Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Omlægning af løn ved tiltrædelse af overenskomst var ikke et kampskridt

Ved dom af den 17. juni 2022 har Arbejdsretten taget stilling til, om det var berettiget, at et museum dagen inden, museet blev omfattet af en overenskomst med HK Handel, varslede overfor de medarbejdere, der blev omfattet af overenskomsten, at deres lønvilkår blev omlagt.

Lønomlægningen drejede sig nærmere om, at museet varslede medarbejdernes løn sat ned med et beløb, der svarede til værdien af den fritvalgsopsparing og en ekstra betalt feriefridag, som medarbejderne efter overenskomstens ikrafttrædelse ville opnå ret til.

Museet begrundede lønomlægningen med, at dette var nødvendigt af hensyn til museets økonomi, som var voldsomt belastet af en alvorlig indtægtsnedgang som følge af nedlukninger på grund af COVID-19.

HK var af den opfattelse, at varslingen af lønomlægningen var uberettiget, og at museet skulle efterbetale et beløb til medarbejderne, som svarende til, hvad de var blevet sat ned i løn med.

Den besparelse, som museet opnåede ved lønomlægningen, var ifølge HK i øvrigt så beskeden i forhold til museets samlede økonomi, at varslingen af lønomlægningen måtte betragtes som et bodspådragende kollektivt kampskridt og en organisationsfjendtlig handling i strid med Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Men det fik HK ikke medhold i.

Det sagde Arbejdsretten om de retlige kriterier for økonomiske tilpasninger

Arbejdsretten var lodret uenig med HK.

Arbejdsretten pointerede indledningsvis, at retspraksis viser, at en arbejdsgiver via sin ledelsesret har ret til – også indenfor rammerne af en overenskomst – at gennemføre de økonomiske tilpasninger i form af lønreduktion mv., der er sagligt begrundet i virksomhedens drift, og dette gælder også, når det er opfyldelsen af overenskomstmæssige krav, som har skabt behovet for økonomiske tilpasninger.

Ifølge Arbejdsretten er det i øvrigt ikke nogen nødvendig betingelse for at gennemføre økonomiske tilpasninger i form af lønreduktion, at det uden denne bliver urentabelt at udføre det pågældende arbejde. Det er nemlig tilstrækkeligt, at man kan godtgøre, at dette er sagligt begrundet i hensynet til virksomhedens drift at gennemføre de økonomiske tilpasninger. Og er der en saglig begrundelse herfor, kan reduktionen hverken betragtes som et kollektivt kampskridt eller en organisationsfjendtlig handling.

I den konkrete sag havde lønomlægningen i øvrigt ikke til formål at spare på lønomkostningerne, men at undgå en stigning i lønomkostningerne og dermed en yderligere forværring af museets økonomi i forbindelse med, at HK- overenskomsten skulle træde i kraft.

Arbejdsretten fandt derfor ikke anledning til at anfægte museets varsling af den omhandlede omlægning af lønnen til de medarbejdere, som blev omfattet af overenskomsten.

En interessant afgørelse

Afgørelsen fra Arbejdsretten er interessant, fordi den fastslår, at det kan være en mulighed i forbindelse med en tiltrædelse af en overenskomst, at man som virksomhed omlægger lønnen til virksomhedens medarbejdere således, at man kan tage højde for de udgifter, der kan være forbundet med at tiltræde en overenskomst.

Står du overfor at skulle tiltræde en overenskomst – herunder en virksomhedsoverenskomst – er det vigtigt, at du sørger for at søge juridisk bistand.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års solid erfaring med overenskomstforhandling, herunder forhandling af virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler.

Har du brug for vores bistand og rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, ...»

Faglig voldgiftskendelse om lønomlægning ved tiltrædelse af HK-overenskomst

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved kendelse af den 15. januar 2024 har en faglig voldgift taget stilling ...»