Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Ny lov om arbejdsgivers mulighed for at pålægge ansatte at vise Coronapas, COVID-19 test mv.

Fra fredag den 26. november 2021 kan du som arbejdsgiver igen pålægge dine medarbejdere at vise dig deres Coronapas og/eller, at de skal lade sig COVID-19 teste. Det følger af lov om arbejdsgivers mulighed for at pålægge ansatte at vise deres Coronapas, COVID-19 test mv., som er vedtaget i Folketinget den 25. november 2021.
 
Loven gælder så længe, COVID-19 fortsat kategoriseres som en samfundskritisk sygdom ifølge epidemiloven.
 
Reglerne er lidt forskellige, afhængigt af, hvad du ønsker at pålægge medarbejderne.
 
I den nye lov, som netop er blevet vedtaget, sondres der overordnet mellem følgende situationer:
 
1. du pålægger dine medarbejdere at vise dig deres Coronapas, 
2. du pålægger dine medarbejdere, at de skal lade sig teste,
3. eller du pålægger medarbejderne at lade sig teste på arbejdspladsen forudsat, at testen er CE-godkendt og anvendes i overensstemmelse med anvisninger for testen.
 
Du pålægger dine ansatte at vise dig deres Coronapas – hvad gælder? 
Der er ikke knyttet andre krav til at pålægge medarbejderne, at de skal vise dig deres Coronapas, end at du skal forsyne pålægget med en skriftlig begrundelse, hvor du henviser til, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Der gælder dog yderligere nogle formalitetskrav, som du kan læse nærmere om nedenfor.
 
Du pålægger dine ansatte, at de skal lade sig COVID-19 teste – hvad gælder? 
Som betingelse for, at du kan pålægge dine medarbejdere – herunder medarbejdere, som har et gyldigt Coronapas - at de skal lade sig COVID-19 teste og vise dig resultatet af testen gælder, at du skal kunne godtgøre, at kravet om test er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.
 
Hvad kan så være en saglig begrundelse? Det kan fx være, at en virksomhed eller en del af virksomheden er lukket ned som følge af et smitteudbrud, som nødvendiggør, at medarbejderne må sendes hjem. Et andet eksempel kan være, at en aftager af virksomhedens produkter af relevante årsager – fx fordi, der er tale om fødevarer - stiller krav om, at produktionen finder sted under omstændigheder, hvor der er truffet foranstaltninger for at holde risikoen for coronasmitte ude.
 
Hvis det er nødvendigt for en medarbejder at blive testet for at kunne imødekomme et krav fra din side om, at medarbejderen skal fremvise et gyldigt Coronapas, er der ikke knyttet et særligt saglighedskrav til dit pålæg ud over, at du som nævnt ovenfor skal begrunde dette skriftligt med henvisning til, at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom.
 
Der er efter loven også mulighed for, at du kan pålægge medarbejderne at blive testet på arbejdspladsen ved selvtest eller fx en test, der udføres af ansatte på arbejdspladsen. Også i den situation skal du kunne godtgøre, at kravet om test er sagligt begrundet. Er kravet om test sagligt begrundet, kan medarbejdere, der fx ikke ønsker at blive testet af kollegaer, som udgangspunkt stille krav om at få lov til at blive testet udenfor arbejdspladsen.
 
Skal en medarbejder testes som følge af et pålæg fra din side, skal testen så vidt muligt ske indenfor medarbejderens normale arbejdstid. Er det ikke muligt, har medarbejderen ret til at blive kompenseret økonomisk for den tid, der bruges på at blive testet og krav på at få dækket evt. rimelige udgifter, forbundet hermed.
 
Skriftlig information til medarbejderne 
Hvad enten du stiller krav om, at medarbejderne skal fremvise deres Coronapas og/eller, at de skal testes, skal du informere dine medarbejdere herom skriftligt med angivelse af årsagen hertil.
 
Hvis du vil forbeholde dig adgang til at iværksætte ansættelsesretlige sanktioner overfor medarbejdere, der ikke vil efterkomme et krav om at vise Coronapas og/eller at lade sig teste, skal dette ligeledes fremgå af den skriftlige information.
 
Har du et samarbejdsudvalg, skal dette høres i ovennævnte forbindelse.
 
Informationen til medarbejderne forudsættes – hvor dette er relevant – at tilgå medarbejderne via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller via en arbejdsmiljørepræsentant, og underretningen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med evt. overenskomstmæssige bestemmelser herom.
 
Ansættelsesretlige sanktioner ved nægtelse 
Afviser en ansat at vise Coronapas, er det efter reglerne muligt at lade dette få ansættelsesretlige konsekvenser for den pågældendes ansættelsesforhold forudsat, at du i din skriftlige information til medarbejderne har taget forbehold for at benytte dig af denne mulighed. Tilsvarende gælder, hvis en medarbejder nægter at lade sig teste og at vise dig resultatet af testen på trods af, at at der foreligger en saglig begrundelse for at stille krav om test overfor medarbejderen.
 
Ansættelsesretlige konsekvenser kan – afhængigt af de konkrete omstændigheder i den enkelte situation - være advarsel, opsigelse eller bortvisning som følge af væsentlig misligholdelse. Berettigelsen af en ansættelsesretlig sanktion vil altid skulle vurderes ud fra et proportionalitetsprincip i forhold til de konkrete omstændigheder. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Dom fra Højesteret om beregning af provision under hjemsendelse som følge af COVID-19

Med sin dom af den 2. maj 2022 har Højesteret endegyldigt slået fast, hvordan en provisionsopgørelse ...»

Ny Trepartsaftale skal hjælpe arbejdspladser med mange Corona-syge

Regeringen og arbejdsmarkeds parter har den 23. november 2021 indgået en aftale, som skal hjælpe både ...»