Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Kommunalbestyrelsesmedlem uberettiget bortvist fra sin stilling som chauffør

Det kan koste meget dyrt at opsige en medarbejder, som samtidig er opført på en kandidatliste til et kommunevalg eller som er valgt til en kommunalbestyrelse.

I lighed med hvad der gælder i forbindelse med fx opsigelse af en gravid medarbejder, følger det af lov om kommuners styrelse, at ved opsigelse af en medarbejder, som er opført på en kandidatliste til et kommunevalg eller som er valgt til en kommunalbestyrelse, skal man som arbejdsgiver kunne bevise, at opsigelsen ikke skyldes disse forhold.

Der er med andre ord tale om en tung og omvendt bevisbyrde, som man som arbejdsgiver er oppe imod. Opsiges en medarbejder i strid med loven om kommuners styrelse, kan det koste en godtgørelse til den opsagte medarbejder på op til 78 ugers løn – ud over lønnen til medarbejderen i opsigelsesperioden.

Dette fik en arbejdsgiver at føle i en sag, som Afskedigelsesnævnet afgjorde den 12. oktober 2021, og hvor arbejdsgiveren blev dømt til at betale en godtgørelse efter lov om kommuners styrelse.

Bortvisningen var ”ude af proportion”

Den omhandlede medarbejder, som sagen drejede sig om, var ansat som chauffør i en persontransportvirksomhed, som beskæftiger sig med visiteret specialkørsel for kommuner og institutioner.

Godt et år efter sin tiltrædelse blev medarbejderen valgt til at sidde i byrådet i Horsens.

Afskedigelsesnævnet lagde i sin afgørelse af sagen vægt på, at chaufførens arbejdsgiver under ansættelsen havde været indforstået med, at chaufføren under skoleferier kunne udføre arbejde som eksportchauffør, og at der aldrig tidligere under de ca. 50 ture, som chaufføren havde kørt som eksportchauffør, havde været problemer med hensyn til at nå hjem fra transportopgaver i udlandet således, at han kunne møde rettidigt på sit arbejde igen.

Anledningen til, at chaufføren i et enkeltstående tilfælde blev forsinket i hjemkomsten med en enkelt dag, kunne ifølge Afskedigelsesnævnet ikke bebrejdes chaufføren.

Chaufføren havde løbende sørget for at holde sin arbejdsgiver opdateret omkring situationen, ligesom han sammen med vognmanden havde udfoldet store bestræbelser på at finde alternative løsninger, således, at han kunne nå hjem til tiden. Arbejdsgiveren havde i øvrigt først, da det stod klart, at chaufføren ikke kunne nå hjem rettidigt, gjort det klart, at man forventede et rettidigt fremmøde fra medarbejderens side.

Uanset, at det var chaufførens risiko, at det ikke lykkedes ham at nå hjem rettidigt, fandt Afskedigelsesnævnet, at bortvisningen af ham var ”ude af proportion”.

Nævnet fandt samtidig, at der i sagen forelå omstændigheder, som rejste begrundet tvivl om, hvorvidt arbejdsgiveren virkelig bortviste chaufføren, fordi han ikke mødte på arbejde rettidigt efter en kørselsopgave i udlandet.

Da arbejdsgiveren dermed ikke var kommet med en rimelig begrundelse for afskedigelsen, havde man heller ikke godtgjort, at opsigelsen var uden sammenhæng med, at chaufføren var medlem af kommunalbestyrelsen i Horsens kommune. Arbejdsgiveren skulle derfor – ud over erstatning for lønnen i opsigelsesperioden – også betale chaufføren godtgørelse efter lov om kommuners styrelse.

De konkrete omstændigheder i sagen

På trods af, at det følger af lov om kommuners styrelse, at medlemmer af en kommunalbestyrelse, der samtidig er lønmodtagere, har ret til fravær fra arbejdet i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til deltagelse i bestyrelsesmøder, havde medarbejderen i flere tilfælde problemer med at få fri fra sit arbejde, når han skulle deltage i kommunalbestyrelsesmøderne, idet arbejdsgiveren ikke var bekendt med reglerne herom. Ved 2 lejligheder oplevede kommunaldirektøren endda at blive ringet op af medarbejderens arbejdsgiver herom, hvilket hun aldrig tidligere havde oplevet.

Ved siden af sit arbejde i persontransportvirksomheden arbejdede medarbejderen i alle skoleferier som eksportchauffør. I den sammenhæng havde han aftalt med arbejdsgiveren, at han med henblik herpå havde fri i alle skoleferie, hvilket for arbejdsgiveren indebar en fordel, idet arbejdsgiveren herved slap for at betale medarbejderen garantiløn i skoleferier, hvor arbejdsmængden var reduceret til 50-60 %.

I forbindelse med vinterferien i 2021 havde chaufføren fået fri fra sit arbejde fra fredag den 12. februar til og med mandag den 22. februar. I denne periode skulle chaufføren gennemføre en tur som eksportchauffør. Turen var planlagt således, at der ikke skulle være problemer med, at chaufføren rettidigt kunne være retur i Danmark således, at han igen kunne udføre sit sædvanlige arbejde fra tirsdag den 23. februar.

Meget gik dog galt under turen på grund af uforudsete problemer med fortoldning, som forsinkede hjemkomsten.

Chaufføren og den vognmand, han kørte for sørgede løbende for at holde arbejdsgiveren orienteret om status. Såvel chaufføren som vognmanden fik på baggrund af deres kontakt til chaufførens arbejdsgiver det indtryk, at arbejdsgiveren havde forståelse for den uheldige situation, der var opstået. Vognmanden og chaufføren forsøgte forgæves at få chaufføren retur til Danmark med en anden lastbil, ligesom de forsøgte at få ham hjem i tide med fly, hvilket trak ud på grund af Coronarestriktioner.

Søndag den 21. februar sendte chaufføren en mail til arbejdsgiveren, hvor han forklarede, at han ikke ville kunne nå at være tilbage på arbejde til den 23. februar. Dagen efter ringede han til arbejdsgiveren for at sikre sig, at beskeden var kommet frem.

Samme dag, dvs. den 22. februar, meddelte arbejdsgiveren ham dog på mail, at man forventede, at han mødte frem på arbejde dagen efter som planlagt. Chaufføren svarede tilbage, at dette var han uforstående overfor, idet både han og vognmanden var blevet bibragt den opfattelse, at hvis de gjorde, hvad der stod i deres magt for at få ham hjem i tide, skulle der nok kunne findes en fornuftig løsning alligevel.    

Den 23. februar blev chaufføren derefter bortvist med begrundelsen: ”Da du ikke er mødt på arbejde i dag, har du dermed væsentligt misligholdt ansættelsesforholdet, og vi finder det nødvendigt at bortvise dig med omgående virkning”.

Den 23. februar om aftenen nåede chaufføren i øvrigt hjem til Danmark igen.

Søg altid juridisk rådgivning, inden du opsiger eller bortviser en medarbejder

Sagen her viser med al ønskelig tydelighed vigtigheden af, at man søger juridisk rådgivning, inden man tager afsked med en medarbejder. Er en opsigelse eller bortvisning afgivet på et uberettiget grundlag, kan det koste dyrt, og samtidig kan en efterfølgende sag være skadelig for dels arbejdsmiljøet på din virksomhed og dels for virksomhedens renommé.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års solid erfaring på hele det ansættelsesretlige område. Har du brug for vores bistand og rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Kommunalbestyrelsesmedlem uberettiget bortvist fra sin stilling som chauffør

Det kan koste meget dyrt at opsige en medarbejder, som samtidig er opført på en kandidatliste til et ...»

Kend dine rettigheder, når du både er lønmodtager og kommunalbestyrelsesmedlem

Er du opført på en kandidatliste til kommunevalget eller valgt som medlem af en kommunalbestyrelse, er ...»