Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Kønsopdelt lønstatistik – hvordan håndterer du opgaven?

Det følger af ligelønsloven, at alle virksomheder med mindst 35 medarbejdere, som har mindst 10 mænd og kvinder med samme arbejdsfunktion, har pligt til at udarbejde en såkaldt kønsopdelt lønstatistik.

De 35 ansatte opgøres for det foregående kalenderår, og den kønsopdelte statistik skal udarbejdes selv hvis, virksomheden blot én gang i løbet af året har opfyldt lovens krav.

Lovens regler om at arbejde med kønsopdelt lønstatistik har til hensigt at supplere ligelønslovens forbud mod lønmæssig forskelsbehandling mellem kønnene, og formålet med statistikken er desuden at give medarbejderne mulighed for at spørge ind til eventuelle lønforskelle og dermed at sikre sig, at lønmæssige forskelle ikke kan henføres til køn.

Ved fastlæggelse af arbejdsfunktionen skal man enten anvende DISCO-klassifikationen (6-cifrede DISKO-koder) fra Danmarks Statistik eller en selvvalgt - men tilsvarende - klassifikation.

Danmarks Statistik udsender hvert år inden 1. september via digital post den kønsopdelte lønstatistik til virksomheder, der har en størrelse og medarbejdersammensætning, som indebærer, at de er omfattet af forpligtelsen i ligelønsloven.

Det lønbegreb, der skal anvendes i statistikken, er det timelønsbegreb, der svarer til medarbejdernes timeløn eksklusive gene- og overtidsbetaling men inklusive akkordbetaling, bonus og lign. samt bidrag til pensionsordninger.

Opgaven kan løses på flere forskellige måder

Pligten ifølge ligelønsloven til at arbejde med kønsopdelt lønstatistik kan opfyldes på flere forskellige måder:

- virksomheden kan præsentere en lønstatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik – eller Dansk Arbejdsgiverforening/en  arbejdsgiverforening under DA, hvis virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening under DA,

- ved at udarbejde virksomhedens egen kønsopdelte lønstatistik, eller

- ved at udarbejde en ligelønsredegørelse.

Foretrækker man fra virksomhedens side at udarbejde en ligelønsredegørelse, kan dette ske ifølge aftale med medarbejderne.

En ligelønsredegørelse skal beskrive de kriterier, der har betydning for aflønningen af medarbejderne på virksomheden. Den skal også indeholde en handlingsplan med fokus på at forebygge eller at mindske lønforskelle mellem mænd og kvinder og en opfølgning på den seneste handlingsplan.

Ligelønsredegørelsen skal omfatte alle medarbejdere på virksomheden og udarbejdes i overensstemmelse med principperne i lov om information og høring af lønmodtagere eller i henhold til den overenskomst, som måtte være gældende på virksomheden.

Præsentation af statistikken

Den kønsopdelte lønstatistik skal præsenteres for virksomhedens medarbejdere eller deres medarbejderrepræsentanter i f.eks. samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljøudvalget årligt senest den 31. december, og statistikken skal baseres på data fra det foregående år. Tilsvarende gælder, hvis virksomheden vælger at udarbejde en ligelønsredegørelse. Ligelønsredegørelsen skal omfattet en periode på mellem 1 og 3 år.

Som arbejdsgiver skal man sikre sig, at den kønsopdelte lønstatistik bliver præsenteret på en sådan måde, at medarbejderne har mulighed for at stille spørgsmål til statistikken.

I den kønsopdelte lønstatistik er der i sagen natur ikke taget højde for forskelle i medarbejdersammensætning, jobkompleksitet, anciennitet m.v., selvom disse forskelle kan findes indenfor samme arbejdsfunktion/DISCO-kode. Det er derfor vigtigt i forbindelse med orienteringen til medarbejderne om den kønsopdelte lønstatistik at få kommunikeret ud, hvis lønforskelle kan forklares med henvisning til f.eks.:

- forskelligt jobindhold på trods af samme DISKO-kode,

- anciennitet

- forskellige kompetencer og uddannelsesmæssig baggrund blandt medarbejdere indenfor samme DISKO-kode,

- forskellig produktivitet

Selskabsadvokaterne bemærker

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret – herunder i reglerne på ligelønsområdet.

Har du brug for vores rådgivning eller hjælp til, hvordan du håndterer virksomhedens kønsopdelte lønstatistik eller sikrer, at du overholder reglerne i ligelønsloven i øvrigt, er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Kønsopdelt lønstatistik – hvordan håndterer du opgaven?

Det følger af ligelønsloven, at alle virksomheder med mindst 35 medarbejdere, som har mindst 10 mænd ...»

Lige løn til mænd og kvinder – har du styr på reglerne?

Det følger af lov om lige løn til mænd og kvinder et forbud mod, at man som arbejdsgiver direkte eller ...»