Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Ved dom af den 14. februar 2023 skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en opsigelse af en medarbejder efter under 2 måneders ansættelse var sket i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Opsigelsen skete i forlængelse af, at medarbejderen havde været fraværende fra sit arbejde i forbindelse med, at hendes datter havde forsøgt at begå selvmord.

Kort om sagen

Den kvindelige medarbejder, som sagen drejede sig om, tiltrådte den 1. maj 2021 en nyoprettet stilling, hvor hun skulle arbejde med erhvervsudlejning.  

Medarbejderens datter forsøgte den 3. juni 2021 at begå selvmord, hvilket medførte, at medarbejderen meddelte sin nye arbejdsgiver, at hun ikke umiddelbart var i stand til at udføre sit arbejde ved fysisk fremmøde, og at hun i stedet ville forsøge at klare sine arbejdsopgaver hjemmefra.

Den 7. juni 2021 orienterede medarbejderen arbejdsgiveren om, at hun fortsat var hjemme og afventede en psykolog til håndteringen af situationen. Den 14. juni 2021 oplyste medarbejderen, at de fortsat afventede at blive kontaktet af en psykolog.

I forlængelse af, at arbejdsgiveren gentagne gange bad medarbejderen om en status på, hvornår hun forventede at genoptage sit arbejde sendte medarbejderen den 17. juni 2021 en mail til arbejdsgiveren, hvor hun skrev følgende:

”Jeg har nu været ved lægen og jeg sygemelder mig yderligere i 14 dage. Jeg er syg og hænger p.t. ikke sammen pga. alt hvad der er sket.

Mails og tlf. bliver ikke besvaret, da lægen råder mig til at få yderligere ro i denne periode.”

Indtil den 17. juni 2021 havde medarbejderen i et vist omfang varetaget sine arbejdsopgaver hjemmefra.

Den 22. juni 2021 modtog medarbejderen en opsigelse fra arbejdsgiveren. Opsigelsen blev ikke begrundet, men der indgik i opsigelsen en henvisning til en bestemmelse i medarbejderens ansættelsesaftale, hvoraf det fulgte, at ansættelsesforholdet kunne opsiges med en måneds varsel på grund af uarbejdsdygtighed.

Krav om godtgørelse

Den opsagte medarbejder fandt, at opsigelsen var i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, hvoraf det blandt andet følger, at en lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure).

Derfor rejste medarbejderen krav om godtgørelse overfor arbejdsgiveren og henviste blandt andet til, at der i opsigelsen var henvist til, at opsigelsen skete på grund af uarbejdsdygtighed.

Arbejdsgiveren afviste det rejste krav og henviste til, at årsagen til opsigelsen var, at man havde besluttet at nedlægge medarbejderens stilling. Under medarbejderens fravær havde det vist sig, at der ikke var ”kød nok på benet” til at opretholde den stilling, hun var blevet ansat i.

Arbejdsgiveren henviste desuden til, at det var en fejl, at man i opsigelsen havde henvist til, at opsigelsen skete som følge af uarbejdsdygtighed. Den bestemmelse, man havde henvist til, var en bestemmelse, hvoraf det fremgik, at funktionærlovens 120 sygedages regel fandt anvendelse, hvilket var en trykfejl, idet medarbejderen på opsigelsestidspunktet havde været ansat i under 60 dage.

Desuden henviste arbejdsgiveren til, at lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager ikke var relevant for sagen, idet medarbejderen blev opsagt, mens hun selv var sygemeldt og, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet i øvrigt været fraværende fra arbejdet i så lang tid, at der ikke længere var tale om en akut force majeure situation, som forudsat i loven.

Dommen fra Vestre Landsret

Retten fandt, at den opsagte medarbejders sygemelding måtte ses i sammenhæng med datterens selvmordsforsøg, og at hun på opsigelsestidspunktet fortsat var omfattet af den særlige afskedigelsesbeskyttelse, der følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Retten lagde i øvrigt vægt på, at selve opsigelsen ikke indeholdt nogen begrundelse men alene en henvisning til bestemmelsen i medarbejderens ansættelseskontrakt, hvorefter der kunne ske afskedigelse på grund af uarbejdsdygtighed. Retten fandt i øvrigt ikke, at en nedlæggelse af medarbejderens stilling harmonerede med arbejdsgiverens gentagne henvendelser til medarbejderen med henblik på at få oplyst, hvornår hun kunne genoptage sit arbejde.

På den baggrund havde arbejdsgiveren ifølge retten ikke godtgjort, at opsigelsen var begrundet i en stillingsnedsættelse, og arbejdsgiveren blev derfor dømt til at betale den opsagte medarbejder en godtgørelse på 147.000, svarende til tre måneders løn.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at hvis en opsagt medarbejder kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at den pågældende er blevet opsagt i strid med loven, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at opsigelsen er begrundet i andre forhold.

Kan en opsagt medarbejder, som tilfældet var i sagen ovenfor, sandsynliggøre, at en opsigelse er sket i strid med lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, viser afgørelsen, at det er en ganske tung bevisbyrde, som man herefter som arbejdsgiver skal kunne løfte.

Søg rådgivning

Det er meget væsentligt, at du undersøger din retsstilling, når du skal opsige en medarbejder – herunder ikke mindst, hvis der er tale om en medarbejder, som potentielt er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse f.eks. efter reglerne i lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister indenfor ansættelsesretten, og du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en klarlæggelse af din situation.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvad du bør vide om medarbejderes ret til fravær ved særlige familiemæssige årsager

I helt særlige situationer kan medarbejdere være berettiget til at være fraværende fra arbejdet uden, ...»

Opsigelse i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Ved dom af den 14. februar 2023 skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en opsigelse af en medarbejder ...»