Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Saglig begrundet opsigelse på grund af sexchikane

Det fik konsekvenser for en mandlig gymnasielærer, da han gentagne gange havde udsat sine kvindelige kollegaer for sexchikane.

Han blev sagt op, og efterfølgende endte sagen for en faglig voldgift, hvor IDA (Ingeniørforeningen) rejste krav om, at han skulle tilkendes en godtgørelse for usaglig opsigelse.

I kendelse af den 30. november 2022 afgjorde den faglige voldgift sagen til skade for gymnasielæreren.

Hvad gik forud?

Da gymnasielæreren havde været ansat i næsten et år, blev skolens ledelse i efteråret 2018 bekendt med, at han gentagne gange havde udvist en seksuelt krænkende adfærd overfor sine kvindelige kolleger.

Der blev afholdt et møde med medarbejderen herom, hvorunder det efter skolens opfattelse blev indskærpet meget klart, at den krænkende adfærd, som gymnasielæreren havde udvist, var uacceptabel, og at den skulle ophøre omgående.

Skolens politik for sexchikane og mobning indeholder en procedure for behandling af sager om sexchikane. Af denne politik fremgår det blandt andet, at hvis en medarbejder på skolen fortsætter med at udøve sexchikane efter, at medarbejderen har modtaget en ”uformel” advarsel, vil medarbejderen blive forflyttet eller opsagt.

På trods af samtalen med læreren konstaterede man fra skolens side, at den seksuelle chikane fortsatte, hvilket den 9. november 2021 fik den konsekvens, at læreren blev opsagt.

I sin opsigelse af læreren nævnte skolen nogle af de udsagn, som flere af skolens kvindelige ansatte var blevet mødt med af læreren, herunder:

”Jeg vil så gerne hjælpe dig, så det kan du betale af i naturalier”

”Så er vi endelig alene, så nu skal det være frækt”

” Jeg kan vise dig hvor det er, så kan du give en tur i høet til gengæld”

Skolen henviste samtidig til, at læreren var kommet med kommentarer til sine kvindelige kollegaer om, at deres påklædning var sexet, ligesom han havde kommenteret på sine kvindelige kollegaers bryster og kavalergang.   

Da læreren via sin fagforening protesterede mod opsigelsen, sendte skolen en oversigt over ikke mindre end 14 vidneudsagn fra kvindelige ansatte på skolen, som var blevet chikaneret af læreren forud for opsigelsen.

Afgørelsen på sagen

Under voldgiftsbehandlingen af sagen afgav 6 af lærerens tidligere kvindelige kollegaer vidneforklaring om den behandling, de havde været udsat for – herunder forklarede et vidne, at læreren havde sagt til hende, at hun var ”klædt på til sex” og et andet, at læreren havde oplyst overfor hende, at "han var til bryster”.

Læreren bestred under sagen, at han som oplyst fra skolens side havde modtaget en alvorlig påtale, men han afviste ikke, at han havde haft en samtale med skolen om sin adfærd. Læreren henviste i øvrigt til, at det ifølge skolens politik var en betingelse for en opsigelse eller forflyttelse, at man forud herfor havde modtaget en advarsel, hvorfor opsigelsen af ham uden en forudgående advarsel var usaglig.

Selvom skolens politik som anført af læreren kunne læses således, at der ikke kunne afgives en opsigelse uden en forudgående advarsel, fandt voldgiftsretten dog, at politikken måtte forstås i lyset af almindelige ansættelsesretlige principper, og derfor ikke kunne påberåbes som et værn mod en opsigelse i tilfælde, hvor der er tale om så grov sexchikane, at der efter de nævnte principper er grundlag for en umiddelbar afskedigelse.

Selvom retten ikke mod lærerens forklaring kunne lægge til grund, at han faktisk havde fået en advarsel, fandt retten, at han efter samtalen om sexchikane med skolen i efteråret 2018 havde haft særlig grund til at være opmærksom på ikke at udvise seksuelt chikanerende adfærd.  

Læreren var ikke enig i vidnernes udlægning af hans ytringer og adfærd. Det afgørende var derfor, om retten alligevel ville lægge vidnernes forklaringer til grund.

Det valgte retten at gøre, idet retten fandt, at vidnernes forklaringer var både sammenhængende og troværdige, og samtidig lagde retten også til grund, at nogle af de groveste udtalelser var fremsat overfor nyansatte og medarbejdere i midlertidige stillinger, som det kunne være særligt svært for at sige fra overfor læreren.

Selvom retten ikke fandt belæg for, at læreren havde haft til hensigt at krænke kvinderne, herunder at have forsøgt at opnå seksuelt samkvem med dem og, at der mellem en af kvinderne og læreren havde været en god relation, nåede retten frem til, at der havde været tale om en så omfattende sexchikane, at skolen sagligt havde kunnet havde opsagt medarbejderen – også uden en forudgående advarsel.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Det følger af ligebehandlingsloven.

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre dig, at arbejdsmiljøet på virksomheden er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder i udarbejdelse af retningslinjer omkring sexchikane og håndtering af konflikter herom. 

Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Jobafslag med henvisning til, at ”Jeg tænker simpelthen ikke det dur med mænd” kostede en godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ligebehandlingsnævnet har ved kendelse af den 24. januar 2024 afgjort ...»

Fertilitetsbehandling – hvornår er man særligt beskytte mod opsigelse af ligebehandlingsloven?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det følger af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver ikke må ...»