/media/1326936/aegtepar-paa-vej-til-at-skrive-under.jpg

Godtgørelse ved opsigelse – hvad gælder?

En opsigelse af en ansat kan i visse tilfælde udløse et krav på en godtgørelse til den ansatte ud over lønnen i opsigelsesperioden.

Nedenfor kan du se, hvilke former for godtgørelser, der blandt andet kan være tale om, ligesom du kan få overblikket over godtgørelsesniveauet.

Fratrædelsesgodtgørelse

Er ansættelsesforholdet omfattet af funktionærloven, udløser en opsigelse fra arbejdsgiversiden krav på en fratrædelsesgodtgørelse på enten 1 eller 3 måneders løn, hvis medarbejderen på fratrædelsestidspunktet har været ansat i hhv. 12 eller 17 år. Det følger af funktionærlovens § 2a.

Er en opsagt medarbejders ansættelsesforhold omfattet af Lederaftalen mellem Ledernes Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, følger det af Lederaftalen, at hvis medarbejderen er fyldt 50 år, men på fratrædelsestidspunktet endnu ikke er 65 år, og hvis den pågældende har været uafbrudt beskæftiget som leder i mindst 10 år, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Bestemmelsen er et supplement til funktionærlovens bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse.

Tilsvarende kan en medarbejder være berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter andre overenskomster.

Godtgørelse for usaglig opsigelse – funktionærlovens § 2b

Er en opsigelse af en funktionær, der har været ansat i mere end et år, ikke sagligt begrundet i enten virksomhedens eller medarbejderens forhold, udløses der krav på en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Størrelsen af godtgørelsen udgør maksimalt et beløb ud over lønnen i opsigelsesperioden, der svarer til halvdelen af det opsigelsesvarsel, som medarbejderen er berettiget til efter funktionærloven. Er medarbejderen fyldt 30 år ved opsigelsen, kan godtgørelsen dog udgøre op til 3 måneders løn. Har medarbejderen på opsigelsestidspunktet været ansat i mindst 10 år, kan godtgørelsen udgøre op til 4 måneders løn. Efter 15 års uafbrudt ansættelse er den maksimale godtgørelse på 6 måneders løn.

Opsigelse i strid med ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven

Praksis fra domstolene viser, at godtgørelser for opsigelser, som er afgivet i strid med hhv. ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, hyppigt udmåles til i størrelsesordenen 9 til 12 måneders løn ud over lønnen i opsigelsesperioden.

Opsigelse i strid med ”25-års reglen”

Den såkaldte ”25-års regel” kan tages i brug i sager med påstand om usaglig opsigelse, som afgøres af Afskedigelsesnævnet. Reglen beskytter medarbejdere med mindst end 25 års ansættelsestid mod at blive sagt op i forbindelse med nedskæringer. Hvis en opsigelse i denne situation skal gennemføres overfor en medarbejder, der har 25 års anciennitet eller mere, skal arbejdsgiver kunne bevise, at der er afgørende hensyn, som gør opsigelsen nødvendig af netop denne medarbejder fremfor at opsige en anden medarbejder med kortere anciennitet.

Opsiges en medarbejder i strid med 25 års-reglen, udløser dette efter praksis i Afskedigelsesnævnet som udgangspunkt krav på en godtgørelse svarende til en uges løn pr. år, den pågældende har været ansat.

Usaglig opsigelse af en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant

Usaglig opsigelse af en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant udløser i praksis ofte krav på godtgørelser i størrelsesordenen 12 måneders løn ud over lønnen i opsigelsesperioden.

Dette gælder dog p.t. ikke for arbejdsmiljørepræsentanter, hvis der ikke er en overenskomst på området eller inden for et tilsvarende fagligt område. Her følger det dog af Regeringens lovprogram for 2020/2021, at der i februar 2021 kan forventes fremsat et lovforslag, som skal sikre en forbedret beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter mod opsigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter også i situationer, hvor der ikke er en overenskomst for vedkommende eller for et tilsvarende faglige område.

Har du brug for vores rådgivning i forbindelse med en opsigelse, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 15 29 

 

 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Få hjælp til

Opsigelse af 18 medarbejdere med mere end 25 års anciennitet var saglig

I kølvandet på, at COVID-19 holdt sit indtog i Danmark i 2020, opsagde SAS på grund af alvorlig arbejdsmangel ...»

Forringede ansættelsesvilkår efter barsel udløste krav på godtgørelse på 9 måneders løn

Forældre, der har udnyttet retten til fravær efter reglerne i barselsloven, har ret til at vende tilbage ...»

25 års-reglen

25 års-reglen kan påberåbes i afskedigelsessager med påstand om godtgørelse for usaglig opsigelse, som ...»

Forskelsbehandlingsloven

Forskelsbehandlingsloven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund ...»

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven

Sagen drejede sig om, hvorvidt As ret til ligebehandling var blevet krænket i for­bindelse med besættelsen »

Handicapbegrebet ved afskedigelse

Ryglidelse omfattet af handicapbegrebet. Arbejdsgiver havde ikke bevist at afskedigelse ikke skyldtes »

Vi er medlemmer af