Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Lov om øremærket barsel vedtaget den 3. marts 2022 – få overblikket!

Folketinget vedtog den 3. marts 2022 nye regler om øremærket barselsorlov, som indebærer, at barselsloven ændres.

Ændringerne kommer til at gælde for børn, som fødes den 2. august 2022 eller senere. Reglerne om øremærket barsel kommer kun til at gælde for lønmodtagere og således ikke for selvstændige, studerende og ledige.

Du kan se Beskæftigelsesministeriets vejledning om ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barm, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 her.

Hvorfor bliver reglerne ændret?

Loven ændres, idet Danmark har pligt til at implementere et direktiv fra EU om balance mellem privat- og arbejdsliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet). Direktivet pålægger medlemslandene at øremærke minimum to måneders barsel til hver forældre.

Hvordan ser de ændrede regler så ud?

De nye regler ændrer ikke på, at forældrene i alt fortsat har mulighed for at holde orlov i 84 uger, hvorunder der maksimalt kan opnås barselsdagpenge i 52 af ugerne. Ændringerne drejer sig udelukkende om disse 52 ugers orlov, hvoraf forældrene i tilsammen 48 af ugerne har ret til barselsdagpenge og de 4 ugers orlov, som er øremærket til mødre inden fødslen.

Hidtil har 18 af de 52 ugers orlov været øremærket til mødre og alene 2 uger har været øremærket til fædre. De resterende 32 ugers orlov med ret til barselsdagpenge har forældrene hidtil frit kunnet fordele mellem sig.

Princippet i de nye barselsregler bliver, at 48 ugers barselsorlov som udgangspunkt deles ligeligt mellem forældrene, som således hver især vil kunne holde 24 ugers orlov med barselsdagpenge. Mødre kan herudover holde såkaldt graviditetsorlov de sidste 4 uger inden fødslen på barselsdagpenge.

Ud af de 24 ugers orlov, som efter de nye regler tildeles hver af forældrene, bliver 11 af ugerne øremærket til hhv. mødre og fædre/medmødre. Når disse uger øremærkes, betyder det, at de ikke kan overføres til den andre forældre, og hvis ugerne ikke holdes, falder de bort.  

Øremærket barsel skal efter de kommende regler holdes inden barnet fylder et år og 2 af de øremærkede ugers barsel til hhv. mødre og fædre/medmødre skal holdes i forbindelse med fødslen.

Hvor forældrene hidtil frit har kunnet fordele 32 ugers barsel mellem sig, reduceres antallet af uger, som frit kan fordeles med de nye regler således til 26 uger.

Systemet i det nye regelsæt ser således ud:

Mødre

Barsel – 4 uger før forventet fødsel

Øremærket barsel i 2 uger

 

Barselsorlov i 8 uger, som kan overføres

Øremærket forældreorlov i 9 uger

Forældreorlov i 5 uger

 

Fædre

Fædreorlov i 2 uger, som ikke kan overføres

Barselsorlov i 8 uger, som kan overføres

Øremærket forældreorlov i 9 uger

Forældreorlov i 5 uger

 

Hvad gælder så for selvstændige, studerende og ledige?

Er du selvstændig, studerende eller ledig, har du mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov til den anden forældre.

Vil man fortsat kunne gemme en del af forældreorloven?

Ja – men hvor den ene af forældrene hidtil har kunnet udskyde mellem 8 og 13 ugers forældreorlov til afholdelse inden barnet fylder 9 år, ændres dette således, at fremover vil begge forældre kunne udskyde op til 5 ugers forældreorlov til afholdelse inden barnet fylder 9 år.

Særligt om soloforældre og LGBT+familier

Enlige forældre vil fortsat have ret til al orloven, og efter de nye regler sidestilles solofædre med solomødre i forhold til orlovslængden således at også solofædre kan holde op til 46 ugers orlov med barselsdagpenge.

Som noget nyt bliver det med virkning fra den 1. januar 2024 muligt for soloforældre at overføre en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem, f.eks. bedsteforældre.

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for de 2 retlige forældre i en LGBT+familie at overføre den ikke øremærkede del af orloven til såkaldte ”sociale forældre”, hvilket f.eks. kan være en ægtefælle, en samlever, en doner eller doners ægtefælle eller samler.

Som social forældre skal man opfylde de almindelige krav i barselsloven for at kunne oppebære barselsdagpenge.

Hvad gælder om løn under barsel?

Barselslovgivningen handler udelukkende om fraværsperioder under barsel og om barselsdagpenge.

Om en medarbejder under barsel har krav på løn, afhænger af, om:

- dette følger af de aftalte vilkår for ansættelsen,

- medarbejderen er omfattet af en overenskomst, som giver medarbejderen ret til løn under en del af barslen,

- medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

Er medarbejderen funktionær, følger det af funktionærloven, at kvindelige medarbejdere har krav på halv løn i perioden fra 4 uger før fødslen og indtil 14 uger efter fødslen.

Har du spørgsmål til de nye regler?

Der melder sig rigtig mange spørgsmål, når reglerne på et område ændres så markant.

Har du spørgsmål vedrørende de kommende regler, eller er du i tvivl om, hvordan I skal indrette jer i relation hertil på din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på enten tlf. 32 70 82 94 eller via mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk 

 

 

  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Gravid kunne ikke både ”blæse og have mel i munden”!

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Afgørelsen nedenfor er ændret ved dom af den 18. januar 2024 fra Højesteret, ...»

Faglig voldgift: gravid medarbejder var ikke fraværsmeldt, men sygemeldt

Den 28. oktober 2022 faldt afgørelsen i en spændende sag, hvor en faglig voldgift skulle tage stilling ...»