Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Konsulent eller ansat – eksempel fra retspraksis – selvstændig IT- konsulent

Er du som hvervgiver eller konsulent i tvivl om, hvorvidt jeres samarbejde reelt må betragtes som et ansættelsesforhold, eller om betingelserne er opfyldt for, at jeres samarbejde kan etableres på baggrund af en aftale mellem 2 selvstændige, er der god grund til at få undersøgt jeres retsstilling grundigt.

Dette gælder ikke mindst af hensyn til de skattemæssige konsekvenser, der kan være forbundet med en rubricering af en konsulent som selvstændig, som viser sig at være forkert.

Du får her et eksempel til illustration af, hvad der lægges vægt på i retspraksis.

Var IT-konsulenten at betragte som selvstændig?

Især indenfor IT-branchen er der en udbredt anvendelse af uafhængige specialister til løsning af diverse enkeltstående projekter, idet de store IT-virksomheder ofte vælger at udlicitere dele af projekterne.

I en konkret sag fandt Skatteankenævnet på trods heraf, at en IT-konsulent måttes anses som lønmodtager i relation til det arbejde, som han havde udført for en kunde i 3 indkomstår.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet lagde vægt på, at IT-konsulenten efter nævnets vurdering havde været forpligtet til at arbejde efter kundens instruks og at kunden stillede det nødvendige udstyr til rådighed for ham.  Konsulenten skulle aftale fravær i forbindelse med ferie med kunden, og havde forpligtet sig til ikke uden kundens samtykke at lade sig ansætte eller på anden måde tilknytte sig til kundens kunder såvel under kontraktens løbetid som i en periode på 6 måneder efter, at konsulentaftalen var ophørt.

Skatteankenævnet lagde også vægt på, at IT-konsulenten udelukkende havde haft samme hvervgiver i hele perioden, at han ingen ansatte havde og at IT- konsulenten efter nævnets vurdering havde ydet en løbende arbejdsydelse, hvor arbejdstiden i øvrigt var fastsat af hvervgiveren, som desuden afholdt alle udgifter, forbundet med arbejdets udførelse.

For Skatteankenævnet var det blandt andet også afgørende, at IT-konsulenten blev honoreret på timebasis, og at betalingen blev afregnet månedligt.

IT-konsulenten var helt uenig med Skatteankenævnet. Han bestred, at kunden havde fastsat hans arbejdstid, ligesom han fremhævede, at han hverken var omfattet af blandt andet funktionærloven og ferieloven, ligesom han havde påtaget sig et ansvar overfor sin hvervgiver i tilfælde af skader.

IT-konsulenten fremhævede også, at det stod ham frit for at påtage sig konsulentopgaver for andre kunder, at han var momsregistreret, var medlem af en A-kasse for selvstændige og at han var forpligtet til at finde en erstatningskonsulent i tilfælde af forfald.

Told- og Skattestyrelsens indstilling til Landsskatteretten

IT-konsulenten ville ikke acceptere afgørelsen fra Skatteankenævnet, og sagen skulle derfor vurderes af Landsskatteretten. Told- og Skattestyrelsen indstillede til Landsskatteretten, at afgørelsen skulle ændres, idet Told-og Skattestyrelsen fandt det afgørende, at IT-konsulenten:

- ikke var begrænset i sin ret til samtidig at have andre kunder,

- ville kunne pådrage sig et erstatningsansvar,

- var momsregistreret,

- havde pligt til at finde en afløser i tilfælde af forfald,

- selv tilrettelagde arbejdet,

Styrelsen fandt desuden, at man skulle lægge vægt på den særlige branchekutyme indenfor IT-branchen mht. brug af underleverandører.

Landsskatterettens afgørelse

Efter en samlet vurdering af sagen fandt Landsskatteretten ikke, at IT-konsulenten skulle anses som lønmodtager. Landsskatteretten lagde i den forbindelse vægt på, at IT-konsulenten helt frit kunne bestemme sin arbejdstid, ikke var begrænset i retten til samtidig at arbejde for andre kunder, og at han var momsregistreret.

Landsskatteretten lagde desuden vægt på, at IT-konsulenten var frit stillet med hensyn til at antage medhjælp, og at han havde påtaget sig i hvert fald en vis økonomisk risiko, idet han blandt andet kunne ifalde et erstatningsansvar.  

Sagen viser

Sagen viser, at ingen af de kriterier, som indgår vurderingen af, om man i skattemæssig henseende er at betragte som lønmodtager eller selvstændig, i sig selv er afgørende for udfaldet af vurderingen, som i tvivlstilfælde foretages ud fra en helt konkret og samlet vurdering.

Er du i tvivl?

Det anbefales, at man altid søger rådgivning hos en advokat med speciale i ansættelses- og kontraktsret, såfremt man har indgået, eller påtænker at indgå en konsulentaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel og uforpligtende drøftelse om ansættelses- eller kontraktsret. Du kan kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller e-mail: advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

 

 

  

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Drev 2 litauiske nedbrydningsfirmaer selvstændig erhvervsvirksomhed, eller var ejerne reelt lønmodtagere?

Trods klare kriterier fra SKAT om, hvad der skal til, for at man i skattemæssig henseende kan klassificeres ...»

Højesteret: dykkere var ikke selvstændige erhvervsdrivende, men lønmodtagere

Højesteret satte den 8. december 2022 et endeligt punktum i en sag, som har været gennem hele 3 retsinstanser, ...»