Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse af 18 medarbejdere med mere end 25 års anciennitet var saglig

I kølvandet på, at COVID-19 holdt sit indtog i Danmark i 2020, opsagde SAS på grund af alvorlig arbejdsmangel blandt andet 18 flyteknikere/flymekanikere, som alle havde det til fælles, at de på opsigelsestidspunktet havde været ansat i SAS i mere end 25 år.

Dansk Metal fandt, at opsigelserne af de 18 medarbejdere var usaglig og i strid med den såkaldte 25 års-regel, som kan påberåbes i afskedigelsessager på DA/FH området. Derfor indbragte Dansk Metal sagen for Afskedigelsesnævnet.

Overordnet indebærer 25-års reglen, at hvis man som arbejdsgiver er nødsaget til at opsige en eller flere medarbejdere som følge af arbejdsmangel, skal man tage særlig hensyn til medarbejdere, som har været ansat i mere end 25 år.

Afgives en opsigelse i strid med 25-års reglen, vil den eller de opsagte medarbejder/e normalt kunne få tilkendt en godtgørelse for usaglig opsigelse, svarende til en uges løn pr. ansættelsesår – ud over lønnen i opsigelsesperioden.

Men SAS havde gjort et grundigt forarbejde forud for opsigelsen af de 18 medarbejdere, og der var ingen vaklen i Afskedigelsesnævnet i forhold til at nå frem til en konklusion på sagen som var, at opsigelserne var fuldt ud saglige.

Hvad gjorde SAS?

På grund af COVID-19 og nedlukningen i marts 2020 mistede SAS næsten hele sit driftsgrundlag og blev kastet ud i en stor økonomisk krise. I Danmark havde SAS på daværende tidspunkt ca. 4.000 ansatte.

I maj 2020 blev det besluttet, at ca. 1.700 blandt SAS’ medarbejdere skulle afskediges på tværs af hele organisationen og i alle medarbejdergrupper. Opsigelserne blev afgivet efter en forudgående proces med forhandling og varsling efter reglerne i lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

I SAS’s tekniske afdeling var der 276 flyteknikere/flymekanikere ansat, hvoraf SAS ville opsige 83 medarbejdere. 20 medarbejdere valgte at tage imod et tilbud om frivillig fratrædelse, hvorefter 63 medarbejdere skulle opsiges.

Hele 139 – eller godt 50 % - ud af afdelingens i alt 276 medarbejdere havde mindst 25 års anciennitet. Hvis SAS helt havde undladt at opsige medarbejdere i afdelingen med mere end 25 års anciennitet, ville denne medarbejdergruppe efter opsigelserne have udgjort 72 % af den tilbageværende medarbejdergruppe.

Til brug for vurderingen af, hvilke medarbejder, der skulle opsiges, udarbejdede SAS et særligt ”SAS medarbejder” vurderingsskema, som skulle danne baggrund for udvælgelsen.  Kriterierne i vurderingsskemaet var blandt andet:

- ”Lede dig selv”

- ”Samarbejde med andre”

- "Forbedre SAS”

Inden for hver af kategorierne var der underkategorier som fx ”Lever op til jobbets indhold” og ”Er åben og inkluderende overfor kollegaer”.

Alle medarbejdere blev bedømt af 4 holdledere fra afdelingen efter et pointsystem ud fra de fastsatte kriterier og efter vurderingsgruppens indstilling blev primært de medarbejdere, som havde den laveste bedømmelse opsagt, idet der dog blev set bort fra en lav score blandt fx ansatte i fleksjob og ansatte med en lav score med særlige kompetencer, som vanskeligt kunne erstattes.

Hvad lagde Afskedigelsesnævnet vægt på?

At selve begrundelsen for opsigelserne var saglig, var indiskutabelt ud fra de foreliggende omstændigheder.  

Ifølge Afskedigelsesnævnet er der forskel på, om alene en enkelt person med mere end 25 års anciennitet skal opsiges i forbindelse med arbejdsmangel i en virksomhed, hvor de fleste medarbejdere har lav anciennitet, eller situationer, hvor der skal afskediges mange medarbejdere, herunder også nogle med mindst 25 års anciennitet, i en virksomhed, hvor en stor del af medarbejderne har 25 års anciennitet eller mere.

Ved større afskedigelsesrunder i virksomheder med en stor andel af medarbejdere med mindst 25 års anciennitet følger det af nævnets praksis, at det er vigtigt at tage hensyn til medarbejderstabens sammensætning og kvalifikationer, og at man kan føre bevis for, at man har taget højde for medarbejdere med mindst 25 års anciennitet ved oplysning om en sagligt begrundet udvælgelsesprocedure.

De kriterier og den udvælgelsesprocedure, som SAS havde anvendt, fandt Afskedigelsesnævnet var saglige, idet man tydeligt havde lagt vægt på hensynet til kvalifikationer ud fra en helhedsbedømmelse til sikring af SAS’ fortsatte drift.

Samtidig lagde Afskedigelsesnævnet også vægt på, at der blev afskediget forholdsmæssigt flere medarbejdere med lav anciennitet end med høj anciennitet, hvilket klart taler imod, at der skulle ligge usaglige hensyn bag udvælgelsen af de 18 medarbejdere med mere end 25 års anciennitet.

Samlet set fandt Afskedigelsesnævnet således, at der intet var at bebrejde SAS i sagen og at opsigelserne ikke skete i strid med 25-års reglen.

Søg rådgivning

Det er vigtigt at du grundigt får undersøgt din retsstilling, hvis du står overfor at skulle opsige en medarbejder. Dette gælder ikke mindst, hvis du overvejer at opsige en medarbejder, som har været ansat i din virksomhed i mange år.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister indenfor ansættelsesretten, og du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en klarlæggelse af din situation.

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Opsigelse af 18 medarbejdere med mere end 25 års anciennitet var saglig

I kølvandet på, at COVID-19 holdt sit indtog i Danmark i 2020, opsagde SAS på grund af alvorlig arbejdsmangel ...»

I dybden med 25 års-reglen

25 års-reglen er en særlig regel, som er udviklet i praksis af Afskedigelsesnævnet. Afskedigelsesnævnet ...»