Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat

Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. marts 2024. Voldgiftsretten afsagde sin kendelse i sagen den 21. marts 2024.

Det fremgik blandt andet af advarslen, at:

”Igennem ugen har prisen og arbejdsmetoden været diskuteret, uden at der har kunnet opnås enighed. Virksomheden har udleveret en tildeling indeholdt virksomhedens tilbud til en akkordpris. Derudover har virksomheden udleveret en gennemarbejdet risikovurdering.

Du har dags dato nægtet at udføre arbejdet. Virksomheden betragter dette som arbejdsvægring.

Dette skal stoppe nu, og du skal straks gå i gang med anvist arbejde, som er tildelt af din leder.

Hvis dette ikke sker, forbeholder virksomheden sig ret til at se nærmere på dit ansættelsesforhold med mulighed for at bringe ansættelsesforholdet til ophør".

Hvad gik forud?

Tillidsrepræsentanten udgjorde sammen med en kollega et sjak med tillidsrepræsentanten som akkordholder i forbindelse med et renoveringsprojekt på tre lejlighedsblokke. Beboerne i lejlighedsblokkene var under renoveringen genhuset, hvorfor overholdelse af tidsplanen for arbejdet var meget vigtig.

Tillidsrepræsentanten blev den 14. august 2023 kontaktet af arbejdsgiverens produktionschef, som gav tillidsrepræsentanten besked på, at sjakket skulle gå i gang med at arbejde i skunkrummene i en bestemt opgang.

Sjakket valgte dog at gå i gang med at arbejde i skunkrummene i nogle andre opgange, hvor arbejdet var nemmere at gå til, hvilket medførte, at produktionschefen den 15. august 2023 gentog sit pålæg om, at arbejdet i den bestemte opgang skulle sættes i gang.

Tillidsrepræsentanten meddelte på den baggrund, at der var tale om et stykke ”træls” arbejde, men at sjakket var villig til at gå i gang med arbejdet, hvis de ville modtage en betaling herfor på 21.300 kr., hvilket medførte, at produktionschefen iværksatte en opmåling af arbejdet, som den 16. august 2023 dannede grundlag for et skriftligt akkorderingstilbud til sjakket.

På trods af ovenstående gik sjakket heller ikke den 16. august 2023 i gang med arbejdet. I stedet ringede tillidsrepræsentanten sidst på eftermiddagen samme dag til produktionschefen og spurgte, om der var udarbejdet en risikovurdering på arbejdet skunkene.

For at få arbejdet i gang udarbejdede produktionschefen en risikovurdering af arbejdet, som blev sendt til tillidsrepræsentanten den 17. august 2023 om morgenen, hvilket imidlertid heller ikke medførte, at arbejdet blev igangsat.

Den 18. august 2023 meddelte produktionschefen til tillidsrepræsentanten, at hvis ikke arbejdet blev igangsat straks, ville han blive tildelt en skriftlig advarsel.

Da arbejdet på trods heraf heller ikke på den baggrund blev igangsat, blev tillidsrepræsentanten tildelt den ovenfor beskrevne advarsel.

Det konkrete arbejde blev igangsat efter, at der blev fjernet nogle rør, hvilket medførte, at det blev nemmere for tillidsrepræsentanten og hans sjak at udføre arbejdet.

Tillidsrepræsentanten og denne fagforening – 3F – fandt imidlertid, at det den tildelte advarsel var uberettiget, hvorfor 3F anlagde den faglige voldgiftssag med henblik på at få virksomheden dømt til at trække advarslen tilbage.

Afgørelsen fra den faglige voldgift

I afgørelsen fra den faglige voldgift slår voldgiftsretten indledningsvis fast, at en medarbejder har en lydighedspligt, og at arbejdsgiveren som følge af sin ledelsesret f.eks. bestemmer, i hvilken rækkefølge arbejdsopgaver på en byggeplads skal udføres.

Det følger dernæst af voldgiftsrettens afgørelse, at manglende enighed om en akkorderet pris ikke berettiger en ansat til at nægte at udføre det omhandlede arbejde.

På baggrund af bevisførelsen under sagen fandt voldgiftsretten i øvrigt, at omend det omhandlede arbejde på grund af snævre pladsforhold måtte karakteriseres som besværligt, var der intet grundlag i sagen for at kunne fastslå, at arbejdet ville være enten fysisk umuligt eller i strid med arbejdsmiljølovgivningen.

På den baggrund havde tillidsrepræsentanten og hans sjak ikke haft nogen gyldig grund til ikke at udføre arbejdet, og ved uden gyldig grund at have nægtet at udføre arbejdet, som var blevet beordret, havde tillidsrepræsentanten misligholdt sine pligter som ansat, og den tildelte advarsel måtte på den baggrund anses som berettiget.

Sagen viser

For det første viser sagen, at det forhold, at en medarbejder er tillidsrepræsentant, medfører ikke, at medarbejderen indtager nogen særstilling i forhold til at respektere arbejdsgiverens ledelsesret.

For det andet viser sagen også, at en misligholdelse i form af ikke-udførelse af pålagt arbejde kan have karakter af arbejdsvægring - og dermed en misligholdelse – også selvom den ansatte udfører andet arbejde på arbejdspladsen.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Ledelsesretten indebærer, at man som arbejdsgiver har retten til at lede og fordele arbejdet. Retten er dog ikke ubetinget, idet der naturligvis ikke må opstå fare for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed.

Derfor er det også vigtigt, at man som arbejdsgiver - som i sagen ovenfor – tager indsigelser fra medarbejderside i relation til sundhed og sikkerhed seriøst og får afdækket, om der kan være evt. risici forbundet med arbejdets udførelse.

Er ovenstående ikke tilfældet, vil en fortsat arbejdsvægring efter en forudgående skriftlig advarsel med angivelse af konsekvensen heraf som udgangspunkt kunne berettige en ophævelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgivers side med øjeblikkelig virkning.

Har du behov for vores hjælp?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret. Har du brug for vores rådgivning og hjælp, er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Uberettiget bortvisning af forsikringsrådgivere, som var påvirket af kokain i arbejdstiden

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   En faglig voldgift har den 6. december 2023 taget stilling til, om det ...»