Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Tidsbegrænset ansættelse af medarbejder

Hos SelskabsAdvokaterne får vi mange henvendelser, der vedrører tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Nedenfor finder du nogle af de vigtigste regler.

I hvilke situationer er det i orden at ansætte tids- eller opgavebegrænset?

Ligger det klart på forhånd, at du alene har brug for den medarbejder, du skal ansætte, i en tidsbegrænset periode eller til løsning af en bestemt opgave, kan du ansætte medarbejderen for en nærmere afgrænset periode og således, at når perioden udløber eller opgaven er fuldført, så forudsættes det, at medarbejderen fratræder uden yderligere varsel. Tidsbegrænset ansættelse er fx især relevant, hvis du ansætter en afløser i forbindelse med, at du har en medarbejder, som skal på barselsorlov.

Lav en kontrakt under alle omstændigheder

Efter ansættelsesbevisloven har du kun pligt til at udarbejde en ansættelseskontrakt, der opfylder lovens krav, hvis ansættelsesforholdet varer over en måned, og medarbejderen skal arbejde mere end 8 timer gennemsnitligt pr. uge. Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi dog, at du i alle tilfælde skal sørge for at få udarbejdet en ansættelseskontrakt således, at du fx ikke får problemer med at bevise, at ansættelsesforholdet er indgået for en tidsbegrænset periode, ligesom der ellers også i øvrigt nemt kan opstå tvist om, hvilke vilkår, der er aftalt.

Husk også de almindelige opsigelsesregler

Uanset, om medarbejderen alene ansættes for en tidsbegrænset periode, bør det fremgå af kontrakten, at ansættelsesforholdet i den mellemliggende periode fra begge parters side kan opsiges efter de regler, der i øvrigt gælder for ansættelsesforholdet.

Er der tale om et ansættelsesforhold, som er omfattet af funktionærloven, bør det således fremgå, at funktionærlovens opsigelsesregler finder anvendelse, ligesom det bør aftales, at funktionærlovens bestemmelse om prøvetid og 120 sygedages reglen finder anvendelse.

Er ansættelsesforholdet omfattet af funktionærloven, og det skriftligt med henvisning til funktionærlovens § 2, stk. 4 er aftalt, at arbejdet af rent midlertidig karakter af ikke over en måneds varighed, kan ansættelsesforholdet undervejs opsiges af begge parter med dags varsel.

Indgår du en tidsbegrænset ansættelsesaftale med en medarbejder, som ikke har status som funktionær efter funktionærlovens regler, følger det af ansættelsesbevislovens regler, at prøvetiden maksimalt kan være på 6 måneder, og når ansættelsesforholdet indgås for en tidsbegrænset periode, må prøvetiden ikke udgøre en længere periode end en fjerde af den samlede ansættelsestid. Indgås den tidsbegrænsede ansættelsesaftale eksempelvis for en periode på et år, må prøvetiden således maksimalt være på 3 måneder.

Der må ikke være tale om en omgåelse

Tidsbegrænset ansættelse må ikke anvendes for at omgå de opsigelsesregler, som ellers ville finde anvendelse. Det følger af lov om tidsbegrænset ansættelse. Tilsvarende må tidsbegrænset ansættelse heller ikke anvendes på grund af den ansattes graviditet. Det vil stride imod ligebehandlingslovens regler: Tilsvarende vil det stride mod forskelsbehandlingslovens regler, hvis det forudsættes, at medarbejderen skal fratræde, når medarbejderen opnår en bestemt alder.

I hvilke situationer er det i orden at forlænge en tidsbegrænset ansættelse?

Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan kun ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold fx fornyelse:

- der skyldes uforudsigelige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov eller borgerligt ombud,

- der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller  

- der er nødvendig til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

For åremålsansatte tjenestemænd og ansatte, beskæftiget med visse former for undervisning- og forskningsvirksomhed gælder dog særlige regler.

Vilkår

Ansættelsesforholdene for en tidsbegrænset ansat må ikke være ringere end de vilkår, der gælder for en sammenlignelig fastansat, hvis årsagen hertil alene er begrundet i, at ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, og den ikke er begrundet i objektive forhold. Som arbejdsgiver har du i øvrigt pligt til at informere tidsbegrænset ansatte om, hvilke ledige stillinger, der vil kunne søges på virksomheden.

Krænkelse af rettigheder i følge lov om tidsbegrænset ansættelse

Det følger af lov om tidsbegrænset ansættelse, at en medarbejder, hvis rettigheder i forhold til denne lov krænkes, kan tilkendes en godtgørelse.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Det Kongelige Teater frifundet af Højesteret for påstand om aflønning i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse

Formålet med lov om tidsbegrænset ansættelse er blandt andet at sikre tidsbegrænsede ansatte mindst de ...»

Tidsbegrænset ansættelse af medarbejder

Hos SelskabsAdvokaterne får vi mange henvendelser, der vedrører tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Nedenfor ...»

Tidsbegrænset ansættelseskontrakt

En tidsbegrænset ansættelseskontrakt er kendetegnet ved, at det fremgår af ansættelseskontrakten, at ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse - Højesterets dom

HØJESTERETS DOM  afsagt tirsdag den 17. april 2018 Sag 303/2016 (2. afdeling) Akademikerne som mandatar ...»

Vi er medlemmer af