Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Hvad du bør vide om medarbejderes ret til fravær ved særlige familiemæssige årsager

I helt særlige situationer kan medarbejdere være berettiget til at være fraværende fra arbejdet uden, at dette må få konsekvenser for deres stilling.

Ovenstående følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Det er væsentligt som arbejdsgiver at være opmærksom på, at medarbejdere, som gør brug af en af de særlige muligheder for fravær eller som ønsker at gøre brug heraf, er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, som nærmere beskrives nedenfor.

Den tid, en medarbejder er fraværende i de situationer, som loven handler om, skal medregnes i deres anciennitet under ansættelsen. Dette gælder dog ikke pensionsforhold.

Loven fastsætter, at en medarbejder har ret til fravær fra arbejdet uden løn fra arbejdsgiveren i følgende situationer:

Force majeure

Tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure).

Denne bestemmelse tager sigte på et normalt kortvarigt fravær, indtil medarbejderen har haft mulighed for at tage andre forholdsregler i den opståede situation i forbindelse med f.eks. en trafikulykke, som en nærtstående har været impliceret i, eller akut opstået sygdom, som gør medarbejderens tilstedeværelse påtrængende nødvendig.

Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom

Medarbejderen har mulighed for at blive ansat af kommunen efter bestemmelserne herom i lov om social service til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Af loven følger der særlige varslingsregler, som medarbejderen skal iagttage.

Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Medarbejderen har mulighed for at modtage plejevederlag efter bestemmelserne herom i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Betingelsen for at der kan ydes plejevederlag er, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, at prognosen er kort levetid og, at den døendes tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på hospitalet.

Ønsker en medarbejder at gøre brug af muligheden for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, skal arbejdsgiveren orienteres herom senest samtidig med, at medarbejderen indgiver ansøgning om plejevederlag til kommunen. Arbejdsgiveren skal også orienteres om det forventede tidspunkt for plejeorlovens påbegyndelse og så vidt muligt om den forventede varighed af plejeorloven.

Omsorgsorlov

Det følger også af loven, at medarbejdere har ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage hvert kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, som bor i samme husstand som lønmodtagere, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Som arbejdsgiver har man ret til at kræve, at medarbejderen lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte.

Opfylder medarbejderen betingelserne for at kunne holde omsorgsorlov, og har medarbejderen været ansat i mindst 6 måneder, kan medarbejderen bede arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angivet periode. Når arbejdsgiveren overvejer sin stillingtagen til en sådan anmodning, kan arbejdsgiveren lade varigheden af den ændring, medarbejderen fremsætter ønske om og virksomhedens øvrige ressourcer mv. indgå i sin beslutning.

Særlig afskedigelsesbeskyttelse

Som nævnt ovenfor, er det væsentligt som arbejdsgiver at være opmærksom på, at medarbejdere, som gør brug af en af de ovenfor beskrevne særlige muligheder for fravær eller som ønsker at gøre brug heraf, er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse.  

Afskedigelsesbeskyttelsen består i, at hvis medarbejderen kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at den pågældende er blevet opsagt som følge heraf, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at opsigelsen er begrundet i andre forhold.

Kan arbejdsgiver ikke løfte denne bevisbyrde, har medarbejderen ret til en godtgørelse, som i flere tilfælde af domstolene i forhold til medarbejdere med kort anciennitet er blevet fastsat svarende til 3 måneders løn.

Godtgørelsen fastsættes i øvrigt under hensyntagen til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

Kontakt SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelses- og arbejdsret.

Har du behov for rådgivning om reglerne om fravær ved særlige familiemæssige årsager, eller indenfor ansættelsesretten i øvrigt, er du velkommen til at os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad du bør vide om medarbejderes ret til fravær ved særlige familiemæssige årsager

I helt særlige situationer kan medarbejdere være berettiget til at være fraværende fra arbejdet uden, ...»

Opsigelse i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Ved dom af den 14. februar 2023 skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en opsigelse af en medarbejder ...»

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af