Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Manglende bevis for gravid medarbejders utilstrækkelighed kostede en godtgørelse

Efter 11 måneders ansættelse som lærer blev en medarbejder opsagt den 29. september 2021 via en mail fra sin arbejdsgiver godt en måned efter, at hun havde orienteret sin arbejdsgiver om, at hun var blevet gravid. På opsigelsestidspunktet var medarbejderen graviditetsbetinget sygemeldt.

I sin kendelse af den 28. oktober 2022 har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til, om opsigelsen var afgivet i strid med ligebehandlingsloven, og om den opsagte medarbejder derfor havde krav på en godtgørelse.

Som begrundelse for afskedigelsen anførte arbejdsgiveren, at:

Årsagen til opsigelsen henføres til samarbejdsvanskeligheder med nærmeste kollegaer samt problemer med udførelsen af lærerrollen, jævnfør den løbende supervision. Vi har vurderet, at det ikke på sigt vil være muligt for dig at blive integreret på den ønskede måde i organisationen.”

Fordi den kvindelige lærer på tidspunktet for opsigelsen var gravid, påhvilede det arbejdsgiveren at løfte bevisbyrden for, at hendes graviditet hverken direkte eller indirekte var indgået i beslutningen om at opsige hende.

Hvad gik forud for opsigelsen?

Skolen, som den opsagte lærer var ansat på, er en skole for elever med forskellige diagnoser.

Arbejdsgiveren fremlagde under sagen forskellige ikke underskrevne og udaterede dokumenter, som blandt andet skulle viste, at skolelederen, lærerens team og en supervisor havde forsøgt at give læreren råd og vejledning om lærerrollen, hvilken hun dog ifølge arbejdsgiveren ikke tog til sig.

Det fremgik samtidig af et notat, udarbejdet af en supervisor 2 måneder efter, at læreren tiltrådte sin stilling, at supervisoren havde forsøgt at hjælpe læreren til rette, men at supervisoren allerede på dette tidspunkt udtrykte bekymring for samarbejdet i lærerens team og bekymring i forhold til lærerens udfordringer i forbindelse med klasseledelse, overblik over den enkelte elevs faglige formåen og følelsesmæssige udfordringer.

Ifølge arbejdsgiveren havde man allerede under lærerens prøvetid overvejet at opsige hende. Tilsvarende havde arbejdsgiveren igen ca. 8 måneder efter, at læreren tiltrådte sin stilling overvejet at ”sende hende på sommerferie med en opsigelse”, idet læreren på trods af hjælp og vejledning ifølge arbejdsgiveren ikke magtede at varetage opgaven som lærer på skolen.

I starten af september 2021 modtog skolen en klage fra en forælder til en elev på skolen, hvor forælderen udtrykte bekymring for elevens faglige niveau og manglende reaktion fra skolens side på elevens faglige udfordringer, hvilket ifølge skolen skyldtes, at læreren havde overladt opgaven med eleven til pædagoger, der hverken havde tid eller kompetencerne til at håndtere dette.

I forlængelse heraf - ca. 3 uger før opsigelsen af læreren - konstaterede skolelederen, at læreren stort set havde kopieret årsplanerne for det kommende skoleår fra en anden lærer, hvilket for arbejdsgiveren var det, som fik ”bægeret til at flyde over”, hvorefter man fra skolens side skred til opsigelse.

Parternes synspunkter under sagen

Den opsagte lærer slog under sagen for Ligebehandlingsnævnet blandt andet på, at hun på intet tidspunkt under ansættelsen blev gjort bekendt med problemstillingerne, som var nævnt i opsigelsen og, at hun ikke forud for opsigelsen havde fået en advarsel.

Fra skolens side henholdt man sig til det skriftlige materiale, der var fremlagt under sagen og til, at alle, der ansættes på skolen, bliver gjort bekendt med det særlige klientel på skolen, som kræver en særlig indsats fra skolens ansatte. Derfor gives der på skolen ifølge arbejdsgiveren løbende råd og vejledning og ikke advarsler og reprimander, når en ansat udviser mangler i arbejdet.

Afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet

Uanset, at det umiddelbart synes at lykkes for arbejdsgiveren at sandsynliggøre, at medarbejderen ikke havde fungeret tilfredsstillende i stillingen som lærer på skolen, valgte Ligebehandlingsnævnet at gøre kort proces.

Fra nævnets side lagde man vægt på, at der var en kort tidsmæssig sammenhæng mellem at arbejdsgiveren blev bekendt med medarbejderens graviditet og opsigelsen og, at medarbejderen ikke havde modtaget en skriftlig advarsel eller påtaler for sin arbejdsindsats og, at der heller ikke i øvrigt forelå dokumentation, som kunne sandsynliggøre, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i oplysningerne om medarbejderen graviditet.

På den baggrund valgte Ligebehandlingsnævnet at tilkende den opsagte lærer en godtgørelse efter ligebehandlingsloven på 230.000 kr., svarende til omkring 6 måneders løn.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Sagen illustrerer, hvor vigtigt, det kan gå hen at blive, at man sørger for at have sin dokumentation i orden, når man vælger at opsige en medarbejder ikke mindst, når medarbejderen - som i sagen ovenfor – er gravid.

Sagen viser også, at det ofte kan betale sig at stole på sin ”mavefornemmelse” som leder, når man allerede indenfor prøvetiden begynder at tvivle på, om man har fået ansat den rette person i en stilling.

Har du brug for rådgivning eller sparring omkring en opsigelsessag, er du velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne. Vi er specialister i ansættelsesret, og du kan kontakte os på tlf. 45 23 00 10 er eller advokat@selskabsadvokaterne.dk.  

 

 

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Jobafslag med henvisning til, at ”Jeg tænker simpelthen ikke det dur med mænd” kostede en godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ligebehandlingsnævnet har ved kendelse af den 24. januar 2024 afgjort ...»

Fertilitetsbehandling – hvornår er man særligt beskytte mod opsigelse af ligebehandlingsloven?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det følger af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver ikke må ...»