Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Tjekliste ved fratrædelse

Du kan anvende denne tjekliste, når du har en medarbejder, som du har opsagt, eller som selv har opsagt sin stilling og derfor skal fratræde sin stilling.

Tjeklisten er ikke udtømmende, idet den ikke tager højde for alle de forskellige vilkår, du kan have aftalt med den medarbejder, der fratræder.

Har du brug for at få et samlet overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når en medarbejder fratræder, kan du kontakte SelskabsAdvokaterne, og vi guider dig meget gerne helt frem til målstregen.

Begrundelsen for opsigelsen og orientering til øvrige medarbejdere om opsigelsen

Når du påtænker at opsige en medarbejder, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du ikke efterfølgende berettiget kan blive mødt med et krav om godtgørelse.

 

Vi anbefaler derfor, at du altid søger professionel rådgivning, inden du afgiver en opsigelse.

 

Aftal altid gerne med den medarbejder, som fratræder, hvordan I informerer herom i din organisation. Er dette ikke muligt, er det af hensyn til GDPR vigtigt, at orienteringen sker helt neutralt.

 

Er en medarbejder fx blevet opsagt som følge af mangelfuld performance, må du i din orientering herom på arbejdspladsen som udgangspunkt alene orientere om, at du har valgt at tage afsked med den pågældende medarbejder.

 

I følge Datatilsynet kan der dog i særlige tilfælde være tungtvejende hensyn, som kan begrunde, at man som arbejdsgiver undtagelsesvist kan videregive visse overordnede oplysninger om årsagen til en opsigelse. Som eksempler herpå nævner Datatilsynet, at det kan tillægges vægt om der f.eks er tale om en medarbejder i en ledende stilling, eller hvis der er opstået en konkret mistandke om, at der er sket overtrædelse af en konkurrenceklausul eller, at der dokumenterbart er blevet gjort brug af eller videregivet forretningshemmeligheder.

 

Dagpengegodtgørelse – ”G-dage”

 

Du skal sammen med den sidste løn til medarbejderen betale 2 G-dage, hvis den medarbejder, der stopper hos dig, opfylder følgende betingelser:

 

- medarbejderen er opsagt af dig uden selv at være skyld i opsigelsen,

 

- medarbejderen er medlem af en a-kasse, er arbejdsløs og aktivt arbejdssøgende fra første ledighedsdag,

 

- medarbejderen har inden for de sidste fire uger af ansættelsesforholdet været beskæftiget i  mindst 74 timer, svarende til to uger på fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

 

En hel G-dag udgør kr. 940,- og en halv G-dag (ledighed på 4 timer eller derunder) udgør kr. 470,- (2024).

 

Ferie

 

Har medarbejderen optjent løn under ferie, skal den ferie, som medarbejderen har til gode ved fratrædelsen, afregnes til Feriekonto som feriegodtgørelse senest den 7. i den anden måned efter at medarbejderen er fratrådt. Har ansættelsesforholdet været omfattet af en kollektiv overenskomst, som indeholder særlige regler om håndtering af tilgodehavende ferie på fratrædelsestidspunktet, er det dog disse regler, der skal følges.

 

Når en medarbejder, som har optjent ret til løn under ferie, fratræder, beregnes tilgodehavende feriegodtgørelse af medarbejderens løn i optjeningsåret med fradrag af løn, udbetalt under ferie samt fradrag af ferietillæg, udbetalt optjeningsåret. Du kan her benytte VIRK’s værktøj til beregning af feriegodtgørelse ved fratræden.

 

Optjent ferietillæg, som ikke er udbetalt inden fratrædelsen, anses som indeholdt i de 12,5 % feriegodtgørelse, som du overfører til FerieKonto.

 

For medarbejdere, der løbende har optjent feriegodtgørelse med 12,5 %, afregnes denne månedsvis, hvilket også gælder den sidste måned, medarbejderen er ansat.

 

Husk, at du i din lønløsning skal indtaste en fratrædelsesdato på den fratrædende medarbejdere i den måned, hvor ansættelsesforholdet ophører. 

 

Feriefridage

 

Har medarbejderen under ansættelsen været omfattet af en feriefridagsordning, skal tilgodehavende feriefridage afregnes ved fratrædelsen, hvis dette følger af jeres ansættelsesaftale. 

 

Når medarbejderen fratræder midt i måneden

 

Fratræder medarbejderen midt i en måned, beregner du lønnen for denne måned som 4,8% af medarbejderens månedsløn med det antal arbejdsdage, som medarbejderen er ansat i fratrædelsesmåneden.

 

Ovenstående gælder, hvis medarbejderen er ansat maksimalt 5 dage ugentligt. Har medarbejderen haft en 6 dages arbejdsuge kan du foretage beregningen med 4 % af månedslønnen for hver arbejdsdag frem til fratrædelsen. 

 

Fratrædelsesgodtgørelse

 

Er det dig, der har opsagt ansættelsesforholdet, og er medarbejderen omfattet af funktionærloven, følger det af funktionærlovens § 2a, at hvis medarbejderen på fratrædelsestidspunktet har været uafbrudt ansat i 12 eller 17 år, har medarbejderen sammen med sin sidste månedsløn ret til en fratrædelsesgodtgørelse, svarende til hhv. 1 eller 3 måneders løn.

 

Godtgørelse skal pr. måned svare til medarbejderens sædvanlige månedsløn på fratrædelsestidspunktet inkl. alle faste lønandele som f.eks dit evt. pensionsbidrag og medarbejderens personlige tillæg.

 

Godtgørelsen beskattes efter ligningslovens § 7u, hvoraf det følger, at medarbejderen ikke skal betales skat af de første 8.000 kr. af den samlede godtgørelse. Af restbeløbet skal der trækkes arbejdsmarkedsbidrag med 8 % samt skal med medarbejderens sædvanlige trækprocent uden brug af fradrag.

 

Da der er tale om en godtgørelse, skal der ikke betales feriegodtgørelse og pensionsbidrag af den.

 

Vælger medarbejderen at kontraopsige sit ansættelsesforhold i opsigelsesperioden, er medarbejderen alligevel berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen på trods af en tidligere fratrædelse, end forudsat i din opsigelse under alle omstændigheder har været ansat i hhv. 12 eller 17 år på fratrædelsestidspunktet. 

 

Aflevering af effekter

 

Det er vigtigt, at du sørger for, at medarbejderen inden fratrædelsen får returneret samtlige de effekter, som er udleveret under ansættelsen, men som tilhører virksomheden – herunder nøgler til virksomheden.

 

Det kan anbefales, at du laver en skriftlig aftale med medarbejderen om, hvilke effekter, der skal returneres, hvornår, hvor og til hvem.   

 

Klausuler

 

Hvis du har aftalt en kunde- eller konkurrenceklausul med den medarbejder, der fratræder, er det vigtigt, at du i forbindelse med opsigelsen forholder dig aktivt til, hvad der skal ske med klausulen/klausulerne i forbindelse med medarbejderens fratrædelse.

 

Reglerne om kunde- og konkurrenceklausuler er forskellige alt afhængigt af, hvornår aftalen er indgået.  Det er derfor vigtigt, at du søger juridisk bistand for at få klarlagt din virksomheds retsstilling. Du kan i øvrigt læse mere om kunde- og konkurrenceklausuler her.

 

Loyalitets- og tavshedspligt

 

Så længe ansættelsesforholdet med medarbejderen fortsat består, dvs. frem til udløbet af opsigelsesperioden, er medarbejderen forpligtet til at respektere sin loyalitetsforpligtelse overfor din virksomhed.  Dette indebærer f.eks, at medarbejderen ikke må deltage i konkurrerende virksomhed, ligesom det følger af loyalitetspligten, at den ansatte ikke må udtale sig negativt om din virksomhed overfor kunder og samarbejdspartnere.

 

Tilsvarende er medarbejderen forpligtet til at iagttage tavshed om fortrolige oplysninger vedrørende din virksomhed. Denne forpligtelse gælder også efter at medarbejderen er fratrådt.

 

Du kan med fordel præcisere ovenstående overfor medarbejderen skriftligt i forbindelse med, at du modtager en opsigelse fra medarbejderen eller i selve opsigelsesskrivelsen, hvis ansættelsesforholdet opsiges fra virksomhedens side.  

 

Persondata

Når medarbejderen fratræder, er det vigtigt, at du ved opsigelsesperiodens udløb, omgående sørger for at evt. slette billeder af og navnet på den pågældende på virksomhedens hjemmeside og evt. andre offentlige medier. Samtidig skal du også slette dine registreringer af den fratrådte medarbejders CPR-nummer.

 

Alle øvrige oplysninger om den fratrådte medarbejder, som er personfølsomme, skal du slette, når medarbejderen fratræder med mindre, at du kan godtgøre, at det er nødvendigt og tjener et sagligt formål. Personfølsomme oplysninger om den fratrådte medarbejder, som kan benyttes til at dokumentere eller forsvare virksomheden i forbindelse med eller mod retskrav, der følger af lov eller overenskomst, kan dog opbevares i 5 år.  

 

Personlig firmamailkonto

Når medarbejderen er fratrådt, skal du - med mindre medarbejderens personlige firmamailkonto straks lukkes - sikre dig, at bliver sat et autosvar på medarbejderens mailkonto i virksomheden, som oplyser, at mailkontoen ikke længere er aktiv.

 

Ifølge Datatilsynet må en mailkonto holdes åben i så kort tid som muligt og højest i 12 måneder efter, at medarbejderen er fratrådt. Så længe kontoen holdes åben, er det vigtigt, at du sikrer dig, at det alene er få betroede personer, som har adgang til kontoen.  Mailkontoren må kun benyttes til modtagelse af mails. Hvis der modtages private mails, kan mailkontoen dog benyttes til at videresende sådanne mails til den fratrådte medarbejder.

 

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»