Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Efteruddannelse via en bruttolønsordning kan være en win win løsning i ansættelsesforhold!

En bruttolønsordning kan være en udmærket måde, hvorpå man kan finansiere visse personalegoder. Det gælder både for dig, som er arbejdsgiver og for dig, som er medarbejder.

Fordelen ved en bruttolønsordning for arbejdsgiver er, at ordningen er udgiftsneutral, fordi værdien af personalegodet, som virksomheden betaler, bliver modsvaret af, at medarbejderen går ned i bruttoløn.

Fordelen ved en bruttolønsordning for medarbejderen er, at medarbejderen både opnår et gode og at betale mindre i skat.

En bruttolønsordning kan f.eks. være en overvejelse værd, hvis en medarbejder ønsker at gennemgå et længere kursusforløb eller en efteruddannelse, som prismæssigt ligger uden for arbejdsgivers efteruddannelsesbudget.

Men hvad siger reglerne? Det kan du læse nærmere om nedenfor.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Reglerne er fastlagt i SKAT's juridiske vejledning C.A.5 om personalegoder.

Som det fremgår af vejledningen fra SKAT, skal den lønomlægning, der foretages i en bruttolønsordning indebære, at der sker en reel fremadrettet ændring af lønnens sammensætning, og aftalen må ikke indebære, at der sker en betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler.

Nedgangen i bruttolønnen skal i øvrigt være et på forhånd fastlagt beløb, som ikke reguleres undervejs f.eks. i forhold til de løbende udgifter for arbejdsgiveren.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at aftalen ikke må gribe ind i rammerne for gældende regler for ansættelsesforholdet, herunder en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af.

Det er i sagens natur et krav, at uddannelsen skal være erhvervsrettet, men SKAT stiller ikke krav om, at uddannelsen nødvendigvis skal tage sigte på fortsat ansættelse hos medarbejderens nuværende arbejdsgiver.

Som hovedregel skal bruttolønsordningen desuden løbe over hele lønaftaleperioden eller i hvert fald som minimum i 12 måneder, og det skal som alt overvejende hovedregel være arbejdsgiver, som er kontraktpart med kursusudbyderen og som betaler for uddannelsen direkte overfor kursusudbyder.

Vores bistand

Har du brug for rådgivning omkring ansættelsesret, herunder i forhold til personalegoder, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 45 96 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Efteruddannelse via en bruttolønsordning kan være en win win løsning i ansættelsesforhold!

En bruttolønsordning kan være en udmærket måde, hvorpå man kan finansiere visse personalegoder. Det gælder ...»

Uddannelsesklausul til medarbejder

Bliver du som arbejdsgiver mødt med et ønske fra en nøglemedarbejder om at gennemgå et efteruddannelsesforløb, ...»

Personalegoder

Personalegoder er goder, som arbejdsgiver stiller til rådighed for en eller flere medarbejdere. Personalegoder ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af