Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Sløseri med elevuddannelsesaftale kostede dyrt!

I en sag for Tvistighedsnævnet fik en arbejdsgiver for alvor fingrene i klemme.

Tvistighedsnævnet er et nævn, som har til opgave at afgøre sager om uenigheder mellem elev og praktikvirksomhed på erhvervsuddannelserne i forbindelse med elevens praktikophold i virksomheden.

I den konkrete kendelse i sagen, som Tvistighedsnævnet afsagde den 1. juli 2022, var meget gået rigtig galt.

Arbejdsgiveren havde ganske vist anvendt den obligatoriske formular til indgåelse af elevuddannelsesaftaler, da uddannelsesaftalen med eleven blev indgået. Arbejdsgiveren var ikke via et medlemskab af en arbejdsgiverforening omfattet af nogen overenskomst, ligesom virksomheden heller ikke i øvrigt havde tiltrådt nogen overenskomst.

Ovenstående ændrer dog ikke på, at man under elevuddannelseaftalens løbetid som arbejdsgiver skal følge de bestemmelser om løn og øvrige ansættelsesvilkår, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Det følger af erhvervsuddannelsesloven.

Hvilken overenskomst skulle man følge?

I den konkrete elevuddannelsesaftale havde arbejdsgiveren omkring overenskomstforhold i rubrikken om ”Den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er:” blot anført ”3F”.

Uddannelsesaftalen med eleven var oprindeligt en delaftale, men den blev forlænget flere gange frem til den 1. oktober 2021, hvor eleven var færdigudlært. I ingen af de tillæg til uddannelsesaftalen, som blev udfærdiget i forbindelse med forlængelserne, blev det, som der ellers er pligt til ifølge erhvervsuddannelsesloven anført, hvilken kollektiv overenskomst, der fandt anvendelse for uddannelsesaftalen.

Pålæg om efterbetaling

Idet arbejdsgiveren under elevuddannelsesforholdet havde underbetalt eleven i forhold til den løn, særlig opsparing, SH- og feriefridagsgodtgørelse samt pensionsbidrag heraf, som eleven havde krav på efter den relevante overenskomst, som var Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten mellem DI Dansk Byggeri og 3F, blev arbejdsgiveren pålagt at efterbetale elevens tilgodehavende.

Særligt om indbetaling af pensionsbidrag

Under elevuddannelsen havde eleven krav på at være omfattet af den pensionsordning, som var beskrevet i den kollektive overenskomst. Ifølge den kollektive overenskomst skulle der løbende indbetales 12,5 % i bidrag til pensionsordningen, hvoraf arbejdsgiveren skulle betale 2/3 og eleven 1/3.

Arbejdsgiveren havde imidlertid undladt at indbetale til pensionsordningen og i øvrigt udbetalt hele elevens løn til eleven. I overensstemmelse med praksis fra Højesteret blev arbejdsgiveren i denne sammenhæng pålagt at indbetale såvel virksomhedens som elevens bidrag af den udbetalte løn til pensionsordningen.  

Af den del af pensionskravet, som vedrørte pensionsbidrag af efterbetalingskravet, blev arbejdsgiveren dog – ligeledes i overensstemmelse med retspraksis – alene pålagt at betale virksomhedens bidrag.

Krav om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Under sagen blev arbejdsgiveren endelig mødt med et krav om, at der også skulle betales en godtgørelse til eleven for tilsidesættelse af reglerne i ansættelsesbevisloven, idet det for det første ikke klart fremgik af uddannelsesaftalen, hvilken kollektiv overenskomst, elevuddannelsesforholdet havde været omfattet af og for det andet havde dette haft en betydning for den opståede uoverensstemmelse. Det gav Tvistighedsnævnet eleven medhold i og fastsatte, at der skulle betales en godtgørelse til eleven i den anledning på 10.000 kr.

Den samlede regning for arbejdsgiveren løb op i over 160.000 kr.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Som sagen viser, er det vigtigt, at man som arbejdsgiver sætter sig grundigt i ind, hvilke betingelser, man skal iagttage under et elevuddannelsesforhold, og er man ikke i forvejen omfattet af en overenskomst, som det er relevant at følge under elevuddannelsesforholdet, er det vigtigt, at man gør sig umage for at få klarlagt, hvilken overenskomst, man i så fald skal følge.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder i håndtering af tvister i relation til uddannelsesaftaler med elever og lærlinge.

Er du ved at indgå en uddannelsesaftale, er du havnet i en uenighed med din elev eller er du i tvivl om dine pligter ifølge erhvervsuddannelsesloven, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Elev blev bortvist for at møde 9 minutter for sent på arbejde

Var det på sin plads, da en arbejdsgiver efter udløbet af prøvetiden ophævede en uddannelsesaftale med ...»

Sløseri med elevuddannelsesaftale kostede dyrt!

I en sag for Tvistighedsnævnet fik en arbejdsgiver for alvor fingrene i klemme. Tvistighedsnævnet er ...»