Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – hvorfor, hvor mange og hvordan?

Går din virksomhed fra at være en mindre til en lidt større virksomhed og arbejdsplads, og har du de sidste 3 år gennemsnitligt beskæftiget mindst 35 medarbejdere, får dine medarbejdere ret – men ikke pligt – til blandt deres kollegaer at vælge bestyrelsesmedlemmer ind i det øverste ledelsesorgan i din virksomhed.

Ovenstående følger af selskabslovgivningen og gælder tilsvarende i forhold til koncernrepræsentation, idet dog kravet her er, at hvis blot ét selskab i koncernen har eksisteret i 3 år, og hvis selskaberne i koncernen tilsammen har beskæftiget mindst 35 medarbejdere i gennemsnit de sidste 3 år, er betingelserne for koncernrepræsentation opfyldt.

I de selskaber, som har en direktion og en bestyrelse, sker valget til bestyrelsen. Har selskabet ingen bestyrelse, men i stedet et tilsynsråd, sker valget til tilsynsrådet. Har selskabet hverken en bestyrelse eller et tilsynsråd, skal selskabet ændre sin struktur og etablere enten en bestyrelse eller et tilsynsråd, hvis medarbejderne vælger at gøre brug af deres ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen eller tilsynsrådet.

Forskellen mellem en bestyrelse og et tilsynsråd er, at mens tilsynsrådet alene har til opgave at føre tilsyn med direktionen, er bestyrelsen derudover også ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet – herunder for selskabets organisation og strategi.

Hvorfor har vi regler om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer?

Reglerne på området er udtryk for et bredt politisk kompromis – oprindeligt helt tilbage fra 1974 – om, at sikre medarbejdernes indflydelse på og indblik i ledelsens beslutninger og samtidig at give større mulighed for informationer fra medarbejderne til det øverste ledelsesorgan i virksomheder om forhold, som har betydning for ledelsens beslutninger.

Reglerne på området ændrer ikke på, at den daglige ledelse ligger hos direktionen i selskabet.

Hvor mange bestyrelsesmedlemmer kan medarbejderne vælge?

Er betingelserne opfyldt, har medarbejderne ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets bestyrelse eller tilsynsråd, som svarer til halvdelen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen/tilsynsrådet.

Har et selskab fx 8 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på selskabets generalforsamling, har medarbejderne herudover ret til at vælge 4 selskabsrepræsentanter til bestyrelsen og suppleanter for disse. Har selskabet 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, kan medarbejderne herud over vælge 3 repræsentanter, idet der rundes op ad.

Medarbejderne kan dog altid vælge mindst 2 medlemmer og suppleanter for disse, ligesom de har mulighed for at vælge et lavere antal repræsentanter, end de har ret til at vælge.

Det valgte antal bestyrelsesmedlemmer ligger fast i hele valgperioden, uanset om antallet af øvrige medlemmer ændres, dog gælder der særlige regler om tvangsreduktion.

Selskabslovgivningen indeholder detaljerede bestemmelser om valgbarhed og valgret, ligesom der er fastsat regler for en indledende afstemning om, hvorvidt medarbejderne ønsker at gøre brug af deres ret til at vælge repræsentanter til bestyrelsen/tilsynsrådet og i bekræftende fald, hvorledes selve valghandlingen gennemføres. Der er adgang til at fravige en række af disse bestemmelser hvis, der er enighed herom.   

Hvordan er vi stillet, når medarbejderne har valgt bestyrelsesmedlemmer?

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem deltager medarbejderen i den øverste ledelse af selskabet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at medarbejderen ikke alene er med til at beslutte de overordnede retningslinjer for selskabets udvikling og drift, men også at tage stilling til ekstraordinære forretningsmæssige beslutninger som fx store investeringer.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt de samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det betyder fx, at de kan pådrage sig både et strafferetligt- og et erstatningsretligt ansvar på lige fod med bestyrelsens øvrige medlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer er som udgangspunkt berettiget til at få det samme i honorar. Det gælder også for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Får de øvrige medlemmer af bestyrelsen et bestyrelseshonorar, er de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer derfor også berettiget til et honorar af samme størrelse. Formanden for selskabets bestyrelsen kan dog være berettiget til et højere honorar end de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder i andre situationer, hvor en afvigelse fra ligestillingsprincippet ud fra en konkret vurdering kan være sagligt begrundet som følge af forskelle i arbejdets art og omfang, herunder som følge af særlige funktioner.

Opsigelse af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Uanset, at en medarbejder indtager en position som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, kan det blive aktuelt at opsige medarbejderen. I den situation er det særdeles vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderen er beskyttet mod at blive sagt op på samme måde som tillidsrepræsentanter indenfor vedkommendes faglige område eller som tillidsrepræsentanter indenfor et tilsvarende område.

Ovenstående gælder, uanset om virksomheden i øvrigt er omfattet af en overenskomst eller ej.

Den særlige afskedigelsesbeskyttelse, som desuden omfatter medarbejdervalgte suppleanter indebærer, at man som arbejdsgiver skal kunne bevise, at opsigelsen skyldes tvingende årsager, hvilket kan være en tung bevisbyrde at skulle løfte.

Kan man ikke løfte denne bevisbyrde, vil den opsagte kunne rejse krav om en godtgørelse i anledning af opsigelsen, som i praksis ikke sjældent takseres til et beløb af en anseelig størrelse.

Har du brug for juridisk bistand og vejledning?

Reglerne om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer giver erfaringsmæssigt anledning til et væld af spørgsmål om rettigheder og pligter, valgreglerne og ikke mindst i tilfælde af, at man står i en situation, hvor man er nødsaget til at opsige et medarbejdervalgt medlem af en bestyrelse.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister indenfor såvel selskabs- og ansættelsesret, og du er altid meget velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.  Du kan kontakte os på tlf.: 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Højere bestyrelseshonorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer var usagligt begrundet

Det er forudsat i selskabslovgivningen, at der mellem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige ...»

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til honorar

Domstolene har ved flere lejligheder taget stilling til, hvorvidt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ...»