Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Forringelse af lønvilkår under barsel var ikke i strid med ligebehandlingsloven

Den 7. marts 2023 afsagde Østre Landsret dom i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en medarbejder på barsel.

Baggrunden for opsigelsen var, at arbejdsgiveren varslede medarbejderens pensionsordning til bortfald, hvilket medarbejderen betragtede som en opsigelse fra virksomhedens side.

I forlængelse heraf skulle Østre Landsret tage stilling til, om opsigelsen måtte anses som afgivet i strid med ligebehandlingsloven.

Sagen kort

I forbindelse med ansættelsen havde den medarbejder, som sagen drejede sig om, lagt stor vægt på, at hun som en del af sin lønpakke skulle have en pensionsordning.

Fra virksomhedens side var man indledningsvis ikke indstillet på at imødekomme dette ansættelsesvilkår, idet ingen af medarbejderne på virksomheden var omfattet af en pensionsordning.

Da kvinden ikke ville afstå fra kravet om at blive omfattet af en pensionsordning som en betingelse for ansættelsen, valgte man dog fra virksomhedens side at imødekomme kravet, idet man samtidig besluttede, hvilket man også meddelte til kvinden, at man i samme forbindelse gradvist ville starte en pensionsordning op også for øvrige medarbejdere på virksomheden.

På den baggrund blev kvinden ansat, og hun fik i den forbindelse en pensionsordning, som gradvist skulle optrappes således, at arbejdsgiveren efter 2 års ansættelse bidrog til ordningen med 5 % af medarbejderens løn.

Arbejdsgiveren varslede pensionsordningen til bortfald

Da virksomhedens øvrige medarbejdere fandt ud af, at det var blevet aftalt mellem arbejdsgiveren og den kvindelige medarbejder, at hun skulle have en pensionsordning, som virksomheden bidrog til, spredte dette utilfredshed blandt virksomhedens øvrige medarbejdere, som fandt, at dette var ”unfair”, når de ikke også blev tilbudt en pensionsordning.

Arbejdsgiveren tog herefter indledende skridt til, at alle ansatte kunne få tilbudt en pensionsordning, men det var ikke muligt at tilbyde de øvrige medarbejdere en pensionsordning, som de kunne acceptere.

Det var med henvisning til de øvrige medarbejderes utilfredshed med ovenstående, at arbejdsgiveren valgte at varsle vilkåret om pensionsbidrag bort overfor den kvindelige medarbejder. Varslingen fandt sted mens medarbejderen var på barselsorlov. I forbindelse med varslingen tilbød arbejdsgiveren medarbejderen en mindre lønstigning som kompensation for bortfaldet af pensionsbidraget.

Afgørelsen fra Østre Landsret

Landsretten fandt det godtgjort, at det for den kvindelige medarbejder havde været en afgørende forudsætning for ansættelsesforholdet, at hun blev omfattet af pensionsordningen, hvorfor hun berettiget på den baggrund kunne anse sig som opsagt fra arbejdsgiverens side.

Da medarbejderen var på barsel, da varslingen blev afgivet, var det derfor efter reglerne i ligebehandlingsloven arbejdsgiveren, som skulle godtgøre, at årsagen til fratrædelsen hverken helt eller delvist var begrundet i den kvindelige medarbejders barsel.

Den bevisbyrde kom retten frem til, at arbejdsgiveren havde løftet, idet arbejdsgiveren kunne godtgøre, at bortvarslingen af medarbejderens vilkår med hensyn til pension var begrundet i at behandle medarbejderen og de øvrige ansatte ens, og at dette behov var opstået, da de øvrige medarbejdere udtrykte stor utilfredshed med, at de ikke også fik pension. Retten lagde også vægt på, at arbejdsgiveren forgæves havde undersøgt mulighederne for også at tilbyde de øvrige medarbejdere en pensionsordning.

Arbejdsgiveren blev således frifundet i sagen i relation til det rejste krav om godtgørelse i henhold til ligebehandlingsloven.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Det er ikke i strid med ligebehandlingsloven at opsige en medarbejder på barsel, hvis du som arbejdsgiver kan godtgøre, at det forhold, at medarbejderen er på barsel, hverken helt eller delvist er begrundelsen for opsigelsen.

Men hvis du ikke kan godtgøre, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditet eller barsel, vil opsigelsen være i strid med ligebehandlingsloven, og du kan du risikere at skulle betale medarbejderen en godtgørelse på op til 12 måneders løn – ud over lønnen i opsigelsesperioden.

Hos SelskabsAdvokaterne ApS er vi specialister i ansættelsesret, og du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 er eller advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har behov for vores bistand i forbindelse med håndteringen af personaleforhold.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Jobafslag med henvisning til, at ”Jeg tænker simpelthen ikke det dur med mænd” kostede en godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ligebehandlingsnævnet har ved kendelse af den 24. januar 2024 afgjort ...»

Fertilitetsbehandling – hvornår er man særligt beskytte mod opsigelse af ligebehandlingsloven?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det følger af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver ikke må ...»