Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Kend dine rettigheder, når du både er lønmodtager og kommunalbestyrelsesmedlem

Er du opført på en kandidatliste til kommunevalget eller valgt som medlem af en kommunalbestyrelse, er det relevant, at du kender dine rettigheder i forhold til din arbejdsgiver i denne forbindelse.

Tilsvarende er det vigtigt, at man som arbejdsgiver sætter sig ind i de forpligtelser, der følger med, når man har en medarbejder, som går ind i kommunalpolitik.

Især på 2 områder melder der sig især spørgsmål i ovennævnte sammenhæng, nemlig i forhold til dels ret til nødvendigt fravær fra arbejdet og dels den særlige afskedigelsesbeskyttelse, som man bliver omfattet af, hvis man som lønmodtager bliver opført på en kandidatliste til kommunevalget eller bliver valgt som medlem af en kommunalbestyrelse. Dette kan du derfor læse nærmere om nedenfor.

Retten til fravær fra arbejdet

Reglerne om ret til fravær fra arbejdet finder vi i lov om kommuners styrelse.

Heri fastlægges, at et medlem af en kommunalbestyrelse, der er lønmodtager, har ret til fravær fra arbejdet i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til deltagelse i:

- møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,  

- møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen,

- deltagelse i kurser mv., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de ovenfor nævnte hverv,

- seminarer vedrørende kommunens årsbudget eller andre emner af overordnet betydning,

- deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger.

Formanden for kommunalbestyrelsen, magistratsmedlemmer og formændene for visse udvalg i Frederiksberg, Københavns, Odense, Aalborg og Aarhus kommuner er dog undtaget fra fraværsretten, idet disse poster udgør heltidshverv.

Retten til fravær omfatter både privat- og offentligt ansatte medarbejdere. Retten til fraværet kan ikke udstrækkes til at gælde for fx partigruppemøder eller partimøder.

Det følger af lov om kommuners styrelse, at i situationer, hvor afgørende hensyn til arbejdets varetagelse taler imod, at en medarbejder kan være fraværende fra sit arbejde som følge af gøremål som beskrevet ovenfor, er der dog ikke ret til fravær. Hvornår der er tale om en sådan situation vil bero på en konkret afvejning, hvor der skal lægges vægt på en vurdering af fraværets omfang og på arbejdsgiverens mulighed for at erstatte den fraværende medarbejders arbejdskraft.  

Særlig afskedigelsesbeskyttelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som samtidig er lønmodtagere

Det følger af lov om kommuners styrelse, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne er opført på en kandidatliste til kommunevalg eller er valgt til kommunalbestyrelse.

Beskyttelsen, der følger af lov om kommuners styrelse, omfatter den samlede opgavevaretagelse som kommunalbestyrelsesmedlem.

Opsiges en medarbejder, som er opført på en kandidatliste til kommunevalg eller som er valgt til en kommunalbestyrelse, skal man som arbejdsgiver løfte en meget tung bevisbyrde for at opsigelsen vil blive betragtet som saglig. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at man som arbejdsgiver i denne situation kan godtgøre, at opsigelse er sagligt begrundet. Man skal ydermere kunne godtgøre, at opsigelsen ikke har sammenhæng med det forhold, at medarbejderen er medlem af kommunalbestyrelsen eller er opført på en kandidatliste til et kommunevalg. 

En opsigelse i strid med lov om kommuners styrelse kan udløse et krav om godtgørelse til den opsagte medarbejder på helt op til 78 ugers løn – ud over lønnen i opsigelsesperioden til den opsagte medarbejder.

Har du behov for rådgivning?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års solid erfaring på hele det ansættelsesretlige område. Dette gælder også i forhold til de rettigheder og pligter, der gælder for medarbejdere, der samtidig er aktive deltagere i kommunalpolitik.

Har du brug for vores bistand og rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Kommunalbestyrelsesmedlem uberettiget bortvist fra sin stilling som chauffør

Det kan koste meget dyrt at opsige en medarbejder, som samtidig er opført på en kandidatliste til et ...»

Kend dine rettigheder, når du både er lønmodtager og kommunalbestyrelsesmedlem

Er du opført på en kandidatliste til kommunevalget eller valgt som medlem af en kommunalbestyrelse, er ...»

Lov om kommuners styrelse

Lov om kommuners styrelse gælder som udgangspunkt for alle kommuner og finder anvendelse på alle forhold ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af