Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Af Tina Raben Skaarup, Advokat

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med henvisning til, at hun i suspensionsperioden havde tiltrådt nyt arbejde?

Det spørgsmål har Vestre Landsret taget stilling til i sin dom af den 16. februar 2024.

Baggrunden for sagen

Den 31. august 2020 blev medarbejderen, som sagen drejede sig om, opsagt med 5 måneders varsel med henvisning til, at hendes jobfunktion som regnskabsansvarlig ikke længere kunne opretholdes. Samme dag blev medarbejderen suspenderet, hvilket betyder, at hun ikke længere skulle møde frem på sit arbejde, men alene stå til rådighed for evt. henvendelser fra arbejdsgiverens side.

Det fremgik af opsigelsen, at medarbejderen eventuelt senere i opsigelsesperioden ville blive fritstillet, dvs. at arbejdsgiveren på et senere tidspunkt muligvis ville give helt afkald på at gøre brug af medarbejderens arbejdskraft i resten af opsigelsesperioden.

Medarbejderen havde den 9. juli 2020 indgået aftale om ansættelse på fuld tid som bogholder i en anden – ikke konkurrerende - virksomhed, hvor hun tiltrådte sin stilling den 1. september 2020. På det tidspunkt, hvor medarbejderen indgik den nye ansættelsesaftale, havde hun grund til at tro, at hun indenfor kort tid ville blive opsagt, hvilket viste sig at holde stik.

Det fremgik af den opsigelse, medarbejderen modtog, at hun i opsigelsesperioden havde pligt til at holde arbejdsgiveren orienteret om enhver anden ansættelse eller erhvervsmæssig aktivitet, hun måtte påtænke at påbegynde i en eventuel fritstillingsperiode.

Medarbejderens nye arbejdsgiver var bekendt med, at medarbejderen var suspenderet fra arbejdet hos sin gamle arbejdsgiver, og havde i forbindelse med medarbejderens tiltrædelse den 1. september 2020 underskrevet en erklæring, hvoraf det blandt andet fremgik, at den nye arbejdsgiver var indforstået med, at medarbejderen kunne stille sin fulde eller delvise arbejdskraft til rådighed for hendes gamle arbejdsgiver frem til opsigelsesperiodens udløb.

Den gamle arbejdsgiver opdagede, at medarbejderen var tiltrådt nyt arbejde og bortviste den 9. september 2020 medarbejderen med henvisning til, at hun tiltrådte nyt arbejde dagen efter, at hun var blevet opsagt og suspenderet, hvilket var uforeneligt med hendes rådighedsforpligtelse, ligesom man bebrejdede medarbejderen, at hun ikke havde orienteret om det nye arbejde.  

Afgørelsen fra Vestre Landsret

Vestre Landsret fandt ikke at medarbejderen havde misligholdt sit ansættelsesforhold. På det tidspunkt, hvor medarbejderen indgik den nye ansættelsesaftale, havde hun, som nævnt ovenfor, grund til at tro, at hun indenfor kort tid ville blive opsagt, hvilket viste sig at holde stik.

Medarbejderen havde endvidere sikret sig, at hun – om nødvendigt – ville kunne opfylde sin rådighedspligt overfor sin gamle arbejdsgiver, og hendes gamle arbejdsgiver kunne ikke godtgøre, at medarbejderen havde misligholdt sin pligt til at stå til rådighed i opsigelsesperioden.

Ud over at få tilkendt en erstatning, svarende til resten af hendes krav på løn i opsigelsesperioden, fik den bortviste medarbejder tilkendt en godtgørelse, svarende til 2 måneders løn for uberettiget bortvisning, i alt godt 550.000 kr.

Størrelsen af godtgørelsen for uberettiget bortvisning blev fastsat under hensyn til medarbejderens alder og ansættelsestid samt sagens øvrige omstændigheder, herunder at hun på tidspunktet for bortvisningen allerede var afskediget ved en opsigelse, der var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold.

Selskabsadvokaterne bemærker

Som afgørelsen viser, skal man som arbejdsgiver i en situation som den omhandlede, inden man berettiget kan bortvise en suspenderet medarbejder, kunne bevise, at medarbejderen har misligholdt sin rådighedsforpligtelse.

Søg rådgivning, inden du bortviser en medarbejder!

Som sagen ovenfor viser, kan det anbefales, at man som arbejdsgiver søger rådgivning, inden man vælger at bortvise en medarbejder.

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i ansættelses- og arbejdsret. Du er velkommen til at kontakte os på tlf.: 45230010 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, ...»

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»