Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober 2023.

Hvad gik forud?

Med virkning fra den 16. oktober overtog et Rengøringsfirma 1 rengøringen i en række institutioner i Gladsaxe Kommune fra Rengøringsfirma 2.

Rengøringsfirma 1 beskæftigede herefter 23 medarbejdere med de rengøringsopgaver, som man havde overtaget fra Rengøringsfirma 2. Heraf var der 7 medarbejdere, som tidligere havde været beskæftiget med de samme opgaver hos Rengøringsfirma 2, og som blev ansat hos Rengøringsfirma 1 fra den 16. oktober 2019.

I forbindelse med overtagelsen af opgaven fik Rengøringsfirma 1 ikke fik stillet aktiver af nogen art til rådighed – hverken materielle eller immaterielle.

Rengøringsfirma 2 blev tvangsopløst den 20. januar 2021. I forlængelse heraf anmeldte 3F på vegne af den medarbejder, som sagen for Arbejdsretten drejede sig om, et efterbetalingskrav vedrørende manglende overenskomstmæssig løn i 2028 og 2019 samt manglende ATP-bidrag til Lønmodtagernes Garantifond.

Lønmodtagernes Garantifond afviste at dække det af 3F anmeldte krav

Ved afgørelse af den 10. august 2021 afviste Lønmodtagernes Garantifond at dække det af 3F anmeldte krav.

Som begrundelse herfor henviste Lønmodtagernes Garantifond til, at der var sket en virksomhedsoverdragelse i forbindelse med medarbejderens overgang til ansættelse i Rengøringsfirma 1 og, at et evt. krav på efterbetaling derfor skulle rejses mod Rengøringsfirma 1.

Det følger i denne sammenhæng af virksomhedsoverdragelsesloven, at denne for det første finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf og for det andet, at er der tale om en virksomhedsoverdragelse, indtræder erhververen (her Rengøringsfirma 1) umiddelbart i det rettigheder og forpligtelse, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til:

- kollektiv overenskomst og aftale,

- bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og

- individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

Dette var Rengøringsfirma 1 imidlertid uenig i, hvilket var årsagen bag, at sagen blev indbragt for Arbejdsretten.

Hvad blev afgørende?

Ud fra retspraksis på området lagde Arbejdsretten til grund, at det særligt indenfor rengøringsbranchen er afgørende for, hvorvidt der foreligger en virksomhedsoverdragelse, om den nye indehaver ikke blot viderefører den hidtidige aktivitet, men også overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos forgængeren specielt udførte den pågældende opgave, og at dette ifølge praksis normalt ikke vil være tilfældet, men mindre størstedelen af arbejdsstyrken overtages.

I forhold til, at der i den konkrete sag var tale om, at Rengøringsfirma 1 havde overtaget en rengøringsopgave, der omfattede flere institutioner, bemærker Arbejdsretten i sin afgørelse, at vurderingen af, om en betydelig del af arbejdsstyrken er overtaget må ske på grundlag af den samlede arbejdsopgave og ikke ud fra forholdene på den enkelte institution.

Der forelå ikke under sagen information om, hvor mange medarbejdere, Rengøringsfirma 2 havde anvendt på den konkrete opgave, men Rengøringsfirma 1 anvendte, som nævnt ovenfor, 23 medarbejdere, hvoraf de 7 hidtil havde været ansat i Rengøringsfirma 2.

Arbejdsretten anså det ikke for sandsynligt, at Rengøringsfirma 2 havde anvendt væsentlig færre medarbejdere på opgaven end Rengøringsfirma 1, og idet ingen af de 7 medarbejdere, der hidtil havde været ansat i Rengøringsfirma 2 havde været nøglemedarbejdere, som skulle sikre, at rengøringsopgaven kunne videreføres på en stabil måde, blev Rengøringsfirma 1 frifundet i sagen, idet Arbejdsretten ikke fandt, at det var godtgjort, at der havde været tale om en virksomhedsoverdragelse.

Arbejdsretten tilsidesatte således afgørelsen i sagen fra Lønmodtagernes Garantifond.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Det er særdeles vigtigt, at man i forbindelse med en overtagelse af en virksomhed eller en del heraf sætter sig grundigt ind i de regler, der gælder i virksomhedsoverdragelsesloven. Regner man med, at loven ikke finder anvendelse, kan man blive slemt overrasket, hvis det viser sig, at man i forhold til de medarbejdere, der overtages, bliver forpligtet til at respektere de vilkår, der har været gældende for medarbejderne hidtil, deres anciennitet og at honorere evt. efterbetalingskrav mv.

Selvom reglerne på området overordnet set er de samme, er der på flere områder – som afgørelsen ovenfor viser – særlig praksis indenfor visse brancher, som man skal tage højde for.

Søg derfor altid juridisk rådgivning også på det ansættelsesretlige område, hvis du påtænker at købe/overtage en virksomhed eller en del heraf.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister på hele det ansættelsesretlige område – herunder indenfor virksomhedsoverdragelseslovens område. Du er altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse af din situation. 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Due diligence rapport

Due Diligence Rapport En due diligence rapport er en nærmere redegørelse, der er udarbejdet på baggrund ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Tilbagekøb af aktier

Beregning af købesum for aktier i forbindelse med afståelse på grund af bortvisning fra ansættelse »

Vi er medlemmer af