Forrige
Næste

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120-sygedages reglen

Følger det af din ansættelsesaftale med en funktionæransat, at funktionærlovens 120-sygedages regel er en del af de aftalte vilkår for ansættelsen, og påtænker du at opsige medarbejderen, fordi medarbejderen har for meget sygefravær, så læs nærmere nedenfor.

Formålet med 120-sygedages reglen

Er betingelserne for at kunne opsige en medarbejder efter 120-sygedages reglen opfyldt, indebærer dette, at medarbejderen kan opsiges med et varsel på kun løbende måned plus en måned, uanset at medarbejderen ellers ville være berettiget til et længere varsel efter de almindelige opsigelsesregler i funktionærloven, hvor en medarbejder med fx 10 års anciennitet er berettiget til et opsigelsesvarsel på løbende måned plus 6 måneder.

Hvordan tæller man de 120 dage?

Også arbejdsfrie dage som fx weekender og normale arbejdsfrie dage i løbet af ugen kan tælles med efter 120 sygedages reglen. Har medarbejderen således fx været syg både fredag og den efterfølgende mandag, tæller dette med som 4 sygedage. Og har medarbejderen haft en lang fortløbende fraværsperiode som følge af sygdom, tæller dette som 7 sygedage pr. uge.

Har medarbejderen haft delvise sygedage, medregnes alene det faktiske sygefravær.  Vær opmærksom på, at hvis medarbejderen på grund af sygdom alene kan stille sin arbejdskraft delvist til rådighed, er du ikke forpligtet til at lade medarbejderen arbejde på nedsat tid. Indtil medarbejderen igen måtte være i stand til at genoptage sit arbejde i fuldt normalt omfang, er du derfor berettiget til at betragte medarbejderen som fuldt ud sygemeldt med den konsekvens, at hver dag tæller med som sygdom efter 120 sygedages reglen. Og er du berettiget til at oppebære refusion af sygedagpenge under medarbejderen sygefravær, gælder dette også fuldt ud i denne situation.

De 120 dage skal ligge inden for et tidsrum af 12 måneder

De 120 sygedage skal ligge indenfor et tidssum af 12 på hinanden følgende måneder. De 12 måneder følger ikke kalenderåret, men regnes fra en vilkårlig dato og 12 måneder frem.

Har medarbejderen fx haft:

-          3 sygedage i oktober 2019

-          9 sygedage i december 2019

-          20 sygedage i februar 2020

-          30 sygedage i april 2020

-          og været fuldtids syg uafbrudt fra den 15. juli

vil medarbejderen den 10. september 2020 have haft 120 sygedage indenfor 12 på hinanden følgende måneder.

Særligt om graviditetsbetinget sygefravær

Har medarbejderen været syg af graviditetsbetingede årsager, er det i strid med ligebehandlingsloven at medtælle disse sygedage. Der foreligger domspraksis for, at også fravær i forbindelse med graviditet uden for livmoderen betragtes som graviditetsbetinget fravær.

Særligt om handicapbetinget sygefravær

Har du en medarbejder ansat, som har en handicapbetinget lidelse, vil medarbejderen i udgangspunktet nyde en særlig beskyttelse med opsigelse efter forskelsbehandlingslovens regler.

Men dette indebærer ikke, at det er udelukket at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen, som har et omfattende handicapbetinget fravær. Vi kan se ud af praksis fra domstolene, at hvis du har opfyldt din pligt til at tage hensyn til medarbejderen og har foretaget/tilbudt at foretage rimelige tilpasningsforpligtelser på din virksomhed, uden at dette har medført, at medarbejderen har kunnet genoptage arbejdet, vil 120 sygedages reglen også kunne bringes i anvendelse i denne situation.

Hvornår kan opsigelsen afgives?

Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage og mens medarbejderen endnu er syg.

Da bestemmelsen forudsætter, at medarbejderen har modtaget løn under de 120 sygedage, skal den 120. sygedag være passeret, inden opsigelsen afgives.

Venter du for længe med at afgive opsigelsen, efter at den 120. sygedag er passeret, mister du din ret til at anvende bestemmelse. Ud fra praksis på området kan vi se, at en opsigelse, afgivet på den 130. sygedag, ikke er afgivet rettidigt, hvorimod der findes eksempler på, at en opsigelse afgivet efter 129,5 sygedage er afgivet rettidigt.

Har du brug for hjælp til en opsigelse efter 120 sygedages reglen, er du velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne. 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Opsigelse af handicappet medarbejder efter 120 sygedages reglen var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Udnyttede en arbejdsgiver blot situationen til at opsige en medarbejder i et fleksjob, eller var det ...»

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

120 sygedages reglen

120 sygedages reglen findes i funktionærloven og gælder for funktionæransatte, hvis dette udtrykkeligt ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af