Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse af svedlugtende medarbejder var usaglig

I sin kendelse af den 14. februar 2023 skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til, om det var sagligt begrundet, at en medarbejder i produktionen hos Kohberg Bakery Group A/S blev opsagt med henvisning til, at han lugtede af sved.

Kort om sagen

Medarbejderen havde på opsigelsestidspunktet været fastansat hos Kohberg Bakery Group A/S i 7 år. I de første 6 år af sin ansættelse var medarbejderen beskæftiget med at betjening en robot, hvor han ikke arbejdede fysisk tæt sammen med sine kollegaer. I efteråret 2021 blev medarbejderen efter eget ønske overflyttet til en anden afdeling, hvor han kom til at arbejde fysisk tættere sammen med andre medarbejdere.

I december 2021 påtalte medarbejderens nærmeste leder mundtligt, at hun havde konstateret, at han lugtede kraftigt af sved, hvilket flere af medarbejderens kollegaer også havde klaget til hende over.

Den 21. februar 2022 blev medarbejderen igen kaldt til møde hos sin nærmeste leder, som havde konstateret, at han igen lugtede af sved, hvilket hans kollegaer også igen havde klaget til hende over.

I forlængelse af mødet den 21. februar 2022 fik medarbejderen en skriftlig advarsel, hvoraf det fremgik, at:

Jeg ser mig desværre nødsaget til at hjemsende dig d.d. kl. 11.30 pga. dårlig hygiejne/stærk svedlugt, som er stærkt generende for dine kollegaer på linjen og i afdelingen.

Dette forhold er også tidligere påtalt overfor dig, senest den 1. december 2021.

Når du møder på arbejde igen i morgen og fremover, bedes dette forhold være bragt i orden, da det i modsat fald kan have konsekvens for din fortsatte ansættelse i Kohberg”.

Idet der ifølge medarbejderens nærmeste leder fortsat var problemer med, at han lugtede kraftigt af sved, blev han den 20. august 2022 opsagt med henvisning hertil.

Forklaringerne i Afskedigelsesnævnet

Under sagen forklarede den opsagte medarbejder, at han aldrig tidligere havde oplevet, at nogen – ej heller i hans privatliv – havde klaget over, at han lugtede af sved, og at opsigelsen for ham var kommet ”ud af det blå”.

Det var omtvistet under sagen, om medarbejderen i sommeren 2022 inden opsigelsen havde modtaget endnu en advarsel. Det hævdede medarbejderens leder, men dette bestred medarbejderen.

En arbejdsmiljørepræsentant forklarede under sagen, at hun havde modtaget 3-4 klager fra kollegaer over, at den opsagte medarbejder lugtede af sved, hvilket hun havde videreformidlet til sin nærmeste leder. Efter, at medarbejderen havde modtaget den mundtlige påtale, havde de ifølge arbejdsmiljørepræsentanten oplevet en forbedring. Tilsvarende gjorde sig ifølge arbejdsmiljørepræsentanten gældende efter, at medarbejderen i februar 202 havde modtaget den skriftlige advarsel. Men i løbet af sommeren kom der igen klager fra medarbejderen kollegaer.  

Kohberg Bakery Group A/S’ administrerende direktør afgav også forklaring under sagen og oplyste, at Kohberg skal følge både dansk og europæisk lovgivning og er certificeret efter British Retail Consortium. Der er derfor strenge krav til hygiejnen på virksomheden. Medarbejderne skal hver dag iføre sig nyt rent tøj, og de har mulighed for at skifte tøj i løbet af dagen, og de skal bære hårnet og skægbind. De må ikke bruge parfume eller bære smykker. Overtrædelse af kravene til hygiejne ville medføre alvorlige konsekvenser for virksomheden og muligheden for eksport.

Afgørelsen fra Afskedigelsesnævnet

Virksomhedens hygiejneregler var dels ikke fremlagt under sagen, og dels var hygiejnereglerne heller ikke omtalt i den skriftlige advarsel, som den opsagte medarbejder havde modtaget forud for opsigelsen. Afskedigelsesnævnet valgte derfor ikke at lægge vægt på forklaringen fra Kohberg Bakery Group A/S’ administrerende direktør.

Ifølge Afskedigelsesnævnet var det ud fra de afgivne forklaringer ikke nærmere belyst, hvor mange medarbejdere, der havde klaget over lugtgener, ligesom det heller ikke var nærmere belyst, om generne medførte egentlige problemer for samarbejdet med de andre medarbejdere eller for driften i hvedebrødsafdelingen.

Derfor fandt Afskedigelsesnævnet ikke, at der forelå et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at lugtgenerne havde haft et sådant omfang og følger, at dette kunne danne grundlag for en sagligt begrundet opsigelse af medarbejderen.

Derfor var opsigelsen ifølge Afskedigelsesnævnet urimelig, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse i den anledning på 85.000 kr.

SelskabsAdvokaterne bemærker

På grundlag af Afskedigelsesnævnets afgørelse må man som arbejdsgiver indstille sig på, at hvis man på et sagligt grundlag vil opsige en medarbejder på grund af dårlig hygiejne, vil dette kræve, at man – ud over skriftligt at have advaret medarbejderen om risikoen for at denne vil blive opsagt – meget detaljeret kan dokumentere problemets omfang og følgerne for medarbejderens kollegaer.

Er du i tvivl – så kontakt SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder i korrekt håndtering af opsigelsessager.

Har du brug for vores rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»