Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Polske underleverandører opfyldte ikke de skatteretlige betingelser for at kunne anses som selvstændige erhvervsdrivende

Trods ihærdige bestræbelser lykkedes de ikke for en dansk virksomhed, som blandt andet laver tavler til el-styring for deres kunder, at overbevise først Landsskatteretten og sidenhen byretten om, at det samarbejde, virksomheden har haft med 2 polske enkeltmandsvirksomheder, kunne betragtes som et samarbejde mellem selvstændige parter.

De 2 polske samarbejdspartnere opfyldte nemlig ikke de kriterier, som afgør bedømmelsen af, om en indkomstmodtager kan anses som reelt selvstændig.

Konsekvensen for den danske virksomhed blev, at den ved byretten den 5. januar 2022 blev dømt til at betale den skat og de arbejdsmarkedsbidrag, som de 2 polske enkeltmandsvirksomheder skulle have betalt.

Hvorfor kunne de 2 polske enkeltmandsvirksomheder ikke anerkendes som selvstændige?

I sin afgørelse af sagen lagde retten vægt på, at de 2 polakker, som stod bag de 2 enkeltmandsvirksomheder, primært udførte el-teknisk arbejde i den danske virksomheds produktionsafdeling sammen med og på lige fod med den danske virksomheds medarbejdere, og at de blev instrueret og kontrolleret på stort set samme måde som medarbejderne.

De 2 polakker medbragte selv arbejdstøj og almindeligt værktøj, mens den danske virksomhed dels leverede de materialer, der skulle anvendes til opgaverne og dels stillede det nødvendige specialværktøj til rådighed. På baggrund heraf fandt retten ikke, at de 2 polakker havde afholdt erhvervsmæssige udgifter, der havde ligget væsentligt over, hvad der er sædvanligt i lønmodtagerforhold

Betalingen til de 2 polakker blev opgjort i forhold til præsterede arbejdstimer, og der forelå i øvrigt ikke kontrakter eller lignende, der beskrev, hvordan man skulle forholde sig i tilfælde af mangler ved det udførte arbejde.

Uanset, at de 2 polakker ikke ifølge samarbejdsaftalen med den danske virksomhed havde haft krav på ferie og opsigelsesvarsel og uanset, at de i et vist omfang havde haft mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejdstid og i et vist omfang havde haft andre hvervgivere i perioden, kom retten ud fra en samlet bedømmelse af sagen frem til, at det vederlag, som den danske virksomhed havde betalt for det udførte arbejde måtte anses som vederlag for personligt arbejde, dvs. som lønindkomst.

Søg rådgivning, hvis du er i tvivl

Såvel de skatteretlige og ansættelsesretlige konsekvenser af en forkert klassifikation af grundlaget for et samarbejde mellem en selvstændig erhvervsdrivende og en virksomhed som hvervgiver kan få alvorlige følgevirkninger for begge parter.

Derfor anbefaler SelskabsAdvokaterne, at man altid søger rådgivning hos en advokat med indgående kendskab til reglerne og praksis på området, hvis der kan være den mindste tvivl om grundlaget for at betragte en samarbejdspartner som selvstændig er opfyldt.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel og uforpligtende drøftelse. Du kan kontakte os på tlf. 32 70 78 53 eller e-mail: advokat@selskabsadvokaterne.dk

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Drev 2 litauiske nedbrydningsfirmaer selvstændig erhvervsvirksomhed, eller var ejerne reelt lønmodtagere?

Trods klare kriterier fra SKAT om, hvad der skal til, for at man i skattemæssig henseende kan klassificeres ...»

Højesteret: dykkere var ikke selvstændige erhvervsdrivende, men lønmodtagere

Højesteret satte den 8. december 2022 et endeligt punktum i en sag, som har været gennem hele 3 retsinstanser, ...»

Konsulentaftale

I en konsulentaftale fastlægger man de aftalte vilkår for, at en konsulent skal løse en nærmere beskrevet ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af