Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Faglig voldgiftskendelse om lønomlægning ved tiltrædelse af HK-overenskomst

Af Tina Raben Skaarup, Advokat

 

Ved kendelse af den 15. januar 2024 har en faglig voldgift taget stilling til, om det var berettiget, da en virksomhed i forbindelse med  tiltrædelse af en HK-overenskomst valgte at omlægge medarbejdernes løn således, at lønnen inkluderede det bidrag til fritvalgskontoen, som medarbejderne efter tiltrædelsen af overenskomsten blev berettiget til.

Som følge af sagens principielle karakter, blev den afgjort med hele 3 højesteretsdommere for bordenden.

Baggrunden for sagen

Som medlem af DI blev arbejdsgiveren mødt med et krav fra HK’s side om at tiltræde HK’s Funktionæroverenskomst med DI efter den  såkaldte ”50 %-regel”.

Det følger af 50-% reglen, at hvis HK kan dokumentere, at mindst halvdelen af medarbejderne på virksomheden indenfor overenskomstens dækningsområde er medlem af HK, kan HK kræve, at arbejdsgiveren tiltræder overenskomsten.

På tidspunktet for tiltrædelsen af HK-overenskomsten udgjorde bidraget til den fritvalgsordning, som medarbejderne blev omfattet af via overenskomsten, 6 % af lønnen. I stedet for at forhøje medarbejdernes løn med tillægget på de 6 %, valgte arbejdsgiveren at nedsætte lønnen, svarende til fritvalgstillægget, som derefter blev tillagt lønnen. Medarbejderne fik således samlet set  ved omlægningen af lønnen den samme løn efter tiltrædelsen af overenskomsten, som de havde haft, inden overenskomsten blev tiltrådt.

Ifølge HK var arbejdsgiveren i forlængelse af tiltrædelsen af overenskomsten forpligtet til at lægge tillægget på de 6 % oveni lønnen til medarbejderne, idet man som virksomhed ifølge HK alene har mulighed for at foretage en lønomlægning således, som det var sket, hvis man som virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, hvilket HK fandt at man kunne udlede af en afgørelse fra 2022 fra Arbejdsretten vedrørende samme spørgsmål i forbindelse med, at Museet Louisiana tiltrådte en overenskomst med HK på butiksområdet.

Men det fik HK ikke medhold i.

Afgørelsen fra den faglige voldgift

Ifølge den faglige voldgift er der ikke grundlag for at fastslå, at HK-overenskomsten skal forstås således, at fritvalgsbidrag skal afregnes som et tillæg til den hidtidige løn ved tiltrædelse af overenskomsten på baggrund af opfyldelse af 50 %-reglen.

Det afgørende for bedømmelsen af sagen var derfor ifølge den faglige voldgift, om lønomlægningen var sagligt begrundet. Dette fandt den faglige voldgift var tilfældet, idet lønomlægningen dels ikke havde medført nogen lønforringelse og dels måtte lønomlægningen betragtes som sagligt begrundet i virksomhedens drift ud fra hensynet til at undgå, at lønhierakiet mellem de forskellige medarbejdergrupper blev forrykket.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Som sagen viser, er det vigtigt, at det bliver grebet rigtigt an, hvor man som virksomhed står overfor at skulle tiltræde en overenskomst, og at man sikrer sig juridisk rådgivning i den forbindelse.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års erfaring med overenskomstforhandling, herunder forhandling af virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler.

Har du behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 45230010 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.    

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, ...»

Faglig voldgiftskendelse om lønomlægning ved tiltrædelse af HK-overenskomst

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved kendelse af den 15. januar 2024 har en faglig voldgift taget stilling ...»