Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Kontrolforanstaltninger i ansættelsesforhold

Muligheden for at gennemføre kontrolforanstaltninger overfor medarbejdere er en del af arbejdsgiverens ledelsesret.

Men det er bestemt ikke underordnet, hvilke former for kontrolforanstaltninger, der er tale om eller hvordan kontrolforanstaltningerne gennemføres.

Hvad er en ”kontrolforanstaltning”?

Kontrolforanstaltninger er en samlet betegnelse for forskellige måder, som man som arbejdsgiver kan overvåge og kontrollere sine medarbejdere på. Der kan f.eks. være tale om GPS- overvågning i firmabiler, kontrol af de ansattes brug af internettet, forskellige tests, TV- overvågning og visitation.

For at kunne iværksætte en kontrolforanstaltning overfor medarbejderne er det krav, at man som arbejdsgiver skal kunne godtgøre, at behovet herfor er både driftsmæssigt og sagligt begrundet, ligesom kontrolforanstaltningen ikke må være krænkende overfor medarbejderne.

Den måde, hvorpå en i øvrigt driftsmæssig og sagligt begrundet kontrolforanstaltning anvendes, må heller ikke virke krænkende overfor medarbejderne.

Et eksempel fra retspraksis på en saglig og driftsmæssigt begrundet kontrolforanstaltning i form af TV-overvågning i en butik for at forhindre butikstyveri illustrerer dette. I sagen anvendte butikkens ejer TV-overvågningen i butikken til at overvåge en kvindelig medarbejder i mellem en halv time til tre kvarter, hvorunder ejeren konstaterede, at medarbejderen anvendte sin arbejdstid til at sminke sig, hvilket medførte, at medarbejderen blev opsagt. Det misbrug af en i øvrigt driftsmæssigt velbegrundet kontrolforanstaltning, som arbejdsgiveren herved i følge Arbejdsretten havde gjort sig skyldig i, blev af Arbejdsretten takseret til en bod på 50.000 kr.

Særlige krav på DA/LO- området

Er man som arbejdsgiver medlem af en arbejdsgiverforening under DA, skal man yderligere orientere sig i den aftale om kontrolforanstaltninger, som er indgået mellem DA og LO (nu FHO), inden man iværksætter kontrolforanstaltninger. På visse områder gælder aftalen mellem DA og LO dog ikke, hvis parterne i en kollektiv overenskomst har fastsat egne regler om kontrolforanstaltninger.

Det følger af aftalen på DA/LO- området, at kontrolforanstaltninger som udgangspunkt skal varsles overfor medarbejderne med 6 uger, inden de iværksættes med mindre, at formålet med kontrolforanstaltningen vil gå tabt, hvis den ikke gennemføres straks. I så fald skal medarbejderne underrettes efterfølgende.

Særligt i forhold til TV-overvågning bemærkes, at uanset, om grundlaget er til stede for at gøre brug af denne form for kontrolforanstaltning uden forudgående varsel - f.eks. i forbindelse med mistanke om tyveri - skal kravet i lov om TV-overvågning på arbejdspladser om tydelig skiltning iagttages. 

Aftalen om kontrolforanstaltninger på DA/LO-området indeholder i øvrigt et udtrykkeligt forbud mod, at der indføres kontrolforanstaltninger på hjemmearbejdspladser, der krænker privatlivets fred.

Det følger i øvrigt af praksis fra Arbejdsretten, at DA/LO-aftalen om kontrolforanstaltninger ikke finder anvendelse i forhold til eventuelle kontrolforanstaltninger, man iværksætter som virksomhed i forhold til jobansøgere, idet jobansøgere ikke kan betragtes som ”lønmodtagere” i forhold til den virksomhed, som de søger en stilling hos. Uagtet dette, er det naturligvis et krav, at kontrolforanstaltninger, som man som virksomhed iværksætter overfor jobansøgere – som f.eks. alkoholtest – også skal være sagligt og driftsmæssigt begrundede, ligesom de ikke må virke krænkende overfor jobansøgerne.

Hvad siger databeskyttelsesreglerne om kontrolforanstaltninger?

Kontrolforanstaltninger overfor medarbejdere vil ofte udgøre en behandling af personoplysninger om medarbejderne, og som følge heraf skal foranstaltningerne gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

På baggrund af Datatilsynets praksis har tilsynet fastsat en række retningslinjer for arbejdsgiverens gennemførsel af sådanne kontrolforanstaltninger.

Er der f.eks. tale om overvågning af medarbejderes færden via GPS, vil dette som udgangspunkt indebære en elektronisk behandling af personoplysninger, og man skal derfor som arbejdsgiver overholde persondatabeskyttelsesreglerne. Dette betyder blandt andet, at man som arbejdsgiver skal overveje, om registreringen opfylder kravene med hensyn til proportionalitet, og om grundlaget for at kunne behandle oplysningerne efter databeskyttelseslovens § 12 er opfyldt, hvis behandlingen sker somled i en kontrolforanstaltning i henhold til en kollektiv aftale om kontrolforanstaltninger. Er kontrolforanstaltningen ikke reguleret i en sådan aftale, vil hjemlen skulle findes i enten databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om myndighedsudøvrlse eller i artikel 6, stk. 1, litra f om interesseafvejningsreglen.

Kontakt SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og vi kan yde dig rådgivning om såvel ledelsesretten og kontrolforanstaltninger. Du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har brug for vores rådgivning. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Opsigelse af medarbejder efter at test viste spor af kokain

I en sag, anlagt for Afskedigelsesnævnet af 3F mod Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (arbejdsgiveren), ...»

Videoovervågning i strid med aftale om kontrolforanstaltninger

Et ølbryggeri blev af Arbejdsretten pålagt at betale en bod på 25.000 til 3F for at have tilsidesat Aftale ...»