Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse af handicappet medarbejder kostede en godtgørelse på kr. 525.000

Ved en kendelse fra Ligebehandlingsnævnet er en arbejdsgiver blevet pålagt at skulle betale en godtgørelse på kr. 525.000 til en opsagt medarbejder fordi, nævnet anså opsigelsen som værende afgivet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Forud for opsigelsen blev medarbejderen ramt af en blodprop i hjertet med efterfølgende hjertesvigt. I kølvandet herpå fulgte en lang periode, hvor medarbejderen genoptog sit arbejde delvist, og hvor arbejdsgiveren sørgede for at tilpasse arbejdsopgaverne til medarbejderens formåen.

Mere end et år efter, at medarbejderen blev ramt af blodproppen, konkluderede medarbejderens læge i en mulighedserklæring, at medarbejderen ville kunne arbejde ca. 50 % af sin normale stilling på fuld tid og med særlige hensyn, og at dette ikke kunne forventes mærkbart ændret på sigt.

På trods af, at medarbejderen gennem sin faglige organisation i forbindelse med opsigelsen havde tilkendegivet, at hun var indstillet på at gå ned i tid og løn, svarende til en stilling på 50 % af hendes hidtidige arbejdstid valgte arbejdsgiveren at opsige hende.

Arbejdsgiveren begrundede opsigelsen i de driftsmæssige problemer, som medarbejderens omfattende fravær havde givet, og at der, som det fremgik af mulighedserklæringen, ikke var udsigt til, at medarbejderen ville kunne genoptage arbejdet i fuldt omfang indenfor en overskuelig fremtid.  

Arbejdsgiveren valgte samtidig at indsætte en klausul i opsigelsen, hvoraf det fulgte, at hvis medarbejderen kunne arbejde stabilt i en deltidsstilling i hele opsigelsesperioden, ville hun blive tilbudt en deltidsstilling efterfølgende på halv tid i forhold til hendes hidtidige arbejdstid. Der var enighed mellem arbejdsgiveren og den opsagte medarbejder om, at en stilling af denne karakter ville kunne opfylde medarbejderens skånebehov.

Hvad siger forskelsbehandlingsloven?

Forskelsbehandlingsloven indeholder blandt andet særlige regler med henblik på at beskytte medarbejdere, som har et ”handicap”.

I forhold til ansatte omfatter handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand langvarige begrænsninger som følge af fx fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte medarbejder i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre medarbejdere.

Forskelsbehandlingsloven indeholder et forbud mod, at en arbejdsgiver forskelsbehandler en medarbejder på grund af dennes handicap blandt andet i forbindelse med en opsigelse.

Det følger også af forskelsbehandlingsloven, at arbejdsgiver i forhold til en medarbejder, som har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, skal sørge for at foretage rimelige og relevante tilpasninger af medarbejderens stilling således, at medarbejderen kan udføre sit arbejde på lige fod med sine kollegaer og dermed have mulighed for at beholde sit job.

Ligebehandlingsnævnets begrundelse for afgørelsen

Ligebehandlingsnævnet vurderede indledningsvis, at den opsagte medarbejder havde godtgjort, at hun havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand og at arbejdsgiveren var bekendt hermed eller burde være bekendt hermed.

Derfor skulle arbejdsgiveren i forbindelse med opsigelsen kunne godtgøre, at pligten til at foretage rimelige tilpasninger var opfyldt.  

Dette fandt Ligebehandlingsnævnet ikke, at arbejdsgiveren kunne godtgøre. Tværtimod fandt nævnet, at arbejdsgiveren uden at dette ville have udgjort en uforholdsmæssig stor byrde kunne have tilbudt den opsagte med relevante skåneforanstaltninger, og her kom det ikke arbejdsgiveren til gode, at man havde tilbudt den opsagte medarbejder i forbindelse med opsigelsen, idet dette var betinget af, at medarbejderens arbejdsindsats i opsigelsesperioden var tilfredsstillende.

Ud fra en samlet bedømmelse af sagen – herunder at medarbejderen på opsigelsestidspunktet havde en anciennitet på 17 år – blev arbejdsgiveren af Ligebehandlingsnævnet herefter pålagt at betale en godtgørelse til den opsagte medarbejder på kr. 525.000, svarende til ca. 12 måneders løn.

Du kan læse kendelsen fra Ligebehandlingsnævnet her.

Søg rådgivning

Det er væsentligt, at du undersøger din retsstilling, når du skal opsige en medarbejder – herunder ikke mindst, hvis der er tale om en medarbejder, som kan blive betragtet som handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister indenfor ansættelsesretten, og du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en klarlæggelse af din situation.

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Opsagt lods tilkendt godtgørelse på over 1 mio. kr. for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   I kendelse af den 1. november 2023 skulle Ligebehandlingsnævnet tage ...»

Dom fra Højesteret – forlig afskar ikke efterfølgende krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Ved dom af den 27. juni 2023 har Højesteret afsagt dom i en sag, hvor retten for det første skulle tage ...»