Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Skattemæssige konsekvenser, hvis selvstændig konsulent reelt er lønmodtager

Indgår du på vegne af din virksomhed aftale med en selvstændig konsulent om udførelse af en arbejdsopgave, et projekt mv., er det vigtigt, at du er opmærksom på, om de skatteretlige betingelser er til stede for at anse konsulenten som selvstændig.

Tilsvarende gælder, hvis du som selvstændig konsulent skal udføre en arbejdsopgave for en kunde/hvervgiver.

Er du kunde/hvervgiver

Du kan nedenfor se, hvilke konsekvenser, det blandt andet kan få for en kunde/hvervgiver, hvis konsulenten ikke opfylder de skatteretlige betingelser for at kunne anses som selvstændig:

Overtrædelse af skatteindberetningsloven

- Overtrædelse af den skatteindberetningsforpligtelse, der følger af skatteindberetningsloven, medfører bøder, der udmåles i forhold til antallet af ansatte i kundens/hvervgiverens virksomhed.

Solidarisk hæftelse

- Som kunde/hvervgiver risikerer man at komme til at hæfte solidarisk med konsulenten for den A-skat og de AM-bidrag, der skulle have været betalt.

Tilbagebetaling af moms

- Som kunde/hvervgiver risikerer man at blive mødt med krav om tilbagebetaling af den moms, man har fradraget.

Er du konsulent

Umiddelbart nedenfor kan du se, hvilke skattemæssige konsekvenser, det blandt andet kan få for konsulenten, hvis den pågældende ikke opfylder de skatteretlige betingelser for at kunne anses som selvstændig:

Indtægter beskattes som lønindkomst

- Driver konsulenten sin virksomhed i personligt regi, vil Skattestyrelsen anse indtægterne som lønindkomst.

Begrænset fradragsret

- Har konsulenten afholdt udgifter, forbundet med samarbejdet, vil disse alene være fradragsberettiget som et lønmodtagerfradrag.

Solidarisk hæftelse

- Konsulenten hæfter sammen med kunden/hvervgiveren solidarisk for den A-skat og de AM-bidrag, der skulle have været betalt,

Hæftelse for moms

- Konsulenten hæfter fortsat for betaling af udgående moms til Skattestyrelsen, når momsen er anført på fakturaer til kunden/hvervgiveren.

Efter normal praksis kan konsulenten dog frigøre sig fra hæftelsen og få tilbagebetalt moms fra Skattestyrelsen ved udstedelse af kreditnotaer og tilbagebetaling af momsen til kunden/hvervgiveren.

Trippelbeskatning

- Driver konsulenten sin virksomhed i selskabsform, vil indkomst i selskabet blive anset som personlig lønindkomst. Der vil herefter indtræde en såkaldt trippelbeskatning, som medfører en beskatning på op mod 112 %.

Maskeret udlodning

- Driver konsulenten sin virksomhed i selskabsform, vil afholdte udgifter i selskabet blive behandlet som maskeret udlodning, og der vil ikke være adgang til fradrag i selskabet.

Hvad bør du gøre, hvis du er i tvivl?

De skatteretlige konsekvenser af en forkert klassifikation af grundlaget for et samarbejde mellem en selvstændig konsulent og en virksomhed som hvervgiver kan have alvorlige følgevirkninger for begge parter.

Derfor kan det anbefales, at man altid søger rådgivning hos en advokat med imdgående kendskab til reglerne og praksis på området, hvis man har indgået, eller påtænker at indgå en konsulentaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel og uforpligtende drøftelse. Du kan kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller e-mail: advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

 

 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ansættelsesretlige konsekvenser, hvis selvstændig konsulent reelt er lønmodtager

Indgår du på vegne af din virksomhed aftale med en selvstændig konsulent om udførelse af en arbejdsopgave, ...»

Skattemæssige konsekvenser, hvis selvstændig konsulent reelt er lønmodtager

Indgår du på vegne af din virksomhed aftale med en selvstændig konsulent om udførelse af en arbejdsopgave, ...»

Konsulentaftale

I en konsulentaftale fastlægger man de aftalte vilkår for, at en konsulent skal løse en nærmere beskrevet ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af