møde på arbejde i perioden. Hertil har Beskæftigelsesministeren svaret som følger:

Hvis en ansat er syg, er der tale om lovligt forfald, og arbejdsgiver kan ikke pålægge den ansatte at møde på arbejde under sygdommen.

Hvis en ansat ikke har symptomer, men afventer resultatet af en test eller står for at skulle testes på grund af, at den pågældende frygtes smittet med covid-19, vil det afhænge af, hvad læge eller andet sundhedspersonel vurderer i forhold til den pågældende ansatte.

Hvis den pågældende ansatte ud fra en sundhedsfaglig vurdering bør være i selvisolation/karantæne, vil dette ansættelsesretligt kunne sidestilles med sygdom, og arbejdsgiver kan ikke pålægge den ansatte at møde på arbejde, så længe vedkommende på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering er i selvisolation/karantæne.”

Du er velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne, hvis du har spørgsmål om din retsstilling under COVID-19.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Dom fra Højesteret om beregning af provision under hjemsendelse som følge af COVID-19

Med sin dom af den 2. maj 2022 har Højesteret endegyldigt slået fast, hvordan en provisionsopgørelse ...»

Ny Trepartsaftale skal hjælpe arbejdspladser med mange Corona-syge

Regeringen og arbejdsmarkeds parter har den 23. november 2021 indgået en aftale, som skal hjælpe både ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af