Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Skattemæssige konsekvenser, hvis selvstændig konsulent reelt er lønmodtager

Indgår du på vegne af din virksomhed aftale med en selvstændig konsulent om udførelse af en arbejdsopgave, et projekt mv., er det vigtigt, at du er opmærksom på, om de skatteretlige betingelser er til stede for at anse konsulenten som selvstændig.

Tilsvarende gælder, hvis du som selvstændig konsulent skal udføre en arbejdsopgave for en kunde/hvervgiver.

Er du kunde/hvervgiver

Du kan nedenfor se, hvilke konsekvenser, det blandt andet kan få for en kunde/hvervgiver, hvis konsulenten ikke opfylder de skatteretlige betingelser for at kunne anses som selvstændig:

Overtrædelse af skatteindberetningsloven

- Overtrædelse af den skatteindberetningsforpligtelse, der følger af skatteindberetningsloven, medfører bøder, der udmåles i forhold til antallet af ansatte i kundens/hvervgiverens virksomhed.

Solidarisk hæftelse

- Som kunde/hvervgiver risikerer man at komme til at hæfte solidarisk med konsulenten for den A-skat og de AM-bidrag, der skulle have været betalt.

Tilbagebetaling af moms

- Som kunde/hvervgiver risikerer man at blive mødt med krav om tilbagebetaling af den moms, man har fradraget.

Er du konsulent

Umiddelbart nedenfor kan du se, hvilke skattemæssige konsekvenser, det blandt andet kan få for konsulenten, hvis den pågældende ikke opfylder de skatteretlige betingelser for at kunne anses som selvstændig:

Indtægter beskattes som lønindkomst

- Driver konsulenten sin virksomhed i personligt regi, vil Skattestyrelsen anse indtægterne som lønindkomst.

Begrænset fradragsret

- Har konsulenten afholdt udgifter, forbundet med samarbejdet, vil disse alene være fradragsberettiget som et lønmodtagerfradrag.

Solidarisk hæftelse

- Konsulenten hæfter sammen med kunden/hvervgiveren solidarisk for den A-skat og de AM-bidrag, der skulle have været betalt,

Hæftelse for moms

- Konsulenten hæfter fortsat for betaling af udgående moms til Skattestyrelsen, når momsen er anført på fakturaer til kunden/hvervgiveren.

Efter normal praksis kan konsulenten dog frigøre sig fra hæftelsen og få tilbagebetalt moms fra Skattestyrelsen ved udstedelse af kreditnotaer og tilbagebetaling af momsen til kunden/hvervgiveren.

Trippelbeskatning

- Driver konsulenten sin virksomhed i selskabsform, vil indkomst i selskabet blive anset som personlig lønindkomst. Der vil herefter indtræde en såkaldt trippelbeskatning, som medfører en beskatning på op mod 112 %.

Maskeret udlodning

- Driver konsulenten sin virksomhed i selskabsform, vil afholdte udgifter i selskabet blive behandlet som maskeret udlodning, og der vil ikke være adgang til fradrag i selskabet.

Hvad bør du gøre, hvis du er i tvivl?

De skatteretlige konsekvenser af en forkert klassifikation af grundlaget for et samarbejde mellem en selvstændig konsulent og en virksomhed som hvervgiver kan have alvorlige følgevirkninger for begge parter.

Derfor kan det anbefales, at man altid søger rådgivning hos en advokat med imdgående kendskab til reglerne og praksis på området, hvis man har indgået, eller påtænker at indgå en konsulentaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel og uforpligtende drøftelse. Du kan kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller e-mail: advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Drev 2 litauiske nedbrydningsfirmaer selvstændig erhvervsvirksomhed, eller var ejerne reelt lønmodtagere?

Trods klare kriterier fra SKAT om, hvad der skal til, for at man i skattemæssig henseende kan klassificeres ...»

Højesteret: dykkere var ikke selvstændige erhvervsdrivende, men lønmodtagere

Højesteret satte den 8. december 2022 et endeligt punktum i en sag, som har været gennem hele 3 retsinstanser, ...»