Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse af handicappet medarbejder

Kan du opsige en handicappet medarbejder? Ja, ligesom øvrige medarbejdere kan du som virksomhed godt opsige en medarbejder, selvom han/hun er handicappet. Det vigtigste er dog, at du ikke afskediger vedkommende på grund af handicappet, og du eventuelt foretager de tilpasningsforanstaltninger, som det er nødvendigt at prøve af, inden du afskediger den handicappede medarbejderen.

Træffer du ikke de nødvendige foranstaltninger forud for afskedigelsen af en handicappet medarbejder, kan din virksomhed blive mødt med krav om betaling af godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingslovens regler. En godtgørelse vil ofte kunne beløbe sig til medarbejderens årsløn

Handicapbegrebet

Begrebet handicap i forskelsbehandlingslovens forstand skal forstås bredt – og måske bredere, end du umiddelbart ville forvente.

Som udgangspunkt er der tale om et handicap i lovens forstand, hvis følgende 3 kriterier er opfyldt:

1: der er tale om en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, som indebærer en begrænsning som følge af fysiske, mentale eller psykiske skader,

2: sygdommen medfører fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre medarbejderen i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med øvrige medarbejdere,

3: og denne begrænsning er af lang varighed.

Følgende er tidligere anset for omfattet af handicapbegrebet i konkrete sager:

- gigt,
- kræft,
- epilepsi,
- refleksdystrofi (også kaldet regionalt smertesyndrom),
- hørenedsættelse,
- ryglidelse,
- ADHD,
- sclerose.

Følgende er tidligere anset for at falde udenfor handicapbegrebet i konkrete sager:

- fedme
- synshandicap

Der skal altid ske en helt konkret vurdering af, om medarbejderen lider af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, da ovenstående tre betingelser er afgørende for, hvorvidt pågældende medarbejder på opsigelsestidspunktet anses for handicappet eller ej. Til eksempel kan nævnes, at sklerose i konkrete afgørelser er blevet anset for hhv. at falde både indenfor og udenfor lovens handicapbegreb.

Du må som overvejende hovedregel ikke må spørge ind til medarbejderens helbred eller sygdom, idet dette vil være i strid med loven om helbredsoplysninger. Det kan derfor være svært at klarlægge forud for en eventuel afskedigelse, om medarbejderen er handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Krav om tilpasningsforanstaltninger

Hvis det lægges til grund, at den pågældende medarbejder lider af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, har du som arbejdsgiver en pligt at træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i forhold til den pågældende medarbejder, inden du afskediger vedkommende.

En passende foranstaltning kunne være at tilbyde medarbejderen arbejde i anden stilling i virksomheden, at medarbejderen tilbydes nedsat arbejdstid, eller at nødvendigt udstyr, f.eks. hæve-/sænkebord, bliver indkøbt til pågældende medarbejder.

Træffer du ikke passende foranstaltninger forud for afskedigelsen af medarbejderen, kan du risikere at skulle betale godtgørelse til medarbejderen for uberettiget afskedigelse i henhold til forskelsbehandlingslovens regler.

Vores bistand - priser og proces

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig. Du kan selv vælge i hvilket omfang, du ønsker vores bistand efter nedenstående skema:

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse uden yderligere rådgivning. 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse, efter vi har foretaget en kort undersøgelse af, om medarbejderen er at anse som handicappet i lovens forstand.

Udkastet til opsigelsen sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

I vælger selv at rette ind i opsigelsen efter den yderligere sparring. 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse, efter vi har foretaget en nærmere undersøgelse af, om medarbejderen er handicappet i lovens forstand.

Udkastet til opsigelsen sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Vi tilføjer og justerer i opsigelsen som sendes pr. e-mail, og det sikres i fællesskab, at opsigelsen svarer til dine/jeres konkrete ønsker og behov.

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms. 

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uformel og uforpligtende drøftelse, hvis du har spørgsmål ved afskedigelse af en handicappet medarbejder. 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Opsagt lods tilkendt godtgørelse på over 1 mio. kr. for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   I kendelse af den 1. november 2023 skulle Ligebehandlingsnævnet tage ...»

Dom fra Højesteret – forlig afskar ikke efterfølgende krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Ved dom af den 27. juni 2023 har Højesteret afsagt dom i en sag, hvor retten for det første skulle tage ...»