Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Dom fra Vestre Landsret om fleksjobbers ret til pensionsbidrag

I dom, afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2023, skulle retten tage stilling til om en medarbejder under sin ansættelse i et fleksjob havde været berettiget til pensionsbidrag fra sin arbejdsgiver, og om arbejdsgiveren som følge heraf skulle efterbetale de pensionsbidrag, som medarbejderen ikke havde modtaget.

Det fremgik af parternes ansættelsesaftale, at ansættelsesforholdet ikke var omfattet af en overenskomst, men at der var enighed om, at ”overenskomsten på det sammenlignelige område er overenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK/Privat samt HK HANDEL for handel, Viden og Service”. Det følger af denne overenskomst, at de medarbejdere, som den dækker, har krav på pensionsbidrag fra arbejdsgiveren.

Ved tiltrædelsen var den ugentlige arbejdstid aftalt til 6 timer om ugen med 100 % effektivitet i jobbet, dvs. når medarbejderen skulle udføre sit arbejde i 6 timer om ugen, forventedes det, at hun kunne udføre arbejdet med samme effektivitet som øvrige medarbejdere.

I det første udkast til ansættelseskontrakten mellem parterne var timelønnen fastsat til 130 kr. i timen. Medarbejderen, som selv blev bedt om at udfærdige ansættelseskontrakten, havde i tillæg hertil indføjet i kontrakten, at hun også skulle være berettiget til pensionsbidrag fra arbejdsgiveren. Dette afviste arbejdsgiveren, som ikke ville betale pensionsbidrag, og der blev i stedet opnået enighed om, at lønnen blev fastsat til 145 kr. i timen.

Den tidligere medarbejder forklarede under sagen, at hun ikke vidste, at der var en overenskomst på området, da hun blev ansat, ligesom hun ikke havde fået oplyst, at man ved ansættelsen, idet hun skulle ansættes i et fleksjob i en ikke-overenskomstdækket virksomhed, skulle tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst.

Hvad siger reglerne?

Det følger af § 122, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats regler om fleksjobansatte, at på ikke overenskomstdækkede områder skal den ansatte og arbejdsgiveren ved fastsættelse af løn- og øvrige arbejdsvilkår i fleksjobbet tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, hvis en sådan findes på området.

Spørgsmålet, som Vestre Landsret skulle afklare i sagen, var i den forbindelse, om der under forudsætning af, at der er enighed mellem parterne herom, er en generel mulighed for at fravige den sammenlignelige overenskomsts bestemmelser. Dette var arbejdsgiverens standpunkt i sagen, idet der ifølge arbejdsgiveren ikke findes forarbejder til bestemmelsen om fleksjob, som stiller særlige krav til begrundelsen for en fravigelse, og ifølge arbejdsgiveren var der netop tale om, at aftalen var, at pensionsbidraget var indeholdt i den aftalte løn.

Til støtte for medarbejderens krav om efterbetaling af pensionsbidrag blev der modsat henvist til, at muligheden for at kunne aftale fravigelser fra det overenskomstmæssige udgangspunkt er begrænset til fravigelser, der har til formål at sikre at aflønningen i et fleksjob afspejler medarbejderens arbejdsevne i fleksjobbet således, at hvis en medarbejder er ansat i et fleksjob med en effektivitet på under 100% i forhold til det aftalte antal arbejdstimer, kan lønnen mv. afstemmes ifølge aftale i forhold til den faktiske effektivitetsgrad i jobbet.

Afgørelsen fra Vestre Landsret

Ud fra lovforarbejder og en ordlydsfortolkning af bestemmelsen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fandt landsretten, at der alene i de tilfælde, hvor en fleksjob ansat medarbejders arbejdseffektivitet er under 100 % er mulighed for ifølge konkret aftale at fravige overenskomsten på det sammenlignelige område for at sikre, at aflønningen i fleksjobbet afspejler den ansattes arbejdsevne.

Retten fandt i øvrigt ikke ud fra ansættelsesaftalen eller den forklaring, der blev afgivet under sagen af medarbejderen, at der var taget udgangspunkt i sammenligningsoverenskomsten og dermed heller ikke, at der var aftalt fravigelser herfra, hvorfor arbejdsgiveren blev dømt til at efterbetale pensionsbidragene til medarbejderen.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Sagen understreger vigtigheden af, at du sætter dig ind i de særlige regelsæt, som finder anvendelse, når du ansætter medarbejdere i specielle tilskudsordninger – herunder medarbejdere, som ansættes i fleksjob.

Få juridisk bistand hos SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i ansættelsesret, og du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en klarlæggelse af din situation.   

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Dom fra Vestre Landsret om fleksjobbers ret til pensionsbidrag

I dom, afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2023, skulle retten tage stilling til om en medarbejder ...»

Dom fra Arbejdsretten om fleksjobberes ret til overenskomstmæssige vilkår

Selvom man som arbejdsgiver ikke er omfattet af nogen overenskomst, er der situationer, hvor man alligevel ...»