Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Sø - og Handelsretten: Ophævelse af uddannelsesaftale med elev var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Sø- og Handelsretten har den 3. november 2020 frifundet en arbejdsgiver, som HK havde anlagt en sag mod hovedsageligt fordi, arbejdsgiveren havde opsagt en uddannelsesaftale med en elev på et grundlag, som HK fandt, var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod diskrimination blandt andet som følge af alder.

Elevens uddannelsesaftale blev ophævet med dags varsel allerede inden, hun var tiltrådt.  Det følger i den sammenhæng af erhvervsuddannelsesloven, at en elevaftale kan opsiges med dags varsel indenfor de første 3 måneder af elevtiden, hvorefter uddannelsesaftalen er uopsigelig i aftaleperioden med mindre, at en af parterne væsentligt misligholder aftalen.

Hvorfor opsagde arbejdsgiveren aftalen?

Da arbejdsgiveren indgik uddannelsesaftalen med eleven, var arbejdsgiveren ikke klar over, at eleven - ud over den overenskomstmæssige minimalløn for elever på det pågældende område - også overenskomstmæssigt var berettiget til et erhvervserfaringstillæg på godt 1000 kr. pr. måned, idet eleven havde mindst 3 år forudgående erhvervserfaring på fuld tid.

Da arbejdsgiveren fandt ud af dette, meddelte han eleven, at dette havde han økonomisk ikke mulighed for at honorere, hvorfor han bad eleven om at undersøge hos HK, om eleven kunne frafalde sit krav på erhvervserfaringstillægget med godkendelse fra HK’s side.

Da eleven henvendte sig til HK, afviste HK at godkende en sådan fravigelse fra overenskomsten, hvilket HK også gjorde, da arbejdsgiveren selv efterfølgende prøvede at få en aftale herom i stand med HK. Herefter hævede arbejdsgiveren uddannelsesaftalen med eleven.

Når HK var af den opfattelse, at opsigelsen var afgivet i strid med forskelsbehandlingsloven, var det fordi, at erhvervserfaringstillægget efter HK’s opfattelse er så nært tilknyttet elevens alder, at det reelt er udtryk for forskelsbehandling på grund af alder, hvis man med henvisning til tillægget ophæver en elevuddannelsesaftale.

Men her fandt Sø – og Handelsretten altså - i lighed med Tvistighedsnævnet, som havde behandlet sagen i første instans - at ophævelsen af uddannelsesaftalen hverken direkte eller indirekte kunne anses for at være i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod diskrimination blandt andet på grund af alder, idet der ikke var påvist den nødvendige sammenhæng mellem overenskomstens tillæg for erhvervserfaring og alder, hvorefter arbejdsgiver blev frifundet.  

Arbejdsgiveren måtte også en tur i Arbejdsretten, hvor han ligeledes blev frifundet

HK var også af den opfattelse, at arbejdsgiveren skulle idømmes en bod for overenskomstbrud for at have gjort sig skyld i organisationsfjendtlig adfærd ved at afskedige eleven, idet afskedigelsen skete på baggrund af, at eleven efter overenskomsten havde ret til erhvervserfaringstillægget, og idet HK ikke ville indgå aftale om, at arbejdsgiveren ikke skulle betale tillægget. Derfor indbragte HK også arbejdsgiveren for Arbejdsretten.

Men også Arbejdsretten frifandt arbejdsgiveren. Arbejdsretten fandt nemlig ikke, at det kunne betragtes som organisationsfjendtligt, at arbejdsgiveren af økonomiske årsager valgte at ophæve uddannelsesaftalen. Arbejdsretten fandt, at henvendelsen fra arbejdsgiveren til HK måtte anses som udtryk for en anerkendelse af HK som overenskomstpart og af, at overenskomsten er bindende og skal følges med mindre, HK kunne acceptere en fravigelse. At arbejdsgiver som en konsekvens af HK’s afslag valgte at opsige eleven, kunne efter Arbejdsrettens vurdering alene tilskrives arbejdsgivers opfattelse af ikke at have råd til at betale tillægget og ikke i en modvilje mod at følge overenskomsten.

Søg vejledning hos SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 32701711 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med elev- eller lærlingeaftaler – herunder hvis du overvejer at opsige en elevuddannelsesaftale.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Opsagt lods tilkendt godtgørelse på over 1 mio. kr. for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   I kendelse af den 1. november 2023 skulle Ligebehandlingsnævnet tage ...»

Dom fra Højesteret – forlig afskar ikke efterfølgende krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Ved dom af den 27. juni 2023 har Højesteret afsagt dom i en sag, hvor retten for det første skulle tage ...»