Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Ny ferielov - nu sker det

Fra den 1. september 2020 er den nye ferielov nu for alvor trådt i kraft.

Med den nye ferielov fjerner vi os fra det gamle ferieoptjeningsprincip, hvor man hidtil har optjent ferie i et kalenderår for derefter at få tildelt alle de optjente feriedage pr. 1. maj året efter.

Det nye princip om samtidighedsferie

Der optjenes som hidtil 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse, men til forskel fra tidligere indebærer de nye regler om samtidighedsferie, at medarbejderne fremover kan holde deres optjente feriedage indenfor samme ferieår, som de er optjent. Efter de nye ferieregler løber optjeningsåret fra den 1. september til den 31. august året efter. Det gør afholdelsesperioden også, dog er afholdelsesperioden længere, idet den løber helt frem til den 31. december året efter.

I skemaet nedenfor kan du holde øje med, hvor mange dages ferie, dine medarbejdere løbende optjener fra den 1. september 2020 til afholdelse inden den 31. december 2021:

Feriedage pr.

Optjente feriedage

 1. september

0

 1. oktober

2,08

 1. november

4,16

 1. december

6,24

 1. januar

8,32

 1. februar

10,40

 1. marts

12,48

 1. april

14,46

 1. maj

16,64

 1. juni

18,72

 1. juli

20,80

 1. august

22,88

 1. september

24,96

 

Særligt om elever

Elever har med den nye ferielov fortsat en udvidet ret til ferie med løn. Det følger nemlig fortsat af ferieloven, at elever med en uddannelsesaftale efter erhvervsuddannelsesloven har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.

I praksis betyder denne særregel for elever, at du som arbejdsgiver skal betale løn under ferie for den del af ferie, som eleven ikke har optjent hos en anden arbejdsgiver. Har eleven optjent feriepenge hos en anden arbejdsgiver, skal du kun betale eleven delvis løn under ferie, hvis de optjente feriepenge hos en anden arbejdsgiver pr. dag, udgør et mindre beløb, end elevens løn hos dig.

Hvor mange betalte feriedage, eleven fra den 1. september 2020 er berettiget til fra dig fra uddannelsesaftalen start er forskelligt alt afhængigt af, hvornår elevuddannelsesaftalen hos dig er startet – se skemaet nedenfor:

Tiltrædelsestidspunkt

Betalt ferie

 1. september – 31. oktober

5 ugers ferie i den kommende ferieafholdelsesperiode

 1. november – 30. juni

3 ugers hovedferie evt. tillagt 5 ekstra feriedage under ferielukning

 1. juli – 31. august

Optjening af ferie efter de almindelige (nye) regler

 

For elever, som er startet hos dig inden den 1. september 2020, gælder følgende:

Elever, som er startet inden den 1. juli 2020, er ifølge overgangsreglerne i den nye ferielov berettiget til 16,64 betalte feriedage til afholdelse inden den 31. august 2020. fra den 1. september optjener disse elever i øvrigt ret til 2,08 betalte feriedage som dine øvrige medarbejdere. De feriepenge, som eleverne optjener fra den 1. juli til den 31. august 2020, indefryses.

Elever, som er startet mellem den 1. juli til den 31. august 2020, har ikke ret til betalt ferie i denne periode med mindre, at de har optjent feriepenge andetsteds, som de kan få udbetalt under ferien. Fra den 1. september 2020 får disse elever ret til 5 ugers betalt ferie i ferieafholdelsesperioden, der løber frem til den 31. december 2021. Den 1. september 2021 får eleven ret til 5 ugers betalt ferie i den ferieafholdelsesperiode, der løber frem til den 31. december 2022. Den 1. september 2020 indefryses de op til 2,08 feriedage, som eleven måtte have optjent i august 2020.

Ferietillæg

Ferietillæg beregnes som hidtil af den enkelte medarbejders ferieberettigede løn, dvs. af medarbejderens samlede løn med fradrag af løn under ferie og ferietillæg, udbetalt i optjeningsperioden.

Ferietillæg kan som hidtil udbetales samtidig med at den dertil svarende ferie, alternativt udbetales ferietillæg efter de nye regler for perioden fra den 1. september til den 31. maj sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillæg for den resterende del af ferieåret udbetales sammen med lønnen for august måned. Er ferietillæg udbetalt, kan det som efter de gamle regler ikke kræves tilbagebetalt, hvis medarbejderen fratræder sin stilling, uden at have holdt den fulde ferie, som ferietillægget knytter sig til.

Ferie kan holdes på forskud

Efter de nye ferieregler er det muligt at aftale, at ferie holdes på forskud, dvs. inden ferien er optjent.Det er dog en forudsætning, at medarbejderen inden ferieårets udløb kan nå at optjene den ferie, der holdes på forskud.

Har du som arbejdsgiver aftalt med en af dine medarbejdere, at den pågældende kan holde betalt ferie på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er optjent, fradrages den afholdte ferie i den ret til betalt ferie, som derefter optjenes i det pågældende ferieår. Fratræder medarbejderen, inden udligning er sket, er du berettiget til at modregne værdien af den afholdte, ikkeudlignede ferie i medarbejderens tilgodehavende løn og feriebetaling.

Som arbejdsgiver er det fornuftigt at have en personalepolitik, hvor man forholder sig til medarbejdernes muligheder for at holde ferie på forskud.

Indefrysning af feriepenge

De feriepenge, som dine medarbejdere har optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal indefryses.

Som arbejdsgiver skal du senest den 31, december 2020 indberette størrelsen af dine medarbejderes indefrosne feriepenge til Lønmodtageres Feriemidler (Fonden).

Det er slutdatoen for lønperioden, der afgør, om feriegodtgørelsen skal indefryses. Hvis din virksomhed fx har en 14 dages lønperiode, der slutter den 8. september 2019, skal feriegodtgørelsen for hele lønperioden indefryses. Slutter lønperioden på 14 dage tilsvarende den 6. september 2020, skal feriegodtgørelsen ikke indefryses.

Der skal indefryses 12,5 pct. af den ferieberettigede løn, dvs. for medarbejdere, som modtager løn under ferie opgøres medarbejdernes løn med fradrag af løn under ferie og ferietillæg, udbetalt i optjeningsperioden.

Senest den 31. december 2020 skal du desuden oplyse overfor Fonden, om du – helt eller delvist - ønsker at beholde feriemidlerne i din virksomhed, eller om du foretrækker at indbetale dem til Fonden. Beholder du midlerne i din virksomhed, vil der ske en årlig forrentning af midlerne, baseret på DA’s lønstatistik.

Indefrosne feriemidler kan fra 2021 indbetales helt eller delvist til Fonden. Den første årlige opkrævning sker fra juli 2021 med indbetalingsfrist senest den 1. september 2021. Dette kan du læse nærmere om på Fondens hjemmeside her.

Ovenstående gælder uanset, at dine medarbejdere i oktober og november 2020 kan søge om at få 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt, idet denne udbetaling sker fra Staten som et led i rækken af de mange særlige tiltag som følge af COVID-19. Medarbejderne kan, når der bortses herfra, i øvrigt få de indefrosne feriemidler udbetalt, når de når folkepensionsalderen, forlader arbejdsmarkedet fx pga. førtidspension, efterløn eller fordi, de tager varigt ophold i udlandet.

Varsling af ferieafholdelse

Varsling af ferie kan fortsat ske med 3 måneders varsel til afholdelse af 3 ugers sammenhængende hovedferie i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september, ligesom restferie kan varsles med en måneds varsel.

Den ferie som optjenes først, dvs. fra den 1. september, er restferie. Som udgangspunkt har dine medarbejdere, med mindre driftsmæssige forhold gør det ønskeligt, ret til at holde restferie i sammenhæng af mindst 5 dages varighed.

Vær opmærksom på, at du i en opsigelsessituation, hvor en medarbejder fx opsiges med udgangen af september 2020 til fratrædelse den 31. marts 2021, kan pålægge medarbejderen, at den ferie, der opspares fra den 1. september 2020 at holde op til fx 10 sammenhængende restferiedage i marts 2020 inden fratrædelsen.

Ferien holdes, så den svarer til en normal arbejdsuge

Har en medarbejder fx en 4 dages arbejdsuge, anses medarbejderen for at have afholdt 5 feriedage, når medarbejderen har holdt fri i en hel uge.

Har medarbejderen ugentligt fx en lang og en kort arbejdsdag, gælder dette tilsvarende, dvs. i en ferieuge indgår såvel lange som korte normale arbejdsdage, så ferieugen afspejler en normal arbejdsuge.

Opdatering af kontrakter og behov for hjælp

Rigtig mange ansættelseskontrakter og personalehåndbøger indeholder bestemmelser omkring ferieloven og feriefridage som bør opdateres. 

Såfremt du har behov for hjælp til forståelsen eller implenteringen af den nye ferielov er du altid velkommen til at kontakte os på 45 23 00 10 for en uformel drøftelse.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Afskaffelse af Store Bededag – hvad bør du vide?

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag. Loven ...»

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»