Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Udarbejdelse af ansættelseskontrakt

Når du ansætter en medarbejder, er det en stor beslutning, som ofte i høj grad vil påvirke din virksomheds fremtidige økonomi og udvikling. Det er derfor vigtigt, at du som virksomhedsejer nøje overvejer, under hvilke vilkår din nye medarbejder skal ansættes, herunder for eksempel i forhold til arbejdssted, arbejdstid m.v.

Ansættelsesbevisloven

Hvis din nye medarbejder skal ansættes i en stilling som lønmodtager af mindst én måneds varighed, og har en ugentlig arbejdstid, som gennemsnitligt overstiger 8 timer, har du pligt til at udarbejde en ansættelseskontrakt, som lever op til minimumskravene i ansættelsesbevisloven, dvs. alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet skal fremgå af kontrakten.

Selvom du som arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udarbejde en ansættelseskontrakt, anbefaler vi, at der for alle medarbejdere bliver udarbejdet en kontrakt, som kan skabe sikkerhed og klarhed for, hvilke rettigheder og forpligtelser, du som arbejdsgiver har overfor den nye medarbejder – og omvendt - hvilke rettigheder og forpligtelser, medarbejderen har overfor dig. Som minimum bør kontrakten indeholde oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Hvis der ikke er udarbejdet en ansættelseskontrakt, og der senere opstår en tvist mellem dig og medarbejderen, vil uoverensstemmelserne mellem jer - i forhold til det, I mener, der blev aftalt omkring ansættelsen - være din risiko, som arbejdsgiver. Tilsvarende gælder, hvis du har udarbejdet en ansættelseskontrakt, som viser sig at være mangelfuld.

Ifølge ansættelsesbevisloven skal ansættelseskontrakten indeholde følgende oplysninger:

1. Parternes navn og adresse
2. Arbejdsstedets beliggenhed
3. Arbejdets art (stillingsbetegnelse/titelangivelse)
4. Begyndelsestidspunkt
5. Varighed (herunder om ansættelsen er tidsubegrænset eller tidsbegrænset)
6. Ferie (herunder om lønmodtageren får løn under ferie m.v.)
7. Opsigelsesvarsler (varighed)
8. Vederlag 
9. Arbejdstid 
10. Evt. overenskomster eller kollektive aftaler 
11. Andre væsentlige vilkår

Yderligere overvejelser

Herudover bør det overvejes at indføre følgende vilkår i ansættelseskontrakten, afhængig af ansættelsesforholdets type og karakter:

12. Vilkår om overarbejde
13. Bierhverv 
14. Tavshedspligt 
15. Personalegoder
16. Sygdom 
17. Konkurrenceklausul 
18. Kundeklausul 
19. Pension

Hvis det går galt

Har du udarbejdet en mangelfuld ansættelseskontrakt, og derved ikke opfyldt din oplysningspligt i henhold til ansættelsesbevisloven, kan medarbejderen ved domstolene blive tilkendt en godtgørelse herfor.

Udover godtgørelsen skal du være opmærksom på, at eventuelle uoverensstemmelser omkring ansættelsesaftalens indhold, som udgangspunkt vil blive fortolket til din ulempe - og til medarbejderens fordel.

En tvist vil derfor kunne medføre, at du, som arbejdsgiver, skal betale en godtgørelse til lønmodtageren, (1) for det mangelfulde ansættelsesbevis og eventuelt (2) betaling i forhold til tvisten, f.eks. betaling af yderligere pension eller overarbejdsbetaling til medarbejderen.

En tvist omkring en mangelfuld eller manglende ansættelseskontrakt vil derfor kunne få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Priser og proces – hvad kan vi hjælpe med

Vi anbefaler, at du nøje overvejer indholdet af ansættelseskontrakten, og tilbyder gerne, at bistå med udarbejdelsen heraf.

Vi tilbyder, at yde bistand på 3 forskellige niveauer – alt efter, hvilken model som passer bedst til dig og din virksomhed:

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en simpel ansættelseskontrakt uden yderligere rådgivning.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i ansættelseskontrakten.

Vi udarbejder herefter udkast til en ansættelseskontrakt

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i ansættelseskontrakten.

Vi udarbejder herefter udkast til en ansættelseskontrakt.

 Vi tilføjer og justerer eventuelt i kontrakten efter forhandling med arbejdstageren og det sikres i fællesskab at ansættelseskontrakten svarer til dine konkrete ønsker og behov.

 

Dette vil typisk tage 3-4 timer.

Dette vil typisk tage 4-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 10 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse af en ansættelseskontrakt til en specifik medarbejder eller til en standard ansættelseskontrakt, som virksomhedens HR-afdeling kan tage udgangspunkt i.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Udarbejdelse af ansættelseskontrakt

Når du ansætter en medarbejder, er det en stor beslutning, som ofte i høj grad vil påvirke din virksomheds ...»

Personalehåndbog eller ansættelseskontrakt?

Når du ansætter en medarbejder, skal du lave en ansættelseskontrakt til vedkommende.  I kontrakten skal ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Ugyldig kundeklausul i ejeraftale. Medejer var omfattet af funktionærloven.

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 20. januar 2020Sag BS-6713/2019-SHRJatesi Invest ApSogCopenhagen-Living ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af